Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S č. 11/2013

          ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 13. 12. 2013
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Meloun, Necudová, Bartuška, Zíka

Omluveni: Bláha

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


Program jednání:

   1. Volba ověřovatelů zápisu
   2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   3. Projednání rozpočtu obce Hajany pro rok 2014
   4. Projednání rozpočtových změn č. 10
   5. Projednání rozpočtu DSO NIVA pro rok 2014
   6. Seznámení zastupitelů s plánem inventur
   7. Projednání příspěvku na společný projekt SOBu
   8. Projednání dohody s obcí Chlum
   9. Projednání vyhlášky
   10. Různé - informace starostky

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti

  1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a p. Zíka

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti

  2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

      Zápis a usnesení z minulého zasedání byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu
      vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


     Usnesení č. 44/2013
  3. Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce Hajany pro rok 2014 (viz příloha)
     s celkovými příjmy ve výši 1.500.000,-- Kč a celkovými výdaji ve výši 1.343.000,-- Kč a
     financováním splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši 157.000,-- Kč. Návrh rozpočtu pro
     rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce od 27. 11. 2013 do 13. 12. 2013 a zároveň na
     internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti


  4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 10 za měsíc listopad 2013 (viz
     příloha).


 Usnesení č. 45/2013
   
  5. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje rozpočet Svazku obcí NIVA pro rok 2014 (viz
     příloha) s celkovými příjmy ve výši 1.200,-- Kč a celkovými výdaji ve výši 9.200,-- Kč a
     financováním ve výši 8.000,-- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce
     Hajany od 28. 11. 2013 do 13. 12. 2013.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti

  6. Zastupitelstvo obce Hajany bylo seznámeno s plánem inventur majetku k 31. 12. 2013.

     Usnesení č. 46/2013
  7. Bylo projednáno a schváleno zaslání příspěvku (vlastního podílu) na společný projekt
     Svazku obcí Blatenska v rámci POV 2013. Neinvestiční příspěvek (upgrade programu
     MISIS) – částka 1.960,20 Kč, investiční příspěvek (projekt revitalizace zeleně) – částka
     9.000,-- Kč. Vlastní podíl obce Hajany ve výši 30% činí celkově 10.960,20 Kč.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti

     Usnesení č. 47/2013
  8. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání schvaluje dohodu mezi obcemi Chlum a Hajany.
     Předmětem této dohody je převedení části pozemku č. 1088/3 KN v k. ú. Chlum u Blatné,
     obec Chlum do k. ú. Hajany u Blatné, obec Hajany.
     Výše uvedená část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v k. ú. Chlum u Blatné,
     obec Chlum bude oddělena geometrickým plánem č. 1105-27/2012, 272-27/2012.
     Z důvodu existence přístavby na části p. č. 1088/3 KN v k. ú. Chlum u Blatné, která je
     zjevně součástí st. p. č. 42 v k. ú. Hajany u Blatné, byla v rámci zpracování Komplexní
     pozemkové úpravy Chlum u Blatné navržena změna katastrální hranice. Do k. ú. Hajany u
     Blatné, obec Hajany, přechází z k. ú. Chlum u Blatné, obec Chlum část pozemku č. 1088/3
     o výměře 39 m2.
parcela-1088-3.2014-175039.bmp.jpg
      Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou podpisem
      dohody mezi obcemi Chlum a Hajany.

                                                  0 Zdržel se hlasování
Hlasování:           6 Pro          0 Proti

     Usnesení č. 48/2013


  9. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku
     za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
     komunálních odpadů.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti


Vyhláška "popelnice" ZDE


Různé - Informace starostky:

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 18. 11. 2013
       – 13. 12. 2013

    Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 11. 2013: 183.455,27 Kč

     Starostka informovala o zahájení výstavby retenční nádrže a jednání na místě stavby.

  Starostka informovala o montáži nových svítidel veřejného osvětlení.

  Starostka informovala o tom, že příspěvek na protidrogovou politiku zaplatí SOB,
  vedení SOB jedná s OS Prevent

 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,50 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 07. 02. 2014.

 Zapsala: Vohryzková Dana

 Ověřovatelé zápisu:
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář