Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Likvidace bioodpadů v Hajanech

 

Citát ze sdělení starostky 1/2015 :

 

Obec má uzavřenou smlouvu o odběru odpadu za účelem provedení likvidace s Technickými službami města Blatná.

Jedná se o likvidaci bioodpadů rostlinného původu (větve, tráva, plevel atd.). Po telefonické dohodě s p. Srbem (tel.: 777158846) je možno bioodpad odložit v provozovně Chlumská ul., Blatná kdykoliv ve smluvený čas.

 

Přeloženo z tohoto absurdního slohu starostky:

 

Obec neuzavřela, tak jak to mají v Chlumu, smlouvu se sběrným dvorem v Blatné o možnosti odkládat velký odpad (postele, balíky papírů, staré lino, lednici, pračku, větší předměty a pod.), ale protože má podle nové vyhlášky povinost řešit bioodpad, vymyslela starostka následující:

 

Potřebujete zlikvidovat: posekanou, vyhrabanou trávu, listí, rostliny, ořezané větve, či bioodpad z domu či dvora?

 

Vezměte telefon, či mobil a za svůj kredit či paušál volejte pana Srba.
 

Když se dovoláte, dohodněte, kdy a kam můžete bioodpad uložit a zjistěte, kde je Chlumská ul. Blatná (Sběrný dvůr Blatná to není).
 

Pak „kdykoliv ve smluvený čas“ tj. obvykle, příšerná formulace všech sdělení starostky:

  • možno ve smluveném čase?

  • možno kdykoliv?

  •  

naložte listí, trávu, větve či další bioodpad na přívěsný vozík za autem, nebo do auta, nebo do kárky nebo do batohu, nebo do náruči a odvezte nebo odneste do 4 km vzdálené Blatné, tam můžete, díky starosti naší starostky, legálně odložit.

 

Asi jen úplný dement by toto absolvoval, tak bioodpad vyvezeme buď na zatostlý, neudržovaný a hromadami všeho původu /(včetně zbroušené asfaltky) zavážený pozemek u kravína, či jiný, stejně „udržovaný“ obecní pozemek.

Je třeba se ovšem nyní držet nejnovějšího pokynu starostky č. 5/2015:

 

Vážení občané,

rádi bychom Vás touto cestou upozornili, na zákaz ukládání odpadu (a to včetně biologicky rozložitelného) na obecní pozemky do míst, která nejsou běžně viditelná z obecních komunikací. Veškeré informace o likvidaci odpadu jste obdrželi v Informačním sdělení č. 1/2015 bod 4).

 

Logicky myslící občané pochopí – ukládejte odpad do míst, která jsou běžně viditelná z obecní komunikace!!!!

Ač se to nezdá, své logické vysvětlení to má.

Starostka krok neudělá (jen vyjímečně: jako Vesnice roku či dotační příležitost a pod.), jezdí po vsi jen autem. Jak má potom zjistit, co jsme tu my ovčané zase napáchali?Niže si přečtěte popis a komentář k vyhlášce -  zdroj: http://arnika.org/novela-zakona-o-odpadech-a-nova-vyhlaska-narizuje-obcim-tridit-bioodpady

 

Novela zákona o odpadech a nová vyhláška nařizuje obcím třídit bioodpady

 

 
Na podzim roku 2014 byla přijata novela zákona o odpadech, která obcím stanovila povinnost zajistit pro domácnosti místa pro odkládání bioodpadů. K novela zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR prováděcí vyhlášku, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015. Předcházet vzniku odpadů (prevence) je podle nás nejlepším a nejekonomičtějším řešením, minimálně v menších sídlech.

Novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., §17, odstavec 3, dostali obce povinnost zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Rozsah a způsob upřesnilo Ministerstvo životního prostředí ve Vyhlášce č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. V případě bioodpadů vyhláška stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října každého roku.

Je na obcích, aby si určili, jak budou sběr provádět, zda pomocí kontejnerů na sběrných dvorech, zda si postaví tzv. malé zařízení (malá kompostárna s omezenou kapacitou) či zda budou bioodpady sbírat do nádob či pytlů a odvážet ke zpracovateli.

Povinnost je splněna i tehdy, je-li v obce zaveden systém komunitního kompostování, ovšem musí být v rámci něho možné odevzdat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

Jak lze nové legislativní požadavky naplnit, doporučení pro zástupce obcí a veřejnost

1) Nejlepší odpad je žádný odpad. Nakládání s odpady stojí peníze. To co lidé jako odpad neodloží, to není nutné řešit. Vyhláška MŽP sice nestanovuje jako možný způsob řešení otázky bioodpadů domácí kompostování, ale současně platí, že odpad, který nevzniká, není třeba někam odkládat. Proto je pro obce smysluplné domácí kompostování podporovat, domácnosti ušetří, pokud si budou kompostovat sami. To koneckonců platí o prevenci obecně.

Poznámka:

Připravujeme pro Vás web k předcházení vzniku odpadů (prevenci), adresa: http://pvo.arnika.org, detailně se problematice bioodpadů se věnuje například Ekodomov, adresa http://www.kompostuj.cz.

2) Z novely zákona plyne, že obce jsou povinny zajistit místa pro odkládání veškerého vyjmenovaného odpadu. Z toho lze odvodit, že veřejnost může vyvíjet určitý tlak na obce, aby tato místa zřídila. Je třeba si ale současně uvědomit, že obec sice má povinnost systém zřídit, ale současně nám může náklady vyúčtovat (v Německu dokonce mají obce povinnost účtovat lidem plné náklady na nakládání s odpady). Proto má smysl hledat společná řešení v závislosti na místních podmínkách.

3) Pro menší obce (500 až 1500 obyvatel), kde není potřebná infrastruktura, se jako řešení jeví vybudování tzv. malého zařízení, kompostárny s kapacitou do 150 tun za rok. Jedná se o oplocené místo s minimálním zabezpečením. Výhodné pro obec může být, pokud se o takové zařízení stará místní zemědělec (ušetří se na nákupu techniky). Metodický pokyn k budování těchto zařízení vyšel ve Věstníku MŽP ČR č. 7/2012.

4) Pozor na vysoké náklady na svoz bioodpadu. Pokud se obec rozhodne bioodpady vozit na zařízení mimo svůj katastr, mělo by si pohlídat náklady na svoz. Ty závisí jednak na svozové vzdálenosti, jednak na použité svozové technice a jejím vytížení. Uvádí se, že náklady na svoz jsou obdobné nákladům na svoz směsného odpadu. Při nevhodném nastavení systému mohou být i několikanásobně vyšší.

5) Závěrem. Přijetí vyhlášky č. 321/2014 Sb. je odůvodněno požadavky skládkové směrnice. My si myslíme, že podmínky této směrnice nejsou tak přísné, jak je v ČR prezentováno. Problém vidíme ve stanovení produkce biologicky rozložitelných odpadů k roku 1995. Výpočet vyšel z evidované produkce a tím byl podstatně podhodnocen. Více informací naleznete ve studii, kterou jsme na toto téma zpracovali (soubor pdf).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář