Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 11/2014 z 21.12.2014 dnes zveřejněn na webu obce

OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                             Z Á P I S č. 11/2014

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 21. 12. 2014
Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun,
          M. Necudová

Omluveni:

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: M. Zíka, R. Kouba, J. Jestřáb, G. Šafaříková, E. Zíková, H. Lisová, V. Procházka

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,05 hodin.

Program jednání:
     1. Volba ověřovatelů zápisu
     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     3. Projednání rozpočtu obce Hajany pro rok 2015
     4. Projednání rozpočtu DSO NIVA pro rok 2015
     5. Seznámení zastupitelů s plánem inventur
     6. Projednání výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
     7. Jmenování hodnotící komise
     8. Projednání ceny stavebních pozemků
     9. Projednání rozpočtových změn č. 9
     10. Projednání žádosti Svazu tělesně postižených
     11. Různé - informace starostky

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. Necudová a p. Kuchta
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


        Usnesení č. 47/2014
     3. Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce Hajany pro rok 2015 (viz
        příloha) s celkovými příjmy ve výši 1.500.000,-- Kč a celkovými výdaji ve výši
        1.343.000,-- Kč a financováním splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši 157.000,-- Kč.

 


          Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce od 24. 11. 2014 do 20. 12.
          2014 a zároveň na internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 47/2014 bylo schváleno.


        Usnesení č. 48/2014
     4. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje rozpočet Svazku obcí NIVA pro rok 2015 (viz
        příloha) s celkovými příjmy ve výši 1.200,-- Kč a celkovými výdaji ve výši 210.700,--
        Kč a financováním ve výši 209.500,-- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
        obce Hajany od 27. 11. 2014 do 21. 12. 2014.

                                                                       0 Zdržel se hlasování
Hlasování:           7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 48/2014 bylo schváleno.

     5. Zastupitelstvo obce Hajany bylo seznámeno s plánem inventur majetku k 31. 12. 2014.

        Usnesení č. 49/2014
     6. Byl projednán text výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu dle §12, odst. 3
        zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci: „Oprava místní komunikace
        v obci Hajany“. Jedná se o komunikaci na pozemku p.č. 1115, 66/2 v k. ú. Hajany u
        Blatné (lokalita „Zbiroh“). Výkonem činností při této veřejné zakázce byla pověřena
        firma K+K Konzult, Nišovice 79, 387 01 Volyně, Ing. Jindřich Korbel.

          Výzva bude zaslána následujícím uchazečům:
              Protom Strakonice s. r. o., Strakonice
              Mane stavební s. r. o., České Budějovice
              Stareko CZ Písek s. r. o., Písek

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 49/2014 bylo schváleno.

        Usnesení č. 50/2014
     7. Za členy hodnotící komise ve veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místní
        komunikace v obci Hajany“ jsou jmenováni:
        člen komise: Dana Vohryzková, náhradník: Miroslav Bláha
        člen komise: Ing. Jindřich Korbel, náhradník: Roman Kouba
        člen komise: Josef Meloun, náhradník: Martina Necudová
        člen komise: Zdeňka Jestřábová, náhradník: Renáta Vaněčková
        člen komise: Václav Kuchta, náhradník: Edita Zíková

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 50/2014 bylo schváleno.

 


23. 11. 2014                                                                                   Stránka 2
OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330


        Usnesení č. 51/2014
     8. Byly projednány podmínky prodeje stavebních parcel v obci Hajany.
            Cena za 1 m2 byla stanovena na 300,-- Kč.
            Parcely budou prodávány za účelem výstavby rodinných domků k trvalému
               bydlení.
            V kupní smlouvě bude zapsáno věcné předkupní právo pro obec Hajany.
               V případě, že by majitel chtěl pozemek dále prodat, musí jej nejprve nabídnout
               obci Hajany za obvyklou cenu, maximálně do výše, za kterou pozemek koupil.
            Kupující má povinnost udržovat pozemek (sečení trávy) i v případě, že nebude
               ihned stavět.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 51/2014 bylo schváleno.

        Usnesení č. 52/2014
     9. Svaz tělesně postižených, místní organizace Blatná předložil vyúčtování poskytnutého
        příspěvku za rok 2014 a zároveň podal žádost o poskytnutí příspěvku pro rok 2015. Tato
        žádost byla projednána. Po projednání bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvku pro rok
        2015 ve výši 2.000,-- Kč.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 52/2014 bylo schváleno.

     10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 9 za měsíc prosinec 2014 (viz
         příloha).

     11. Různé
          Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 24. 11.
            2014 – 19. 12. 2014.
          Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 11. 2014: 495.351,74 Kč .
          Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 30. 11. 2014: 70.171,05 Kč.
          Starostka informovala o projektu „Infrastruktura v obci Hajany (kanalizace)“ –
            průběh prací. V průběhu realizace došlo k vícepracem (přeložení vedení mezi šachtou
            2 a 3 z důvodu křížení plynovodu, obetonování trubek mezi šachtou 6 a 7 z důvodu
            mělkého uložení trubek v poměru k výšce komunikace, uložení žlabů přes cestu,
            umístění přejezdových roštů). Stavba je dokončena. Do konce roku bude podána
            žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Musí se zajistit vyjádření dotčených orgánů
            státní správy (Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Správa a údržba
            silnic). Čeká se na výsledky kamerové zkoušky a skutečného zaměření stavby. Bude
            zajištěno vyúčtování dotace.

          Projednání pokácení stromů a bezů kolem potoka – stromy bude rozdělovat Povodí
            Vltavy, protože je vlastníkem stromů. Případní zájemci se hlásili u p. Maška z Povodí
            Vltavy.

          Kácení dřeva v obecním lese – borovice. Bude zveřejněno formou informačního
            sdělení občanům. Případní zájemci budou pozváni na sobotu 3. 1. 2015 v 9,00 hodin.
            Proběhne prohlídka lesa a budou rozděleny jednotlivé úseky, které je nutno vyčistit
            nejpozději do 15. 3. 2015.

          Tříkrálová sbírka bude v Hajanech probíhat v sobotu 3. 1. 2015.
          Starostka seznámila zastupitele se žádostí paní XXX o prominutí poplatku za odpad.

23. 11. 2014 (??)                                                                                   Stránka 3
           Pan XXX žádá o vyčištění obecní stoky na pozemku č. 1034 v k. ú. Hajany u Blatné.
           Firmě ROBSTAV stavby s. r. o., Praha 2 bude zaslána reklamace na opravu polních
            cest.
           Od 01. 01. 2015 dojde ke změně úředních hodin Obecního úřadu takto:
            Úřední hodiny - Pátek od 17,00 do 18,00 hodin
            Pokladní hodiny – Pátek od 17,00 do 18,00 hodin

 

          Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 25. 01. 2015 od 15,00 hodin


          Starostka obce poděkovala všem za účast, popřála všem příjemné prožití vánočních
          svátků a ukončila zasedání v 16,45 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

          Ověřovatelé zápisu:

 

          Členové zastupitelstva obce:

 


                                                              Vyvěšeno dne:

                                                               Sejmuto dne:

 


23. 11. 2014                                                                          

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář