Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 03. 05. 2015

OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                               Z Á P I S č. 4/2015

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 03. 05. 2015


Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová,
          J. Meloun

Omluveni: -

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Z. Kuželka, J. Jestřáb, E. Zíková, V. Englmajer

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,00 hodin.

Program jednání:
          Volba ověřovatelů zápisu
     1.
          Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     2.
          Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 03. 2015
     3.
          Projednání žádosti p. XXX
     4.
          Projednání žádosti manželů XXX
     5.
          Projednání žádosti firmy Elektroinvest Strakonice s. r. o.
     6.
          Různé
     7.

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. Z. Jestřábová a p. J. Meloun
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


     3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
        rozpočtu k 31. 03. 2015 (viz příloha).


        Usnesení č. 16/2015
     4. Starostka obce seznámila zastupitele obce se žádostí p. XXX, který má zájem o výkon obecně prospěšných prací v obci Hajany v rozsahu 200 hodin.
        Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výkon obecně prospěšných prací pana XXX.
      


Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 16/2015 bylo schváleno.


     5. Starostka obce seznámila zastupitele obce se žádostí manželů XXX. Jedná se o
        projednání budoucího prodeje pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné. Tento pozemek mají v současné době na základě nájemní smlouvy č. 1/2011 ze dne 15. 09. 2011 v pronájmu manželé XXX. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 14.09. 2021 s výpovědní lhůtou na 6 měsíců. Pan XXX sdělil osobně své stanovisko v dané věci. Projednání

žádosti manželů XXX bylo odloženo na příští jednání zastupitelstva obce.


      
      
       
       
       


        Usnesení č. 17/2015
     6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s. r. o..
        Jedná se o o souhlas s pracemi do 50-ti metrů od lesního pozemku v souvislosti
        s projektovou přípravou stavby „Blatná, Herlin s. r. o. – kabelová smyčka VN,TS“ .

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti
Usnesení č. 17/2015 bylo schváleno.


     7. Různé
          Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 30. 03.
           2015 – 30. 04. 2015.
          Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 04. 2015: 612.647,51 Kč .
          Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 30. 04. 2015: 97.317,85 Kč.
          Svoz nebezpečného odpadu – sobota 16. 05. 2015 od 9,00 do 10,00 hodin
          Svoz velkoobjemového odpadu – sobota 16. 05. 2015 od 9,00 do 12,00 hodin
          Svoz železa – sobota 16. 05. 2015 během dopoledne


         Dotace POV – Zasedání zastupitelstva kraje – 16. 4. 2015
               o DOT 1- 4 - Oprava komunikací – 180.000,-- Kč
               o DOT 8 – Úroky z úvěru na plynofikaci obce – 14.000,-- Kč

 

          Informace k panelu rychlosti – zástupce firmy Empemont s. r. o. navštívil Hajany, zhodnotil situaci na místě. Starostka seznámila zastupitele s předloženým návrhem řešení a případné zapůjčení zařízení k vyzkoušení. Bude podána žádost na SÚS Jihočeského kraje o povolení umístit panel rychlosti.
         
       
         


          Výlet ke dni matek a ke dni dětí – bude uskutečněn v sobotu 20. 06. 2015. Návrhy – hopsárium České Budějovice, katakomby Klatovy a ZOO Praha.
         


          Setkání rodáků a přátel obce Hajany – termín byl stanoven na 11. 07. 2015. Byl projednán program a příprava celé akce. Zajistění pozvánek a rozeslání – začátek června.
         
         


          Pí. XXX a p. XXX předložili žádost o sponzorský příspěvek na letní hasičské
           soustředění mladých hasičů. Bylo dohodnuto, že obec uhradí náklady ve výši cca 5.000,-- Kč. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili.
         

 

          P. XXX informoval o zhotovení sušáku na hasičské hadice. Bylo dohodnuto, že obec uhradí náklady na materiál ve výši cca 10.000,-- Kč. Všichni přítomní
zastupitelé souhlasili.

          
          


           P.XXX informoval o uložení kabelů na Zbiroh, překopu staré cesty do Kocelovic a přístupu na pozemek za Hajanským potokem.
           

 

     Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 14. 06. 2015 od 15,00 hodin.


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,15 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

    

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář