Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC  HAJANY
Hajany 73,  388 01  Blatná
IČO: 60829257                         
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330
 

 

  Z Á P I S   č. 9/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015

 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun
Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: Z. Bartušková, M. Bartuška, V. Beranová, p. Beran, Z. Kuželka, V. Kuželková,
R. Kouba, J. Jestřáb, P. Marass, M. Zíka, E. Zíková, J. Gregora, H. Gregorová,   
D. Melounová, V. Procházka, G. Šafaříková, M. Šafaříková
 
Místostarosta obce přivítal všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,02 hod.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Volba starosty Obce Hajany
a) Určení způsobu volby starosty
b) Volba starosty
5. Volba místostarosty Obce Hajany
6. Projednání odměny starosty a dalších členů zastupitelstva
7. Projednání zprávy z auditu ze dne 13.10.2015 včetně přijetí nápravných opatření
8. Projednání spolupráce obce Hajany s SDH Hajany
9. Projednání Smluvního vztahu Obce Hajany a panem XY
10. Projednání úředních hodin obecního úřadu
11. Projednání nominace do Rady SOB paní XY
12. Projednání zimní údržby obecních cest
13. Projednání kulturních akcí do konce roku 2015
14. Projednání výpovědi Nájemní smlouvy mezi Obcí Hajany a panem XY
15. Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy     
venkova Jihočeského Kraje v roce 2015
16. Projednání podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330034304/001
17. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
18. Různé
 
1.   
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
  schváleno
 
2.   
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová a Václav Kuchta
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
  schváleno
 
 
 

3.   
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.  
 
4. Usnesení č. 33/2015
Volba starosty obce Hajany
a) Místostarosta přednesl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Místostarosta vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy
nebyly podány.
   Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje veřejný způsob volby starosty.  
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 33/2015 schváleno
 
   
 Volba starosty obce Hajany
b) Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Miroslav Bláha – návrh přijal a Zdeňka Jestřábová – návrh nepřijala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí starostu obce pana Miroslava Bláhu
Hlasování: 3 Pro 0 Proti 2 Zdržel se hlasování
   
 
Nově zvolený starosta pokračoval ve vedení Zasedání zastupitelstva obce Hajany.
 
5. Usnesení č. 34/2015
Starosta vzhledem k vyvstalé situaci navrhuje doplnit program jednání o volbu místostarosty a to
stejným způsobem jako proběhla volba starosty.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 34/2015 schváleno
 
   
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Zdeňka Jestřábová – návrh přijala
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí místostarostku obce paní Zdeňku Jestřábovou.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
   
 
6. Usnesení č. 35/2015
Zastupitelstvo obce Hajany v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolnéných členů zastupitelstva.
Zazněl návrh ponechat stávající odměny:
Odměna starosty…………………13.000,-
Odměna místostarosty……………..8.000,-
Odměna předsedy výboru………….......0,-
Odměna členů zastupitelstva……… ….0,-
Měsíční odměny v nové podobě se budou vyplácet od 1.11.2015.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 35/2015 schváleno
 
7. Usnesení č. 36/2015
Projednání zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 13.10.2015. Nutná změna
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany. Starosta navrhuje vydat
novou směrnici s účiností od 1.1.2016 nikoliv dělat dodatek.  
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 36/2015 schváleno
 
8. Usnesení č. 37/2015
Projednání vzájemné spolupráce s SDH Hajany. Padl návrh, že vzájemná spolupráce s SDH        
Hajany v oblasti výkonu jednotlivých brigád v obci Hajany bude zpoplatněn. Navržená částka    
byla stanovena na 100,- za odpracovanou hodinu jednoho člena SDH Hajany pro Obec Hajany.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 37/2015 schváleno
 
9. Usnesení č. 38/2015
Projednání smluvního vztahu Obce Hajany a panem XY (správa lesů). Při převzetí obce bylo
zjištěno, že Obec Hajany nemá s panem XY žádný smluvní vztah, který by řešil práva a
povinnosti obou stran. Návrh je připravit smlouvu s panem XY.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 38/2015 schváleno
 
10. Usnesení č. 39/2015
Projednání úředních hodin obecního úřadu. Padl návrh na změnu úředních hodin – sobota od 9 hod – 10 hod.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 39/2015 schváleno
 
11. Usnesení č. 40/2015
Projednání nominace do Rady SOB paní Dany Vohryzkové. Zastupitelstvo schvaluje nominaci.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 40/2015 schváleno
 
12. Usnesení č. 41/2015
Projednání zimní údržby obecních cest. Návrh vypsat poptávkové řízení. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce o vypsání a výběr dle nejnižší nabídkové ceny.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 41/2015 schváleno
 
 13. Usnesení č. 42/2015
Projednání kulturních akcí do konce roku 2015. Místostarostka obce navrhuje tyto kulturní akce:
? Rozsvícení vánočního stromu
? Mikuláššská nadílka
Zastupitelstvo schvaluje nákup balíčků pro děti a zakoupení nové masky Mikuláše.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 42/2015 schváleno
 
14. Usnesení č. 43/2015
Projednání výpovědi Nájemní smlouvy mezi Obcí Hajany a panem XY, zřízenou za účelem
výstavby hasičské kolny – záměr se nebude realizovat. Výpověď schválena.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 43/2015 schváleno
 
15. Usnesení č. 44/2015
Projednání podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy     venkova
Jihočeského Kraje v roce 2015. Zastupitelstvo pověřilo podpisem smlouvy starostu pana
Miroslava Bláhu.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 44/2015 schváleno
 
16. Usnesení č. 45/2015
Projednání podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330034304/001 na parcele ve vlastnictví Obce Hajany č. 1394 Zastupitelstvo pověřilo podpisem smlouvy starostu pana Miroslava Bláhu.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 45/2015 schváleno
 
17.   
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:
Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
Lávka přes potok – starosta vyřídí žádost o opravu osobně.
Platba za projekt Hasičská kolna – p. XY vypracuje pro obec zakázku v hodnotě 25 tis.
Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno
Oprava hasičského vozu – díly byly dodány
Mediční probační služba – projekt již běží
Pořízení PC – návrh koupit nový OP - WP pro stávající NTB a zakoupit nový NTB
 
18.   
Různé:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem předáním obce a Obecního úřadu.
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 4.10.– 1. 11. 2015.
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 1. 11. 2015: 1 188 579,99 Kč.
 Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 16. 11. 2015: 110.866,25 Kč
 Seznámení se změnou typu bankovního účtu a zřízení platební karty – snížení poplatků
 Možnost čerpání dotací – informace které dotační tituly jsou vypsány.
 POV – seznámení s pravidly, promyslet návrhy – nutné vypracovat Místní program obnovy venkova obce Hajany na další období.


 Spisová služba – výzva k archivaci dokumentů za období 1999 – 2004
 Zájem pana XY o parcelu v obci Hajany – nabídka zaslána
 Občané vznesli požadavky na: zrcadlo na výjezd ze Zbiroha, doplnění hřiště o atrakce a vysázení zeleně (plot), chodník v zatáčce u rybníčku.

 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:21 hodin.
 
Zapsal: Miroslav Bláha
 
Ověřovatelé zápisu Podpis
Zdeňka Jestřábová  
Václav Kuchta  
 
Členové zastupitelstva Podpis
Martina Necudová  
Miroslav Bláha  
Josef Meloun  
 
 


Zdroj: web obce Hajany

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář