Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis OÚ č. 4 (květen) a 5 (červen) - zveřejněno 12.července 2014

Z Á P I S č. 4/2014

          ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 09. 05. 2014


Přítomni: Vohryzková, Meloun, Vaněčková, Necudová, Bláha, Bartuška

Omluveni: Zíka

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.Program jednání:
        Volba ověřovatelů zápisu
   1.
        Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
        Projednání podání žádosti o dotaci
   3.
        Projednání žádosti p. XXX
   4.
        Projednání rozpočtových změn č. 4
   5.
        Projednání parkování kamiónů
   6.
        Různé - informace starostky
   7.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a p. Bláha

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti


   2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

        Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
        vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

      Usnesení č. 9/2014
   3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na „Opravu místní
      komunikace v obci Hajany“ (na pozemku p. č. 1115 a 66/2 v k. ú. Hajany u Blatné) z
      programu Ministerstva dopravy na obnovu místních komunikací.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti

Info k parcelám doplněno námi:


      Usnesení č. 10/2014
   4. Starostka obce seznámila zastupitele se žádostí p. XXX, který má zájem o
      výkon obecně prospěšných prací v obci Hajany. Zastupitelstvo obce projednalo výkon
      obecně prospěšných prací pana XXX.
      Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že pan XXX nebude přijat k výkonu obecně
      prospěšných prací v obci Hajany.

Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                    6 Pro            0 Proti

   5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 za měsíc květen 2014 (viz
      příloha).

      Usnesení č. 11/2014
   6. Zastupitelstvo obce projednalo neoprávněné parkování kamionů p. XXX na obecním
      pozemku p. č. 1035 v k. ú. Hajany u Blatné.
      Panu XXX bude zaslán dopis s výzvou k ukončení parkování kamionů na uvedeném
      pozemku a to nejpozději do 31. 05. 2014.

Hlasování:                                          1 Zdržel se hlasování
                    5 Pro            0 Proti
info k bodu - doplněno námiInformace starostky:

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 12. 05.
       2014 – 20. 06. 2014
      Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 04. 2014: 41.198,98 Kč
      Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:
       - 12. 05. 2014 od 12,00 do 14,00 hodin od čp. 4 směr Blatná
       - 13. 05. 2014 od 07,30 do 09,30 hodin od čp. 4 směr Lnáře
      Připravované akce:
       Den Matek – neděle 11. 05. 2014 – od 13,30 hodin
      Při opravě kříže z věže kaple, byl v kopuli nalezen vzkaz bývalého předsedy MNV
       pana Vojtěcha Roda z roku 1970. Kříž bude opraven u kováře a vrácen zpět na kapli
       společně se současným vzkazem a platnými mincemi.

      Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,40 hodin.

      Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 20. 06. 2014

      Zapsala: Vohryzková Dana 

Z Á P I S č. 5/2014

          ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 20. 06. 2014


Přítomni: Vohryzková, Meloun, Vaněčková, Necudová, Zíka

Omluveni: Bláha, Bartuška

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Kuželka Z. st.

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.


Program jednání:
        Volba ověřovatelů zápisu
   1.
        Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
        Projednání závěrečného účtu obce Hajany
   3.
        Projednání závěrečného účtu DSO NIVA
   4.
        Projednání žádosti manželů XXX
   5.
        Projednání žádosti pana XXX
   6.
        Projednání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
   7.
        Různé - informace starostky
   8.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro          0 Proti

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Zíka a p. Necudová

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro          0 Proti


   2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

        Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
        vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

      Usnesení č. 12/2014
   3. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet obce Hajany za rok 2013 spolu se
      zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2013, výkazu pro
      hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2013, rozvahy k 31. 12. 2013 a výkazu zisku a ztráty
      k 31. 12. 2013 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání
      souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu obce Hajany
      byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 29. 05. 2014 do 20. 06. 2014 a zároveň na
      internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                    5 Pro            0 Proti


      Usnesení č. 13/2014

   4. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet DSO NIVA za rok 2013 spolu se
      zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO NIVA za rok 2013, výkazu pro
      hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2013, rozvahy k 31. 12. 2013 a výkazu zisku a ztráty
      k 31. 12. 2013 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání
      souhlasí s celoročním hospodařením DSO NIVA „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu
      DSO NIVA byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 29. 05. 2014 do 20. 06. 2014 a
      zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti      Usnesení č. 14/2014

   5. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo žádost manželů XXX o ukončení nájemní
      smlouvy č. 1/2013 k datu 31. května 2014 dohodou. Manželé XXX nemají zájem o další
      pronájem pozemku.
      Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení výše uvedené nájemní smlouvy k datu 31. května
      2014.

Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti      Usnesení č. 15/2014
   6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXX o umístění několika včelstev na části
      pozemku č. 95 (u lesa) v k. ú. Hajany u Blatné.
      Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenou žádost.

Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti
Poznámka www.hajany.com :  parcela č. 95  v k. ú. Hajany u Blatné neexistuje.      Usnesení č. 16/2014

   7. Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01. 02. 2000 mezi
      obcí Chlum, Hajany a firmou Herlin s. r. o.. Jedná se o rozšíření na pozemek č. 899 v k.
      ú. Hajany u Blatné
, kde nájemce umístí odval. Mapa s vyznačením uvedeného pozemku
      je přílohou dodatku k nájemní smlouvě. V ostatních bodech zůstává nájemní smlouva
      nezměněna.

Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti
Informace starostky:

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 12. 05.
       2014 – 20. 06. 2014
      Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 05. 2014: 188.389,20 Kč
      Odvoz nebezpečného odpadu – sobota 21. 06. 2014 od 9,00 do 12,00 hodin
      Odvoz velkoobjemového odpadu – sobota 21. 06. 2014 od 9,00 do 12,00 hodin
      Starostka informovala o přepojení vzdušného vedení elektřiny v lokalitě Zbiroh do
       kabelového vedení „do země“.

      Připravované akce:
       - Výlet Karlštejn + Koněpruské jeskyně – sobota 28. 06. 2014
       - Hajanská pouť – 25. – 27. 07. 2014

      Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 18. 07. 2014

Zapsala: Vohryzková Dana

Oba zápisy byly jak na e-desce, tak i na hospodě (snad, nebyla jsem se podívat) zveřejněny až 12. července 2014

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář