Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konečně!! zápis z 1. března 2015

OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                               Z Á P I S č. 2/2015

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 03. 2015
Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun,
          M. Necudová

Omluveni: -

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: V. Vaněček

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,00 hodin.

Program jednání:
          Volba ověřovatelů zápisu
     1.
          Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     2.
          Projednání účetní závěrky za rok 2014
     3.
          Projednání záměru prodeje pozemku
     4.
          Projednání žádosti pí. XXX
     5.
          Různé - informace starostky
     6.


      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. M. Necudová a pí. Z. Jestřábová
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


        Usnesení č. 9/2015
     3. Byla projednána a schválena účetní závěrka Obce Hajany za rok 2014 dle přiložených
        dokumentů:
                     - Výkaz zisku a ztráty
                     - Příloha
                     - Rozvaha
                     - Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014


01. 03. 2015                                                                               Stránka 1
OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330


          Výnosy                                       2.296.423,70 Kč
          Náklady                                      1.678.389,35 Kč
          Rozdíl                                        618. 034,35 Kč

          Schvalovací orgán efektivně posoudil rizika a možné ztráty, které mohly v průběhu roku
          účetní jednotku ovlivnit a tím mohl zamezit problémům, které by mohly vést
          k neschválení účetní závěrky.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro         0 Proti
Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno.


        Usnesení č. 10/2015
     4. Byl projednán a schválen záměr prodeje pozemku p. č. 1376 v k. ú Hajany u Blatné.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno.


        Usnesení č. 11/2015
     5. Byla projednána žádost pí. XXX. Jedná o změnu územního plánu – pozemek č. 1173 v k.
        ú. Hajany u Blatné požaduje změnit na stavební parcelu. Žádost nebyla schválena,
        protože obec Hajany zatím neuvažuje o změně územního plánu. V případě, že by měla
        paní Šebková zájem uhradit si změnu územního plánu z vlastních prostředků
        zastupitelstvo obce Hajany by tuto žádost opakovaně projednalo.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno.

Fotka


     14. Různé
          Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 26. 01.
             2015 – 27. 02. 2015.
          Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 28. 02. 2015: 459.018,44 Kč .
          Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 28. 02. 2015: 83.739,45 Kč.
          ODPADY
             Náklady na likvidaci odpadu za rok 2014:
         Technické služby – odvoz popelnic                           60.868,30 Kč
         Technické služby – odvoz tříděného odpadu                   17.980,40 Kč
         Technické služby – odvoz kontejneru                          2.935,50 Kč
         Eliod – odvoz nebezpečného odpadu                            4.108,00 Kč
                                                                    85.892,20 Kč
         CELKEM

              Příjmy za odpady v roce 2013:
          Příjmy za odpad od poplatníků (občanů)                                           55.900,00 Kč
          Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM                                               11.066,50 Kč
                                                                                           66.966,50 Kč
          CELKEM

 

01. 03. 2015                                                                                              Stránka 2
OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330


           Likvidace odpadů – řešení: projekt OPŽP ve spolupráci se SOB – minulý víkend e-
            maily – průzkum kompostérů, možnost do středy 4. 3. 2015 ještě upravit požadavky.
            Bylo dohodnuto objednat 1 ks kontejner na plast, 1 ks kontejner na papír, 1 ks
            kontejner na sklo, 1 ks kontejner na železo a 25 ks kompostérů.


           Starostka seznámila zastupitele se žádostí majitelů čp. 41 o poražení stromu a opravu
            příjezdové cesty.

Fotka


           Starostka informovala o nabídce pana P. Štěpána namalovat obraz kaple a části návsi,
            který by byl umístěn v budově OÚ za cenu 12.000,-- Kč. Všichni přítomní zastupitelé
            tuto nabídku odsouhlasili

.
           Inzerát na prodej stavebních pozemků – bude podán do Sobáčku a na webové stránky
            obce.


           Starostka informovala o opravě cesty na Zbiroh – registrační list akce do konce února
            zatím nepřišel, přislíbená možnost realizace do konce roku 2015 ve výjimečných
            případech i v roce 2016.


           Starostka informovala o konání Valné hromady Svazku obcí Blatenska ve středu 4. 3.
            2015 – součástí této valné hromady jsou i volby do Rady SOB, kam je navržena i
            starostka obce Hajany pí. Vohryzková

Více smajlíků ke stažení


           Místostarosta M. Bláha – informoval o možnostech pořízení měřičů rychlosti –
            požádá společnost o zapůjčení zařízení k testování.


           Místostarosta M. Bláha – na základě podnětu informoval Zastupitelstvo o způsobu
            zakoupení pozemku č. 1397 paní Janou Bláhovou – vše proběhlo transparentně viz.
            zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 4/2012 ze dne 4.5.2012

Fotka


          Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 29. 03. od 15,00 hodin.


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,15 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

          Ověřovatelé zápisu:

 

          Členové zastupitelstva obce:

 


                                                              Vyvěšeno dne:

                                                               Sejmuto dne:

 

01. 03. 2015                                                                               Stránka 3

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář