Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 2/2014

           ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 14. 03. 2014
Přítomni: Vohryzková, Zíka, Bartuška, Meloun, Vaněčková, Necudová, Bláha

Omluveni:

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.Program jednání:
         Volba ověřovatelů zápisu
   1.
         Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
         Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
   3.
         Různé - informace starostky
   4.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       7 Pro          0 Proti

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Bartuška

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       7 Pro          0 Proti


   2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

         Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
         vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

      Usnesení č. 8/2013
   3. Byla projednána a schválena Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz
      příloha).

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       7 Pro          0 Proti


Informace starostky:

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 10. 02.
          2014 – 15. 03. 2014


 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 28. 02. 2014: 2.563,78 Kč


 Višňovka – provedeno mulčování. Zbývá - ostříhat stromy + výměna kůlů, oprava
          oplocení – zajistí p. XXX, odstranění pařízků – bylo dohodnuto požádát f. Šimsa.


 Brigáda na jarní úklid obce – sobota 12. dubna 2014. Sraz v 9,00 hod u OÚ


Stoka (odtok z rybníčku) – podat či nepodat oznámení na založení černé skládky –
bude uklizeno při brigádě


 Žádost manželů XXX – žádají o pomoc při vyčištění obecní studny


Schody uvnitř kaple (dřevěné) – prozatím se nebudou dělat


Oprava traktoru na sečení – potřeba vyměnit nové nože a zapínání sečení


 Stará cesta do Kocelovic – bude se opravovat na náklady fi. Kaiser. Pokud má být
  opravena v celé délce je potřeba zajistit materiál (cca 18 - 20.000,-- Kč bez DPH).
  Odsouhlasena byla úhrada ve výši 60% pro obec Hajany. Pokud zástupce firmy Kaiser
  nebude souhlasit, bude oprava provedena bez materiálu.


 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,50 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 11. 04. 2014

 Zapsala: Vohryzková Dana
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář