Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis zastupitelstva z 18.7.2014 konečně zveřejněn

Z Á P I S č. 6/2014

         ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 18. 07. 2014


Přítomni: Vohryzková, Meloun, Vaněčková, Necudová

Omluveni: Bartuška, Bláha, Zíka

Přítomno 4 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Kuželka Z. st.

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.

Program jednání:
   1. Volba ověřovatelů zápisu
   2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   3. Projednání žádosti manželů XXX
   4. Projednání žádosti společnosti Hrdlička spol. s. r. o.
   5. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
   6. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
   7. Projednání zpráv kontrolního výboru
   8. Projednání zpráv finančního výboru
   9. Projednání podání žádosti o dotaci
   10. Jmenování zapisovatele OVK
   11. Různé - informace starostky

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      4 Pro          0 Proti

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a a p. Necudová

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      4 Pro          0 Proti


   2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

       Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
       vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


      Usnesení č. 17/2014
   3. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo žádost manželů XXX ohledně vypouštění
      odpadních vod z ČOV z RD na parč. Č. 1313/2 v k. ú. Hajany u Blatné do obecního
      rybníčku na parc. č. 1315 v k. ú. Hajany u Blatné.
      Žádost byla schválena.


                                                   0 Zdržel se hlasování
Hlasování:            4 Pro          0 Proti

      Usnesení č. 18/2014
   4. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo žádost společnosti Hrdlička spol. s r.o. o vyjádření
      k připravované stavbě 001030018954 Hajany – lokalita parcel, kNN, p. XXX.
      Zastupitelstvo obce Hajany souhlasí s předloženou žádostí s podmínkou, že bude
      zachováno veřejné osvětlení v lokalitě Zbiroh.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     4 Pro          0 Proti

      Usnesení č. 19/2014

   5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
      služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Hajany a panem XXX v návaznosti na stavbu
      s názvem: „Obytná zóna – 9 RD – k. ú. Hajany u Blatné“.
      Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
      s panem XXX.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     4 Pro          0 Proti

   6. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
      rozpočtu k 30. 06. 2014 (viz příloha).

   7. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za
      I. pololetí roku 2014.

   8. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za
      I. pololetí roku 2014.

      Usnesení č. 20/2014
   9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na „Opravu místní
      komunikace v obci Hajany“ (na pozemku p. č. 1115 a 66/2 v k. ú. Hajany u Blatné) z
      programu Ministerstva ministerstva pro místní rozvoj.

Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     4 Pro          0 Proti


   10. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce a Senátu
       Parlamentu ČR ve dnech 10. a 11. října 2014 byla jmenována paní Pavla Vohryzková.Informace starostky:

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 23. 06.
       2014 – 18. 07. 2014
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 06. 2014: 340.865,67 Kč

Retenční nádrž a cesta SR9 (na Řečici) jsou hotové. Závěrečná kontrolní prohlídka
       před vydání kolaudačního souhlasu na cestu SR 9 proběhne ve čtvrtek 24. 07. 2014
       v 9,00 hodin a na retenční nádrž v 10,30 hodin


 Starostka informovala zastupitele o placení poplatků za odpad, psi a vodu

 Starostka informovala o uzavírce silnice z Blatné směr rozcestí na Chlum dne 2. 8.
       2014
v době od 13,00 do 17,00 hodin – probíhá závod v triatlonu

Připravované akce:
  - Hajanská pouť – 25. – 27. 07. 2014
  - Rozloučení s prázdninami – 23. 08. 2014


 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,45 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 09. 2014

 Zapsala: Vohryzková Dana


 

Psala jsem, že "novinky" ze zasedání v červenci se dozvíme v září. O dva dny jsem se spletla. Informace z projednávaných parcelách jsem doplnila. Lepší to nejbližších 20-30 let nebude.

Zdroj: web obce - dnes 30.8.2014

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář