Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zastupitelstva ze dne 14. prosince minulého roku konečněn dnes zveřejněn

   Z Á P I S   č. 11/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 14. 12. 2012

 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bartuška, Vaněčková
 
Omluveni: Bláha, Zíka, Meloun
 
Přítomni 4 členové ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání žádosti paní XXX a pana XXX
4. Projednání prodeje části pozemku
5. Projednání rozpočtu obce Hajany pro rok 2013
6. Projednání rozpočtu Svazku obcí NIVA pro rok 2013
7. Projednání vyhlášky
8. Projednání podání žádostí o dotace z POV pro rok 2013
9. Seznámení zastupitelů s příkazem starosty
10. Projednání Dodatku ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu
11. Jmenování obecního hajného
12. Projednání rozpočtových změn č. 8
13. Různé - informace starostky
 
 
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a pí. Vaněčková
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
3. Byla projednána žádost paní XXX a pana XXX  o povolení výkopu a položení
kanalizační roury přes pozemek p. č. 1035 v k. ú. Hajany u Blatné. K jednání byli
přizváni vlastníci sousedních pozemků. 
Pan XXX poskytl ostatním vlastníkům informace o přečerpávací stanici. Navrhl
vybudovat společnou přečerpávací stanici pro všechny 3 nemovitosti, popřípadě zjistit i
možnost společné čističky odpadních vod. Pan XXX nechá vypracovat cenovou
nabídku. Podle parametrů si pak nechají vypracovat další cenovou nabídku také manželé
XXX. Paní XXX zjistí informace na odboru životního prostředí Městského úřadu Blatná.
Po dohodě budou vlastníci o konečném řešení informovat OÚ Hajany. Na závěr si
jednotlivý vlastníci vzájemně vyměnili kontakty.
 
Usnesení č. 40/2012
4. Byl projednán a schválen prodej části pozemku č. 1025 v k. ú. Hajany u Blatné paní
XXX a panu XXX. 
Podmínky prodeje:
a) Cena pozemku byla stanovena na 110,-- Kč za 1 m2. 
b) Sepsání kupní smlouvy bude zajištěno na náklady kupujících.
c) Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
d) Kupující uhradí geometrické zaměření pozemku, které bude provedeno
za přítomnosti zástupce obce Hajany. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu kupní
smlouvy s paní XXX a panem XXX.
Hlasování:        4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 41/2012
5. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje přebytkový rozpočet obce Hajany pro rok 2013
(viz příloha) s celkovými příjmy 1.500.000,-- Kč, s celkovými výdaji ve výši 1.343.000,-
- Kč a financováním splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši 157.000,-- Kč. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 09. 11. 2012 do 14. 12. 2012 a zároveň na
internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.
Hlasování:                 4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 42/2012
6. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje vyrovnaný rozpočet Svazku obcí NIVA pro rok
2013 (viz příloha) s celkovými příjmy 6.000,-- Kč, s celkovými výdaji ve výši 6.000,--
Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 14. 11. 2012 do 14. 12.
2012 a zároveň na internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.
Hlasování:       4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 43/2012
7. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:       4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 44/2012
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádostí o dotace z Programu obnovy    
  venkova pro rok 2012:
a) DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – 25.000,-- Kč (cca 70%), celkové
náklady 37.000,-- Kč
b) DOT 1 – 4 – Dotace na opravu komunikací v obci (včetně veřejného osvětlení)
200.000,-- Kč (cca 50 %), celkové náklady 400.000,-- Kč
   Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádostí o dotace.
Hlasování:                4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příkazem starostky obce k provedení
inventarizace majetku k 31. 12. 2012.
 
Usnesení č. 45//2012
10. Byl projednán a schválen Dodatek č. 8 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci
komunálního odpadu s Technickými službami města Blatná s. r. o.. Předmětem dodatku
je navýšení ceny za uložení 1 t komunálního odpadu na skládku odpadů o 100,-- Kč/t.  
Hlasování:       4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 46/2012
11. Zastupitelstvo schválilo na místo obecního hajného pana XXX, s platností od 01. 01.
2013. Za tuto funkci bude obci účtována odměna ve výši 8.000,-- Kč ročně.
Hlasování:       4 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 8 za měsíc listopad 2012 (viz
příloha).
 
 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 12. 11.
2012 – 14. 12. 2012
Ø Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 11. 2012: 162.514,55 Kč
Ø Starostka informovala zastupitele o možnostech předčasného splacení úvěru na
plynofikaci obce.
Ø Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním akce „Obnova márnice, p.č. 23 na
hřbitově ve Lnářích“ na základě partnerské smlouvy mezi obcí Lnáře a obcí Hajany. 
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,50 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 01. 02. 2013
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 

Už to ani nebudu komentovat, zcela jasná nechuť starostky XXL poskytovat informace vůbec ,když už musí, tak ne včas a  v zákonném rozsahu, si jen zaslouží nominaci v soutěži: http://www.otevrete.cz/cs/.

Uvažujeme o tom už delší dobu, ale mysleli jsme si, že "novými stránkamí" (dotace, bylo co...)

se trochu starostka pochlapí. Nové stránky,  placené nemalou částí  z peněz obce, jsou o moc horší než ty špatné předtím.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář