Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 7.11.2014 - "nové" zastupitelstvo a NOVÁ úřední deska

OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 333

 


                                               Z Á P I S č. 9/2014

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 07. 11. 2014
Přítomni: D. Vohryzková, R. Vaněčková, M. Necudová, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun,
          M. Bláha

Omluveni:

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: P. Vohryzka

Dosavadní starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce
v 19,00 hod.

Program jednání:
   1. Volba ověřovatelů zápisu
   2. Schválení programu
   3. Volba starosty a místostarosty
      a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
      b) Volba starosty
      c) Volba místostarosty
   4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
      a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
      b) Volba předsedy finančního výboru
      c) Volba předsedy kontrolního výboru
      d) Volba členů finančního výboru
      e) Volba členů kontrolního výboru
   5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
   6. Ostatní
Hlasování:                                      0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Dosavadní starostka (dále jako „předsedající“) konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak,
aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu, na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Hajany zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30. 10. 2014 do 07. 11. 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (www.hajany.net).

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že


odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hajany a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Bláha
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

        Usnesení č. 32/2014
     2. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
        všem členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K
        návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním byla dána
        možnost přítomným občanům vyjádřit se k navrhovanému programu.

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti

      Usnesení č. 33/2014
   3. a) Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
      místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
      hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
      Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro           0 Proti

          VOLBA STAROSTY OBCE
          Usnesení č. 34/2014

          b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly
          podány následující návrhy:
               Dana Vohryzková – souhlasí s návrhem

          Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
          stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

          Zastupitelstvo obce Hajany volí starostku obce paní Danu Vohryzkovou.
Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                              7 Pro                 0 Proti

Nově zvolená starostka pokračovala ve vedení zasedání zastupitelstva obce (dále jako
„předsedající“).

 

 

         VOLBA MÍSTOSTAROSTY OBCE
          Usnesení č. 35/2014

          c) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.
          Byly podány následující návrhy:
               Zdeňka Jestřábová – souhlasí s návrhem
               Miroslav Bláha – souhlasí s návrhem

 

          Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
          stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Bylo přistoupeno k volbě.

      Zdeňka Jestřábová
 Hlasování:                                                            4 Zdržel se hlasování
                    3 Pro                           0 Proti

      Miroslav Bláha
 Hlasování:                                                            3 Zdržel se hlasování
                   4 Pro                            0 Proti

          Zastupitelstvo obce Hajany volí místostarostu obce pana Miroslava Bláhu.

      Usnesení č. 36/2014
  4. a) Předsedající nejprve informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle §
      117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích.
      Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
      každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.
      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
      stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
      Zastupitelstvo obce Hajany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
      budou tříčlenné.
Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro           0 Proti

          VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
          Usnesení č. 37/2014

          b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
          finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
               Zdeňka Jestřábová – souhlasí s návrhem

      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
      stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
      Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedu finančního výboru paní Zdeňku
      Jestřábovou.

Hlasování:                                      0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

          VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
          Usnesení č. 38/2014

          c) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
          kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
               Martina Necudová – souhlasí s návrhem


      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
      stanovisko.
      Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedu finančního výboru paní Martinu
      Necudovou.

Hlasování:                                      0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro        0 Proti

          VOLBA ČLENŮ FINANČNÍHO VÝBORU
          Usnesení č. 39/2014

          d) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.
          Byly podány následující návrhy:
               Václav Kuchta – souhlasí s návrhem
               Jana Bláhová – souhlasí s návrhem

      Zastupitelstvo obce Hajany volí členy finančního výboru: pana Václava Kuchtu a
      paní Janu Bláhovou.

 Hlasování:                                     0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro        0 Proti

          VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍHO VÝBORU
          Usnesení č. 40/2014

          e) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního
          výboru. Byly podány následující návrhy:
              Renáta Vaněčková - souhlasí s návrhem
              Tomáš Vencl - souhlasí s návrhem

      Zastupitelstvo obce Hajany volí členy kontrolního výboru paní Renátu Vaněčkovou
      a pana Tomáše Vencla
.

 Hlasování:                                    0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro        0 Proti

       Usnesení č. 41/2014
    5. Zastupitelstvo obce Hajany v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
       stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

      Odměna starosty ……………………….13.000,-- Kč
 Hlasování:                        1 Zdržel se hlasování
                   6 Pro   0 Proti

      Odměna místostarosty …………………..8.000,-- Kč
 Hlasování:                           1 Zdržel se hlasování
                  6 Pro       0 Proti

      Odměna předsedy výboru …………………500,-- Kč
 Hlasování:                           5 Zdržel se hlasování
                  2 Pro       0 Proti

          Zbývajících 5 členů zastupitelstva obce se odměňování vzdává – tudíž jsou bez nároku
          na odměnu.

      Měsíční odměny za výkon funkcí se budou vypláceny od 1. prosince 2014.
Hlasování:                                    0 Zdržel se hlasování
                  7 Pro          0 Proti

 

 

    6. Ostatní:
        Termín zasedání zastupitelstva – navržena změna na neděli od 15,00
        Do příštího zasedání podat návrhy na žádost o dotace z POV
        Rozsvícení vánočního stromu – neděle 30. 11. 2014 od 17,00
        Ozdobení stromu a příprava sněhuláka – neděle 30. 11. 2014 od 9,00
    

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Hajany proběhne 11. 11. 2014


          Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 23. 11. 2014 od 15,00


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,25.


          Zapsala: Vohryzková Dana

 

 

Zdroj: web obce

 

S "novým" zastupitelstvem se nám změnila i úřední deska na webu obce:

nova-uredni-deska.bmp.jpg

 

 

Přibyl archiv, ale stále chybí zápisy ze zasedání v září a říjnu 2014, dokonce tu není ani zápis z července, který zveřejněn byl - viz: http://www.hajany.com/clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/2014/zapis-zastupitelstva-z-18.7.2014-konecne-zverejnen.html.

nova-uredni-deska.bmp-001.jpg

 

 

Takže, vážení spoluobčané, sázku jsem vyhrála a měla jsem pravdu, když jsem před časem psala, že k těm "volbám" nemělo cenu vůbec chodit. Zajímavé také je, že někteří zvolení členové výborů se ani neobtěžovali na zasedání a volbu chodit.. Za "obyčejné občany" se dostavil jen dohlížející p. Vohryzka. Již teď přijímám sázky, jak to dopadne za 4 roky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář