Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání zastupitelů konané dne 11. dubna 2014

Z Á P I S č. 3/2014

           ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 11. 04. 2014


Přítomni: Vohryzková, Meloun, Vaněčková, Necudová, Bláha

Omluveni: Zíka, Bartuška

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.Program jednání:
         Volba ověřovatelů zápisu
   1.
         Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
         Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 03. 2014
   3.
         Jmenování zapisovatele OVK
   4.
         Různé - informace starostky
   5.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       5 Pro          0 Proti

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Necudová

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       5 Pro          0 Proti


   2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

         Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
         vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

   3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
      rozpočtu k 31. 03. 2014 (viz příloha).

   4. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Evropského Parlamentu ve dnech
      23. a 24. května 2014 byla jmenována paní Renáta Vaněčková.


Informace starostky:

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 17. 03.
          2014 – 11. 04. 2014

 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 03. 2014: 22.407,70 Kč

 Brigáda na jarní úklid obce – sobota 12. dubna 2014. Sraz v 9,00 hod u OÚ

 Stará cesta do Kocelovic – opravena

 Proběhla kontrola ze SZIF na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
  Hajany“ – bez závad.

Připravované akce:
  Čarodejnice – středa 30. 4. 2014 – stavění májky od 17,00 hodin
  Rybí hodování – sobota 03. 05. 2014 – od 14,00 hodin
  Den Matek – neděle 11. 05. 2014 – od 13,30 hodin

 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,40 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 09. 05. 2014

 Zapsala: Vohryzková Dana

Zdroj: e-deska obce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář