Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 

                                               Z Á P I S č. 7/2015
            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 30. 08. 2015

Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová,
          J. Meloun

Omluveni: -

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: V. Englmajer, M. Zíka, E. Zíková, H. Lisová, J. Jestřáb

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,10 hodin.

Program jednání:
          Volba ověřovatelů zápisu
     1.
          Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     2.
          Projednání žádosti manželů XXX
     3.
          Projednání realizace dotace
     4.
          Projednání prodeje přístřešku
     5.
          Projednání uzavření Veřejnoprávní smlouvy
     6.
          Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
     7.
          Různé
     8.

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. R. Vaněčková a p. J. Meloun
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

     3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů XXX. P. XXX předložil Záznam z prošetření stavu znečišťování studny sepsaný dne 20. 08. 2015 Ing. M. Dolejšem z Městského úřadu Blatná. Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že p.   XXX dodá rozbor vody, který prokáže, že voda ve studni je znečištěna povrchovou vody, který prokáže, že voda ve studni je znečištěna povrchovou vodou z obecního   pozemku.
       
          
     

Naše poznámka a vysvětlení . Jedná se o tuto parcelu 65/10 o rozměru 4m2, kterou máme v nájmu od Obce Hajany. 90 % parcely je zastavěno historickou kamennou zdí. Manželé Englmajerovi  - majitelé rekreační chatrče v našem sousedství - se neúspěšně pokusili parcelu od Obce Hajany koupit - nutně jí potřebují ??????

Doplněno 8.10.2015 - Zašli jsme na Měú Blatná za ing. Dolejšem - bylo nám sděleno, že v "Záznamu o znečišťování studny" je záporné stanovisko k podání. Tedy z z těch 4m2 resp. parcela 65/10 není možné znečišťovat studnu povrchovou vodou, jakož i 4 slepicemi a jedním kohoutem, na které si Englmajer stěžoval.

Podivujeme se, že starostka do zápisu nezaznamenala tuto skutečnost.Její forma sdělování je tradičně prapodivná.

        Usnesení č. 25/2015
     4. Zastupitelstvo obce projednalo realizaci dotace v rámci POV 2015 – DOT 1-5 „Oprava
        komunikací v obci Hajany“. Jedná se o opravu části komunikace na pozemku p. č. 1394
        v k. ú. Hajany u Blatné.

 

 


          Předloženy byly nabídky:

          Poř. Datum                      Název firmy                              Částka včetně   Délka záruční
          číslo doručení                                                           DPH             doby

                                          Radek Šimsa,                             410.775,37 Kč   36 měsíců
          1.        01. 07. 2015
                                          Bezdědovice
                                                                                   467.363,77 Kč   24 měsíců
          2.        14. 07. 2015          NOVASS CZ s. r. o.,
                                          Praha
                                                                                   450.716,87 Kč   24 měsíců
          3.        16. 07. 2015          ZNAKON a. s.,
                                          Sousedovice

          Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje jako zhotovitele akce „Oprava komunikací v obci
          Hajany“ firmu Radek Šimsa, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná s nabídkovou cenou
          410.775,37 Kč včetně DPH.

          Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce p. D. Vohryzkovou k podpisu smlouvy
          s Radkem Šimsou.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 25/2015 bylo schváleno.


        Usnesení č. 26/2015
     5. Zastupitelstvo obce projednalo prodej původně zakoupeného přístřešku pro hasičskou
        techniku, který nebude využitý za cenu 60.000,-- Kč. Přístřešek bude prodán p. P. XXX.

Hlasování:                                                             1 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti
Usnesení č. 26/2015 bylo schváleno.

        Usnesení č. 27/2015
     6. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
        zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel – rušení trvalého
        pobytu s městem Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná.

          Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce p. D. Vohryzkovou k podpisu smlouvy
          s Městem Blatná.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 27/2015 bylo schváleno.


        Usnesení č. 28/2015
     7. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva
        odpovídajícího věcnému břemeni v souvislosti s liniovou stavbou „STL plynovod
        Kocelovice, Hajany, Chlum“ mezi Obcí Hajany a Svazkem obcí NIVA.

          Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce p. D. Vohryzkovou k podpisu smlouvy se
          Svazkem obcí NIVA.

 


Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 28/2015 bylo schváleno.

 

        Usnesení č. 29/2015
     8. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci „Vítání občánků“.
        Pro narozené děti byl schválen příspěvek ve výši 2.000,-- Kč, zakoupení plyšové hračky a
        květiny.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 29/2015 bylo schváleno.

     9. Různé
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 18. 07.
           2015 – 28. 08. 2015.
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 07. 2015: 1.026.669,20 Kč.
 Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 31. 07. 2015: 97.317,85 Kč.
 Starostka informovala o potřebě ošetření stromků kolem polních cest – oprava nebo
           výměna kůlů, převázání některých stromků. Zajistí místostarosta ve spolupráci
           s SDH.
 Starostka informovala o nutnosti zakoupení nového počítače případně notebooku pro
           účetní obce. Stávající počítač v knihovně je nevyhovující a účetní firma od 1. 1. 2016
           již nebude podporovat program v počítačích s Windows XP.
 Byl projednán záměr koupě lodního kontejneru pro uskladnění obecních věcí a
           hasičské techniky. Kontejner zajistí místostarosta. Všichni zastupitelé souhlasili se
           zakoupením kontejneru.

     Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 04. 10. 2015 od 15,00 hodin.

          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,45 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

          Ověřovatelé zápisu:


          Členové zastupitelstva obce:

 


                                                              Vyvěšeno dne:

                                                               Sejmuto dne:

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář