Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                             Z Á P I S č. 10/2014

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 11. 2014
Přítomni: D. Vohryzková, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Bláha

Omluveni: M. Necudová

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: P. Vohryzka

Dosavadní starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce
v 15,10 hodin.

Program jednání:
     1. Volba ověřovatelů zápisu
     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     3. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
     4. Projednání návrhu rozpočtu obce Hajany pro rok 2015
     5. Projednání podání žádostí o dotace
     6. Zrušení usnesení č. 16/2014
     7. Doplnění usnesení č. 41/2014
     8. Projednání uzavření smlouvy s firmou E.ON
     9. Projednání projektu VO v lokalitě Zbiroh
     10. Různé - informace starostky

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. Vaněčková a pí. Jestřábová
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    6 Pro          0 Proti


     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

     3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
        rozpočtu k 31. 10. 2014 (viz. příloha).

     4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2015 (viz
        příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.

 


        Usnesení č. 42/2014
    5. Starostka obce vyzvala zastupitele k přednesení návrhů na podání žádosti o dotace.
       Předneseny byly následující návrhy:
            Renovace dětského hřiště u autobusové zastávky
            Měřič rychlosti vozidel při průjezdu obcí
            Údržba „višňovky“
            Oprava komunikace naproti OÚ

         Zastupitelstvo obce Hajany po krátké diskusi schválilo podání žádostí o tyto dotace:
         Program obnovy venkova pro rok 2015:
                          DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – dotace 14.000,-- Kč
           -
              (cca 65%), celkové náklady 21.429,03 Kč
                          DOT 1 – 4 – Oprava komunikací v obci Hajany – dotace 200.000,-- Kč

           -
              (cca 50 %), celkové náklady 400.000,-- Kč

          Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou podáním
          žádostí o dotace z POV pro rok 2015.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti
Usnesení č. 42/2014 bylo schváleno.

        Usnesení č. 43/2014
     6. Na základě doporučení kontrolorky Krajského úřadu při dílčím přezkoumání
        hospodaření. Zastupitelstvo obce Hajany ruší usnesení č. 16/2014 ze dne 20. 06. 2014.
        Dodatek k nájemní smlouvě s firmou Herlin s. r. o. (pronájem lomu ve Škalí) nebyl zatím
        podepsán. Nové usnesení bude přijato po konzultaci s právníkem.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti
Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno.

        Usnesení č. 44/2014
     7. Na základě doporučení kontrolorky Krajského úřadu při dílčím přezkoumání hospodaření
        Zastupitelstvo obce Hajany ruší usnesení č. 41/2014 ze dne 7. 11. 2014 a přijímá nové
        usnesení:
        Odměna starosty …………………….. 13.000,-- Kč
        Odměna místostarosty ………………. 8.000,-- Kč

          Zbývajícím neuvolněným členům zastupitelstva obce Hajany nebude za výkon jejich
          funkce poskytována žádná měsíční odměna.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti
Usnesení č. 44/2014 bylo schváleno.

        Usnesení č. 45/2014
     8. Byla projednána smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
        napětí č. 12100757 uzavíraná mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce a. s. Jedná se
        připojení nových parcel na pozemcích č. 1376, 1377, 1378, 1379, 1398 a 1399 v k. ú.
        Hajany u Blatné.

stavebni-parcely-hajany.bmp.jpg

 


    

 

 

 

 

 

 

  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
          s firmou E.ON Distribuce a.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti
Usnesení č. 45/2014 bylo schváleno.

  Usnesení č. 46/2014
     

     9. Byla projednána dokumentace k připravované stavbě „Rekonstrukce VO – Hajany u
        Blatné – úprava vedení VO“. Jedná se o demontáž vzdušného vedení nízkého napětí a
        jeho položení do země a zároveň o připokládku kabelů VO v lokalitě Zbiroh.

                                                                       0 Zdržel se hlasování
Hlasování:           6 Pro          0 Proti
Usnesení č. 46/2014 bylo schváleno.

     10. Různé
          Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 10. 11.
            2014 – 23. 11. 2014.
          Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 10. 2014: 524.158,51 Kč .
          Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 31. 10. 2014: 70.181,05 Kč.
          Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s obsahem zápisu z dílčího.
            přezkoumání hospodaření obce Hajany.
          Ozdobení stromu a příprava sněhuláka – neděle 30. 11. 2014 od 9,00.
          Rozsvícení vánočního stromu – neděle 30. 11. 2014 od 17,00.
          Pokácení suchého stromu u Bláhů bude provedeno v neděli 30. 11. 2014.
          Starostka informovala o projektech:
                - Infrastruktura v obci Hajany (kanalizace) – průběh prací
                - Vzorový projekt zeleně – projekt ve spolupráci se SOB, výsadba zeleně
                - Výroba reklamních předmětů (propisky, tašky) – projekt ve spolupráci se SOB
          Projednání pokácení stromů a bezů kolem potoka – jakým způsobem, zveřejnění,
            zájemci – bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.
          Příprava setkání rodáků a přátel obce Hajany v červenci 2015 – bude připravena
            brožura.
          Na příštím zasedání ZO by bylo dobré odsouhlasit ceny parcel, aby bylo možné
            parcely nabídnout k prodeji.
          V úterý dne 2. 12. 2014 od 8,00 do 16,00 hodin bude přerušena dodávka
            elektrické energie v celé obci.

 


 


          Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 21. 12. 2014 od 15,00 hodin


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 17,10 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

      

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář