Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

       Z Á P I S č. 5/2015

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 14. 06. 2015


Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová,
          J. Meloun

Omluveni: -

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: pí. Beranová

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,10 hodin.

Program jednání:
     1. Volba ověřovatelů zápisu
     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     3. Projednání žádosti manželů XXX
     4. Projednání závěrečného účtu obce Hajany za rok 2014
     5. Projednání závěrečného účtu DSO NIVA za rok 2014
     6. Projednání žádosti firmy Elektroinvest Strakonice
     7. Projednání rozpočtových změn č. 3 za měsíc květen 2015
     8. Projednání pořádání zábav
     9. Projednání žádosti manželů XXX
     10. Projednání žádosti firmy VPÚ DECO Praha a. s.
     11. Projednání žádosti ZD Lnáře
     12. Různé

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


 1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. R. Vaněčková a p. V. Kuchta
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


 3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů XXX a zároveň žádost manželů XXX ohledně prodeje pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné. Bylo rozhodnuto, že Obec Hajany uvedený pozemek prodávat nebude. S paní XXX bylo na místě domluveno, že manželům XXX umožní přístup při opravě studny. Termín bude předem ohlášen. Manželé XXX i XXX budou písemně informování o konečném rozhodnutí. Manželé budou písemně vyzvání k umožnění přístupu na pozemek p. XXX z důvodu opravy
          studny.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                              7 Pro                 0 Proti


        Usnesení č. 18/2015
 4. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet obce Hajany za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2014, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2014, rozvahy k 31. 12. 2014 a výkazu zisku a ztrátyk 31. 12. 2014 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu obce Hajany byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 29. 05. 2015 do 14. 06. 2015 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

          Zastupitelstvo obce Hajany zároveň přijímá následující opatření:

 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s vyjímkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právních předpisu Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou  zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500.000,-- Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků a to do 15 dnů od jejího uzavření.

                    Kontrolou bylo zjištěno, že Smlouva o dílo ze dne 15. 10. 2014, předmětem díla je „Infrastruktura v obce Hajany – I. etapa“, cena díla 627.178,62 Kč nebyla včas zveřejněna na profilu zadavatele.Důvodem pozdního zveřejnění smlouvy byl problém se zřízením profilu zadavatele. Smlouva byla zveřejněna ihned po zřízení profilu. V současné době je  již profil zadavatele zřízen a smlouvy budou zveřejňovány v zákonné lhůtě do 15 dnů. Za zveřejnění zodpovídá starostka obce.  Tato chyba nemohla být napravena v roce 2014, protože tento případ znovu
  nenastal.

 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem           Ustanovení § 8 Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.  Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého majetku) k 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že zde nejsou vedeny veškeré investiční dotace, které obec obdržela. Účetní obce ve spolupráci s inventarizační komisí doplní inventurní soupis účtu 403.

Ustanovení ČÚS 703 Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. Kontrolou investiční dotace na akci „Infrastuktura v obci Hajany – I. etapa“ bylo zjišteno, že při vyúčtování zálohy ve výši 300.000,-- Kč nebylo účtováno prostřednictví účtu 348 (Pohledávky za vybranými vládními institucemi), tzn. Nebylo postupováno v souladu s Dotačním dopisem ze dne 24. 11. 2014.       Účetní obce bude při účtování postupovat dle dotačního dopisu a bude účtovat na  účet 348.

 Ustanovení § 45 odst. písm. g)  Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3 Stavby“ rozvahy. Porovnáním inventurního soupisu účtu 021 Stavby k 31. 12. 2014, Analytické rozvahy za období 12/2014, Účtového rozvrhu roku 2014, Výpisů katastru nemovitostí k 31. 12. 2014 a Přílohy ÚSC k 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že obec nesestavila účtový rozvrh podle závazných analytických účtů a tudíž neúčtovala správně o jednotlivých druzích staveb. V důsledku toho došlo k nesprávnému načtení do výkazu Příloha ÚSC k 31. 12. 2014 v části G. Doplňující informace k položce „A.II.3 Stavby“ výkazu rozvahy. Např. v příloze na položce G.1. Bytové domy a bytové jednotky je vykázán zůstatek ve výši 81.745,-- Kč, ale dle  inventurního soupisu se jedná o vrtanou studnu. Žádné bytové domy a bytové jednotky  obec nevlastní.  Účetní obce sestaví účtový rozvrh podle závazných analytických účtů u staveb.

 Ustanovení § 45 odst. 1 písm. h)
  Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.1  Pozemky“ rozvahy. Porovnáním inventurního soupisu účtu 031 Pozemky k 31. 12. 2014, Analytické rozvahy za období 12/2014, Účtového rozvrhu roku 2014, Výpisů z katastru nemovitostí k 31. 12. 2014 a Přílohy ÚSC k 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že obec nesestavila účtový rozvrh podle závazných analytických účtů a tudíž neúčtovala správně o jednotlivých druzích pozemků. V důsledku toho došlo k nesprávnému  načtení do výkazu Příloha v části H. Doplňující informace k položce „A.II.1 Pozemky“ výkazu rozvahy. Správně jsou evidovány pouze lesní pozemky na účtech 031 0207 a 031 0280. Všechny ostatní pozemky jsou vedeny na analytických účtech 031 0500, 031 0507, 031 0508. Na těchto účtech jsou     nesprávně zahrnuty i zahrady, trvalý travní porost, ovocný sad, vodní plocha, orná   půda a zastavěná plocha, které měly být na analytických účtech 031 0300 a 031  0400.
 Účetní obce sestaví účtový rozvrh podle závazných analytických účtů u pozemků.

 Ustanovení ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3.
 Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.     Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014130007584/001 (povinný: obec       Hajany, oprávněná: E.ON Distribuce, a.s. byla uzavřena dne28. 02. 2014. Návrh    na vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden dne 2. 5. 2014. Předpis        pohledávky ve výši 1.000,-- Kč byl uskutečněn až dne 15. 7. 2014 (viz účetní      doklad č. 610065). V tento den byla provedena i úhrada předmětné částky.
 Bude dodržováno ustanovení ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3. a bude účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu – zodpovídá účetní obce.

 Tato chyba nemohla být napravena v roce 2014, protože tento případ znovu         nenastal.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti

Usnesení č. 18/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/2015
 5. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet DSO NIVA za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO NIVA za rok 2014, výkazu pro  hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2014, rozvahy k 31. 12. 2014 a výkazu zisku a ztráty  k 31. 12. 2014 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání souhlasí s celoročním hospodařením DSO NIVA „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu DSO NIVA byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 29. 05. 2015 do 14. 06. 2015 azároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 19/2015 bylo schváleno.


 Usnesení č. 20/2015
     6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s. r. o..
        Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou s názvem „Hajany – VN, TS, kNN, parcely obec“.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouva č. 1030023160/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s.,České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – VN,TS, kNN, parcelyobec“.
        Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní D. Vohryzkovou k podpisu smlouvys firmou E.ON Distribuce a. s..


Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 20/2015 bylo schváleno.


 7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 3 za měsíc květen 2015 (viz příloha).

        Usnesení č. 21/2015
8. Bylo projednáno a schváleno pořádání venkovních zábav v obci Hajany v letních měsících. Jedná se cca o 5 akcí. Pořadatel zábavy zodpovídá za pořádek a čistotu po ukončení zábavy.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 21/2015 bylo schváleno.


 Usnesení č. 22/2015
 9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů XXX. Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou skladu na pozemku p. č. 66/19 v k. ú. Hajany u Blatná.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 22/2015 bylo schváleno.


Usnesení č. 23/2015
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádot firmy VPÚ DECO Praha a. s.. Jedná se o opravu asfaltového povrchu vozovky na silnice č. I/20 v úsekuTchořovice – Blatná.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 23/2015 bylo schváleno.


 Usnesení č. 24/2015
 11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZD Lnáře ohledně zaasfaltování přelivu na komunikaci na pozemku p. č. 1120 v k. ú. Hajany u Blatné směrem ke kravínu. ZD Lnáře uhradí náklady na celou akci. Tato žádost byla schválena.

Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 24/2015 bylo schváleno.


12. Různé
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 04. 05. 2015 – 12. 06. 2015.


Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 05. 2015: 556.961,25 Kč .
 Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 31. 05. 2015: 97.317,85 Kč.

 Starostka předala informace k uzavírce komunikace silnice č. III/1738 od křižovatky
           se silnicí č. III/17310 směrem na Kocelovie a související objížďce. Doba uzavírky od 15. 06. 2015 do 22. 06. 2015

.
Výlet ke dni matek a ke dni dětí – bude uskutečněn v sobotu 20. 06. 2015. Pojede sedo Hopsária České Budějovice, prohlídka obce Holašovice, zámek Kratochvíle. Obec uhradí cestu pro všechny a vstupné pro děti do hopsária – všichni přítomní zastupitelé  souhlasili.
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s připravenou kupní mlouvou p. XXX.


Brigáda na úklid obce 04. 07. 2015, sraz v 9,00 hod u OÚ - organizuje Obec a SDH Hajany.


 Setkání rodáků a přátel obce Hajany – termín 11. 07. 2015 od 14,00 hodin.          Informace a diskuse k programu a přípravě celé akce.


          Zastupitelsto rozhodlo o zaslání dopisu vlastníkům pozemků a stavebních parcel s upozorněním, že je nutné udržovat pozemek v kulturním stavu, tj. sečení a to bez neustálých výzev ze strany obce.

     Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 19. 07. 2015 od 15,00 hodin.

 

 


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,10 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

        

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář