Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 2. 2015

OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                               Z Á P I S č. 1/2015

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015
Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun,
          M. Necudová

Omluveni: -

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: V. Vaněček, G. Šafaříková, E. Zíková, M. Zíka, J. Jestřáb

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,05 hodin.

Program jednání:
     1. Volba ověřovatelů zápisu
     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014
     4. Projednání výsledků hospodaření za rok 2014
     5. Projednání inventarizace
     6. Projednání zprávy kontrolního výboru
     7. Projednání zprávy finančního výboru
     8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni
     9. Projednání výběrového řízení
     10. Projednání příspěvku na společný projekt SOBu
     11. Projednání žádosti SK Spastic Tricykl
     12. Projednání žádosti pí. XXX
     13. Jmenování zásahové jednotky obce Hajany
     14. Různé - informace starostky


      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. Vaněčková a p. Meloun
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

 


     3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
        rozpočtu k 31. 12. 2014 (viz příloha).

        Usnesení č. 1/2015
     4. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2014.

          Příjmy                                       3.012.435,70 Kč
          Výdaje                                       2.795.227,79 Kč
          Rozdíl                                         217.207,91 Kč

Hlasování:                                                             1 Zdržel se hlasování
                     6 Pro         0 Proti
Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno.


        Usnesení č. 2/2015
     5. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2015 (viz. příloha).

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno.

     6. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu kontrolního výboru
        za II. pololetí roku 2014.

     7. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu finančního výboru
        za II. pololetí roku 2014.

        Usnesení č. 3/2015
     8. Byla projednána a schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
        mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na
        stavbu s názvem: „Příp.STL pro parc. č. 1397 k. ú. Hajany - Bláhová“.
        Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
        s firmou E.ON Distribuce a. s..

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.

          Usnesení č. 4/2015
          Zastupitelstvo obce projednalo předložený zápis o výsledku výběrového řízení na akci:
9.
          Oprava místní komunikace v obci Hajany. Nabídky byly hodnoceny podle jediného
          kritéria – výše nabídkové ceny – s tím, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je
          vyhodnocena jako nejvýhodnější.

          Hodnotící komise vybrala za zhotovitele firmu MANE Stavební s. r. o., Okružní 2615,
          České Budějovice s nabídkovou cenou 2.411.624,-- Kč včetně DPH. Nabízená cena je
          konečná.

          Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje zápis o výsledku výběrového řízení na akci:
          Oprava místní komunikace v obci Hajany a vybírá jako zhotovitele firmu MANE

 


          Stavební s. r. o., Okružní 2615, České Budějovice s nabídkovou cenou 2.411.624,-- Kč
          včetně DPH.

          Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
          s firmou MANE Stavební s. r. o., Okružní 2615, České Budějovice.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno.

         Usnesení č. 5/2015
    10. Bylo projednáno a schváleno zaslání příspěvku (vlastního podílu) na společný projekt
        Svazku obcí Blatenska v rámci POV 2014. Neinvestiční příspěvek (proškolení k programu
        MISYS, papírové tašky, propisky) – částka 10.951,-- Kč, investiční příspěvek (rozšíření
        programu MISYS, realizace projektu zeleně) – částka 8.450,-- Kč. Vlastní podíl obce
        Hajany ve výši 30% činí celkově 19.401,-- Kč.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.

         Usnesení č. 6/2015
     11. Byla projednána žádost Sportovního klubu Spastic Tricykl o poskytnutí příspěvku pro
         rok 2015. Po projednání bylo schváleno poskytnutí příspěvku pro rok 2015 ve výši
         2.000,-- Kč.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno.


         Usnesení č. 7/2015
     12. Byla projedána žádost paní XXX, majitelky objektu na st. p. č. 82 v k. ú. Hajany u Blatné
         o prominutí poplatku za odpad. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo poplatek
         neprominout.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 7/2015 bylo schváleno.

 

       Usnesení č. 8/2015
   13. Byla jmenována zásahová jednotka obce Hajany ve složení:
                                     Jiří Jestřáb
       Velitel jednotky
       Velitel družstva              Miroslav Bláha
       Strojníci                     Václav Šafařík
                                     Luboš Lis
       Členové jednotky              Marek Zíka
                                     Pavel Turek
                                     Milan Fiala
                                     Václav Vaněček
                                     Josef Meloun

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                      7 Pro        0 Proti
Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno.

 

 


     14. Různé
          Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 22. 12.
           2014 – 23. 01. 2015.

 


          Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 12. 2014: 621.737,07 Kč .
          Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 31. 12. 2014: 70.161,05 Kč.


          Starostka informovala o projektu „Infrastruktura v obci Hajany (kanalizace)“ –
           průběh prací. Ve čtvrtek 22. 01. 2015 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka. Bylo
           provedeno proplacení faktury a vyúčtování dotace. Ještě zbývá osadit rošty do
           přejezdových žlabů a dokončit závěrečné terénní úpravy. Tyto práce budou
           dokončeny po zimním období.


          Starostka informovala o nové vyhlášce ze dne 16. 12. 2014 o způsobu zajištění
           odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů – konkrétně se jedná o kovy
           (drobné plechovky, víčka od jogurtů, malé kousky železa) a biologické odpady
           rostlinného původu (v odbobí 1.4. - 31. 10. kalendářního roku).


           Možnosti řešení – snaha SOBu vyřešit v rámci možností pro všechny členské obce.
           Jední s TS Blatná - p. Srbem
           Kovy – sběrná náboba na OÚ – provozní hodiny nebo smlouva se sběrnou
           Biodpad – kontejner, možnost smlouvy s TS po vyjádření hygieny

Naše připomínka z www.hajany.com: 1. čí je to "nová vyhláška ze dne 16.12.2014??

                                                          2.tady na tom zabordeleným obecním pozemku, nazývaným "sportoviště", kde je vedle rumu a plevele jen draze obcí natažená přípojka el. proudu, by mohla obec zřídit kompost. S TS Blatná to bude zase za peníze.

                                                         3. Proč starostka resp. zastupitelstvo už dávno neuzavřeli smlouvu se Sběrným dvorem Blatná, abychom tam mohli vozit různé větší krámy na vyhození?? Vedlejší Chlum to má už dávno!!!


          Známky na popelnice – stále nedostatek, nechat udělat nové s čp. a stávající plastové
           nechat chalupářům

Poznámka: Sláva, to se bude moci zavést systém "placení za známku resp. popelnici ?? Vedlejší Chlum to má a všichni jsou spokojeni.


          Starostka informovala o žádosti rodiny XXX – jedná se o umístění betonových žlabů
           u čp. 4


          Starostka informovala o žádosti manželů XXX o zpěvnění, odvodnění a osvětlení
           přístupové cesty k RD
na pozemku p. č. 1313/2 v k. ú Hajany


          Starostka obce požádala zastupitele a přítomné občany o návrhy akcí, které budou
           zařazeny do Programu rozvoje vesnice na období 2016 – 2019

Poznámka: mohl by to být ten kompost na "sportovišti", to by pomohlo všem


          Starostka informovala o žádosti firmy Farmtec o vyjádření ke stavebnímu povolení ke
           stavbě „Stavební úpravy stáje – farma Hajany, k. ú. Hajany u Blatné“ pro ZD Lnáře.

Poznámka: stavební povolení na celý kravín, včetně úprav okolí už dávno existuje, je na našich stránkách /clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/2010/kravin-versus-hriste___.html. V okolí je akorát bordel, na cestách prach, do kravínu se jezdí  traktory přes vesnici, proč?? Dle projektu měl majitel cesty uklízet a kropit. Celá studie EIA je zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC356


          Inzerát na prodej stavebních pozemků – bude podán do Sobáčku, na webové stránky
           obce a S reality – zajistí p. M. Bláha


          Pan J. Meloun – informoval o možnostech zajištění násady do obecního rybníku. Po
           dohodě bude dodáno cca 150 ks kaprů o váze cca 1 kg – zajistí p. J. Meloun
           O krmení ryb se postará p. V. Vaněček


          Brigáda - sobota 31. 01. 2015 od 9,00 hodin – odstranění vánoční výzdoby


          Připravované akce:
                Sobota 7. 2. 2015 – Masopustní maškarní průvod – sraz masek u OÚ Chlum
                   od 10,00 do 11,00 hodin, začátek průvodu v 11,00 hodin od OÚ Chlum

                Pondělí 9. 2. 2015 – Výlet do Aquapalace Praha – odjezd v 8,15 od kapličky
                   v Hajanech
                Sobota 21. 2. 2015 – Dětský maškarní bál a Hasičský bál
 


          Od 01. 01. 2015 došlo ke změně úředních hodin Obecního úřadu takto:
           Úřední hodiny - Pátek od 17,00 do 18,00 hodin
           Pokladní hodiny – Pátek od 17,00 do 18,00 hodin

 

          Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 01. 03. 2015 od 15,00 hodin.

 

 


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,45 hodin.

 


          Zapsala: Vohryzková Dana

Na závěr ještě dotaz: Proč se při kácení stromů u potoka (na katastru potoka patřící Povodí Vltavy) vykáceli i ušlechtilé stromky, které tam vysadil před pár lety zesnulý majitel mlýna, staral se o ně a které byly daleko od potoku a na jeho pozemku - tedy jeho majetek. Souhlasil s tím jeho syn, nynější majitel? Místo krásných stromů tam teď budou jen kopřivy a obrůstající bezinky. Které druhy byly zlikvidovány, ještě doplníme.

    

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář