Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava Zápisu OÚ z 1.11. a Zápis OÚ ze 13. 12. 2015

OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
1. 11.  2015 Stránka 1
 

  Z Á P I S   č. 9/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015  (oprava)

 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun
Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: Z. Bartušková, M. Bartuška, V. Beranová, p. Beran, Z. Kuželka, V. Kuželková,
R. Kouba, J. Jestřáb, P. Marass, M. Zíka, E. Zíková, J. Gregora, H. Gregorová,  
D. Melounová, V. Procházka, G. Šafaříková, M. Šafaříková
 
Místostarosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,02 hod.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Volba starosty Obce Hajany
a) určení způsobu volby starosty
b) volba starosty
5. Volba místostarosty Obce Hajany
6. Projednání odměny starosty a dalších členů zastupitelstva
7. Projednání zprávy z auditu ze dne 13.10.2015 včetně přijetí nápravných opatření
8. Projednání spolupráce obce Hajany s SDH Hajany
9. Projednání Smluvního vztahu Obce Hajany a panem XY
10. Projednání úředních hodin obecního úřadu
11. Projednání nominace do Rady SOB paní XY
12. Projednání zimní údržby obecních cest
13. Projednání kulturních akcí do konce roku 2015
14. Projednání výpovědi Nájemní smlouvy mezi Obcí Hajany a panem XY
15. Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy    
venkova Jihočeského Kraje v roce 2015
16. Projednání podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330034304/001
17. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
18. Různé
 
1.   
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
  schváleno 
 
2.   
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová a Václav Kuchta
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
  schváleno 
 
 
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
1. 11.  2015 Stránka 2
 

3.   
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
4. Usnesení č. 33/2015 
Volba starosty obce Hajany
a) Místostarosta přednesl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Místostarosta vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy
nebyly podány.
   Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje veřejný způsob volby starosty. 
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 33/2015 schváleno 
 
   
 Volba starosty obce Hajany
b) Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Miroslav Bláha – návrh přijal a Zdeňka Jestřábová – návrh nepřijala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany nezvolilo starostu obce pana Miroslava Bláhu
Hlasování: 3 Pro 0 Proti 2 Zdržel se hlasování
   

 
Místostarosta pokračoval ve vedení Zasedání zastupitelstva obce Hajany.
 
5. Usnesení č. 34/2015 
Místostarosta vzhledem k vyvstalé situaci navrhuje doplnit program jednání o volbu dalšího
místostarosty a to stejným způsobem jako proběhla volba starosty.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 34/2015 schváleno 
 
   
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci dalšího místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Zdeňka Jestřábová – návrh přijala
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí místostarostku obce paní Zdeňku Jestřábovou.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
   
 
6. Usnesení č. 35/2015 
Zastupitelstvo obce Hajany v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Zazněl návrh ponechat stávající odměny:
Odměna starosty…………………13.000,-
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
1. 11.  2015 Stránka 3
 

Odměna místostarosty……………..8.000,-
Odměna předsedy výboru………….......0,-
Odměna členů zastupitelstva……… ….0,-
Měsíční odměny v nové podobě se budou vyplácet od 1.11.2015.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 35/2015 schváleno 
 
7. Usnesení č. 36/2015 
Projednání zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 13.10.2015. Nutná změna
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany. Místostarosta navrhuje
vydat novou směrnici s účinností od 1.1.2016, nikoliv vypracovat dodatek. 
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 36/2015 schváleno 
 
8. Usnesení č. 37/2015 
Projednání vzájemné spolupráce s SDH Hajany. Padl návrh, že vzájemná spolupráce s SDH       
Hajany v oblasti výkonu jednotlivých brigád v obci Hajany bude zpoplatněn. Navržená částka   
byla stanovena na 100,- za odpracovanou hodinu jednoho člena SDH Hajany pro Obec Hajany.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 37/2015 schváleno 
 
9. Usnesení č. 38/2015 
Projednání smluvního vztahu Obce Hajany a panem XY. Při převzetí obce bylo zjištěno, že Obec
Hajany nemá s panem XY žádný smluvní vztah, který by řešil práva a povinnosti obou stran.
Návrh je připravit smlouvu s panem XY.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 38/2015 schváleno 
 
10. Usnesení č. 39/2015 
Projednání úředních hodin obecního úřadu. Padl návrh na změnu úředních hodin – sobota od 9
hod – 10 hod.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 39/2015 schváleno 
 
11. Usnesení č. 40/2015 
Projednání nominace do Rady SOB paní XY. Zastupitelstvo schvaluje nominaci.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 40/2015 schváleno 
 
12. Usnesení č. 41/2015 
Projednání zimní údržby obecních cest. Návrh vypsat poptávkové řízení. Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce o vypsání a výběr dle nejnižší nabídkové ceny.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 41/2015 schváleno 
 
 
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
1. 11.  2015 Stránka 4
 

13. Usnesení č. 42/2015 
Projednání kulturních akcí do konce roku 2015. Místostarostka obce navrhuje tyto kulturní akce:
? Rozsvícení vánočního stromu
? Mikulášská nadílka
Zastupitelstvo schvaluje nákup balíčků pro děti a zakoupení nové masky Mikuláše.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 42/2015 schváleno 
 
14. Usnesení č. 43/2015 
Projednání výpovědi Nájemní smlouvy mezi Obcí Hajany a panem XY, zřízenou za účelem
výstavby hasičské kolny – záměr se nebude realizovat. Výpověď schválena.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 43/2015 schváleno 
 
15. Usnesení č. 44/2015 
Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského Kraje v roce 2015. Zastupitelstvo pověřilo podpisem smlouvy místostarostu pana
Miroslava Bláhu.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 44/2015 schváleno 
 
16. Usnesení č. 45/2015 
Projednání podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330034304/001 na parcele ve
vlastnictví Obce Hajany č. 1394 Zastupitelstvo pověřilo podpisem smlouvy místostarostu pana
Miroslava Bláhu.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 45/2015 schváleno 
 
17.   
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:
? Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
? Lávka přes potok – starosta vyřídí žádost o opravu osobně.
? Platba za projekt Hasičská kolna – p. Týma vypracuje pro obec zakázku v hodnotě 25 tis.
? Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno
? Oprava hasičského vozu – díly byly dodány
? Mediační probační služba – projekt již běží
? Pořízení PC – návrh koupit nový OP - WP pro stávající NTB a zakoupit nový NTB
 
18.   
Různé:
? Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem předáním obce a Obecního úřadu.
? Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 4.10.– 1. 11. 2015.
? Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 1. 11. 2015: 1 188 579,99 Kč.
? Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 16. 11. 2015: 110.866,25 Kč
? Seznámení se změnou typu bankovního účtu a zřízení platební karty – snížení poplatků
? Možnost čerpání dotací – informace které dotační tituly jsou vypsány.
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
1. 11.  2015 Stránka 5
 

? POV – seznámení s pravidly, promyslet návrhy – nutné vypracovat Místní program obnovy
venkova obce Hajany na další období.
? Spisová služba – výzva k archivaci dokumentů za období 1999 – 2004
? Zájem pana Vonáška o parcelu v obci Hajany – nabídka zaslána
? Občané vznesli požadavky na: zrcadlo na výjezd ze Zbiroha, doplnění hřiště o atrakce a
vysázení zeleně (plot), chodník v zatáčce u rybníčku.
 
Místostarosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:21 hodin.
 
Zapsal: Miroslav Bláha
 
Ověřovatelé zápisu Podpis
Zdeňka Jestřábová 
Václav Kuchta 
 
Členové zastupitelstva Podpis
Martina Necudová 
Miroslav Bláha 
Josef Meloun 
 
 
 
Vyvěšeno dne  Sejmuto dne 
 
 OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
13. 12.  2015 Stránka 1
 

  Z Á P I S   č. 10/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 13. 12. 2015

 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun, R.Vaněčková
Omluveni: D. Vohryzková
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: Z. Kuželka st., Z. Kuželka ml., R. Kouba, J. Jestřáb, J. Marassová,  E. Zíková,  
V. Procházka, M. Chvátalová, B. Louženský
 
Místostarosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 9,02 hod.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání opravy MK Zbiroh – aktuální status
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 8 – 1. října 2015 ze dne 1.10.2015
6. Projednání Místního programu obnovy venkova na období 2016 – 2021
7. Projednání žádosti o dotaci z POV 2016 
8. Projednání pronájmu Obecní hospody
9. Projednání obsazení funkce „knihovnice“ 
10. Projednání Rozpočtového výhledu Obce Hajany na roky 2016 - 2021
11. Projednání Rozpočtu Obce Hajany na rok 2016
12. Projednání Smlouvy o výstavbě pana XY
13. Projednání Smlouvy o výstavbě pana XY
14. Projednání kulturních akcí do konce 1. kvartálu 2016
15. Projednání schválení daru rodině XY
16. Projednání dřevo na Zbirohu
17. Příkaz k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce
18. Volba členů valné hromady spolku NIVA
19. Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace – výdaje SDH
20. Projednání zrušení pevné tel. linky 
21. Schválení aktualizace Pasportu MK, plánu ZÚ, Pasportu SDZ
22. Projednání příspěvku obce Hajany SOBu na společném projektu Pasporty
23. Projednání námitky paní XY k zápisu č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany
24. Volba starosty
25. Volba člena finančního výboru
26. Volba Předsedy finančního výboru
27. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
28. Různé (Informace oprava MK, Nový web www.obechajany.cz, informace o proběhlé
brigádě, informace p. Vorlíček, další brigáda)
 
 
1.   
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
  schváleno 
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
13. 12.  2015 Stránka 2
 

 
2.   
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Martina Necudová a Josef Meloun
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování
  schváleno 
 
3.   
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce. Byla písemně vznesena námitka
ohledně volby starosty. Projednání námitky bylo zařazeno na program jednání.
 

4. Usnesení č. 46/2015 
Projednání opravy MK Zbiroh. Místostarosta informoval o průběhu opravy MK. Jelikož
v projektové dokumentaci se jedná o opravu MK a rozpočet byl sestaven na výstavbu nové
komunikace, dojde ke snížení konečné ceny. Obec Hajany bude dle rozpočtu fakturovat
zhotoviteli za deponaci materiálu. Obec Hajany vystaví objednávku na zhotovení jednotlivých
vjezdů na jednotlivé parcely ve vlastnictví občanů.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 46/2015 schváleno 
 
5. Usnesení č. 47/2015 
Projednání Rozpočtového opatření č. 8 – 1. října 2015 ze dne 1.10.2015. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 8 – 1. října 2015 ze dne 1.10.2015
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 47/2015 schváleno 
 
6. Usnesení č. 48/2015 
Projednání a schválení Místního programu obnovy venkova na období 2016 – 2021. Byl
předložen dokument Místní program obnovy venkova na období 2016 – 2021. Všichni přítomní
byli seznámeni s kompletním přehledem strategických projektů, které tento dokument obsahuje.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 48/2015 schváleno 
 
7. Usnesení č. 49/2015 
Projednání žádosti o dotaci z POV 2016. Padl návrh na podání žádosti: Svedení dešťové vody
z jednotlivých parcel v obci Hajany a vybudování chodníku v zatáčce u rybníku.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 49/2015 schváleno 
 
8. Usnesení č. 50/2015 
Projednání pronájmu Obecní hospody. Na žádost současného nájemce byla projednána výpověď
Nájemní smlouvy ze dne 18.6.2004. Vedla se diskuse o podstatě obecní hospody – toto zařízení
by mělo primárně sloužit občanům obce Hajany. Občané toto zařízení v současné době z určitých
důvodů nenavštěvují nebo jen velmi zřídka.
Hlasování: 3 Pro 0 Proti 3 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 50/2015 neschváleno 
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
13. 12.  2015 Stránka 3
 

 
9. Usnesení č. 51/2015 
Projednání obsazení funkce „knihovnice“. Byl podán návrh, že toto místo bude nabídnuto
veřejně všem občanům obce a na dalším zastupitelstvu dojde k rozhodnutí. 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 51/2015 schváleno 
 
10. Usnesení č. 52/2015 
Projednání Rozpočtového výhledu Obce Hajany na roky 2016 – 2021. Byl předložen
Rozpočtový výhled obce Hajany na roky 2016 – 2021, který byl řádně vyvěšen na úřední desce
obce Hajany (vč. elektronické) po dobu min. 15 dnů. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky. 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 52/2015 schváleno 
 
11. Usnesení č. 53/2015 
Projednání Rozpočtu Obce Hajany na rok 2016. Byl předložen Rozpočet obce Hajany na rok
2016, který byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Hajany (vč. elektronické) po dobu min. 15
dnů. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 53/2015 schváleno 
 
12. Usnesení č. 54/2015 
Projednání Smlouvy o výstavbě pana XY. Byl předložen návrh Smlouvy o výstavbě - zřízení
plynové přípojky na pozemku č. poz. 1394.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 54/2015 schváleno 
 
13. Usnesení č. 55/2015 
Projednání Smlouvy o výstavbě pana XY. Byl předložen návrh Smlouvy o výstavbě – požárně
nebezpečný prostor ze stavby RD zasahuje na č. poz. 1373 v celkové délce 1900 mm.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 55/2015 schváleno 
 
14. Usnesení č. 56/2015 
Projednání kulturních akcí do konce 1. kvartálu 2016. Byly představeny veškeré kulturní akce do
konce 1. kvartálu 2016: 16.1.2015 Výroční schůze SDH, 27.2.2015 Hasičský ples, 6.2.2015
Masopust (pouze v obci Hajany) a XX.03.2015 MDŽ (termín bude upřesněn)
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 56/2015 schváleno 
 
15. Usnesení č. 57/2015 
1. Projednání schválení daru rodině XY. Byl podán návrh na poskytnutí daru ve výši 20 000,-.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 57/2015 schváleno 
 
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
13. 12.  2015 Stránka 4
 

16. Usnesení č. 58/2015 
Projednání dřevo na Zbirohu – dřevo na vykácení (polom a uschlé stromy) budou nabídnuty
občanům obce za úplatu.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 58/2015 schváleno 
 
17. Usnesení č. 59/2015 
Příkaz k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany. Byl Vydán příkaz
k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany. Inventura proběhne  v období od
28.12.2015 do 10.01.2015.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 59/2015 schváleno 
 
18. Usnesení č. 60/2015 
Volba členů valné hromady spolku NIVA. Z důvodu rezignace všech členů za Obec Hajany
z valné hromady spolku NIVA je nutné zvolit nové. Padl návrh: Zdeňka Jestřábová, Roman
Kouba a Miroslav Bláha.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 60/2015 schváleno 
 
19. Usnesení č. 61/2015 
Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace – výdaje SDH. Byl projednán podpis Smlouvy
o poskytnutí dotace – výdaje SDH v celkové výši 2 800 Kč. 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 61/2015 schváleno 
 
20. Usnesení č. 62/2015 
Projednání zrušení pevné tel. linky. Padl návrh na zrušení pevné telefonní linky na obecním
úřadě a tím snížení nákladu na tuto službu.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 62/2015 schváleno 
 
21. Usnesení č. 63/2015 
Projednání schválení aktualizace Pasportu MK, plánu ZÚ a Pasportu SDZ. 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 63/2015 schváleno 
 
22. Usnesení č. 64/2015 
Projednání příspěvku obce Hajany SOBu na společném projektu Pasporty. Příspěvek obce
Hajany je ve výši 3013 Kč (investiční část) a 914 Kč (neinvestiční část). 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 64/2015 schváleno 
 
 
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
13. 12.  2015 Stránka 5
 

23. Usnesení č. 65/2015 
Projednání námitky paní XY jakožto člena zastupitelstva. Námitka se týká zápisu č. 9/2015 ze
zasedání zastupitelstva obce Hajany konaného dne 1.11.2015 a to konkrétně bodu 4. písm. b)
tohoto zápisu, tj. proti Usnesení č. 33/2015, kterým zastupitelstvo zvolilo starostou obce pana
Miroslava Bláhu. Toto usnesení nebylo zastupitelstvem přijato platně, neboť pro přijetí hlasovali
pouze 3 členové zastupitelstva tudíž nadpoloviční většina z přítomných, nikoliv z celkového
počtu 7 zastupitelů. Námitka byla přijata a bylo rozhodnuto o nové volbě starosty Obce Hajany.
Zápis č. 9 bude upraven.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 65/2015 schváleno 

 
24. Usnesení č. 66/2015 
Volba starosty obce Hajany
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Miroslav Bláha – návrh přijal
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí starostu obce pana Miroslava Bláhu.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 66/2015 schváleno 

 
25. Usnesení č. 67/2015 
Volba člena finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na zvolení nového člena finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Edita Zíková – návrh přijala, Josef Meloun – návrh
nepřijal, Jiří Jestřáb – návrh nepřijal
Zastupitelstvo obce Hajany volí jako člena finančního výboru Editu Zíkovou
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 67/2015 schváleno 
 
26. Usnesení č. 68/2015 
Volba předsedy finačního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na zvolení předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Václav Kuchta – návrh přijal
Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedu finančního výboru Václava Kuchtu
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 68/2015 schváleno 
 
27.   
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:
? Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
? Lávka přes potok – starosta vyřídí žádost o opravu osobně.
? Herlin – informace o průběhu jednání
? Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno
? Setkání s panem Plechatým je naplánováno.
? Prohrnování bude zajišťovat pan Kuželka za cenu 490 Kč bez DPH/hodina
? Spisová služba – výzva k archivaci dokumentů za období 1999 – 2004
OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                        
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 
13. 12.  2015 Stránka 6
 

 
28.   
Různé:
? Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 1.11. - 13.12.2015.
? Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 13. 12. 2015: 1 049 808,99 Kč.
? Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 16. 11. 2015: 110.866,25 Kč.
? Poplatky za odpad a poplatky ze psů jsou za rok 2015 všechny uhrazeny.
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 11:02 hodin.
 
Zapsal: Miroslav Bláha
 
Ověřovatelé zápisu Podpis
Martina Necudová 
Josef Meloun 
 
Členové zastupitelstva Podpis
Zdeňka Jestřábová 
Miroslav Bláha 
Václav Kuchta 
Renáta Vaněčková 
 
 
Vyvěšeno dne  Sejmuto dne 

Zdroj: www.hajany.net/uredni_deska_zastupitelstvo.php
 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář