Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                               Z Á P I S č. 8/2015
            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany  dne 04. 10. 2015


Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun
         

Omluveni: -

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Z. Kuželka, J. Marassová, J. Jestřáb, R. Kouba, H. Lisová, M. Zíka, E. Zíková, J. Gregora
             

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,00 hodin.

Program jednání:
     1. Volba ověřovatelů zápisu
     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     3. Projednání žádosti p. XXX
     4. Projednání žádosti fa. Hrdlička s. r. o.
     5. Projednání předloženého výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
     6. Projednání rozpočtových změn č. 5 a č. 6
     7. Projednání zakoupení lodního kontejneru
     8. Projednání aktuální situace stromků kolem polních cest a na višňovce
     9. Projednání pravidel volného pohybu zvířat na veřejném prostranství
     10. Projednání opravy hasičského vozidla
     11. Různé

      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. J. Jestřábová a p. M. Necudová
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    7 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za
         schválený.


Usnesení č. 30/2015
 3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. XXX ohledně postavení nové lávky přes potok u
 domu čp. 68. Zastupitelstvo obce Hajany nesouhlasí s postavením nové lávky.


Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro         0 Proti
Usnesení č. 30/2015 nebylo schváleno.


 Usnesení č. 31/2015

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o souhlas s provedením stavby s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení – Hajany u Blatné – úprava VO“ podanou   „firmou  Hrdlička s. r. o. Plzeň. Zastupitelstvo obce souhlasí s položením kabelu pro VO na pozemku p. č. 1114. Stavba sloupů č. 1 – 3 bude realizována po vydání stavebního povolení. Stavba sloupů č. 4 – 8 bude realizována, až to bude vyžadovat aktuální situace. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce p. D. Vohryzkovou k podpisu souhlasu s provedením stavby.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 31/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 09. 2015 (viz příloha).
      

 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 5 za měsíc červenec 2015 a č. 6 za měsíc srpen 2015 (viz příloha).
      


        Usnesení č. 32/2015
 7. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo a schválilo zakoupení lodního kontejneru za cenu 59.895,-- Kč včetně DPH, doprava kontejneru 7.260,-- Kč včetně DPH.
       

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti
Usnesení č. 32/2015 bylo schváleno.

 8. Zastupitelstvo projednalo aktuální situaci ohledně stromků vysázených kolem polních cest a na višňovce. Firmě, která v letních měsících roku 2015 sekala trávu    bude zaslána výzva, aby stromky, které byly poškozeny sečením (stržení kůry na  kmenech stromů a  posečení celých stromů) dala do pořádku tj. vysadila nové stromky nebo   případně  uhradila vzniklé škody. Stromky s lehkým poškozením budou ošetřeny.
 

 9. Zastupitelstvo obce včetně přítomných občanů diskutovalo o stanovení pravidel volného pohybu psů a drobných domácích zvířat (drůbeže) na veřejném prostranství. Bude připravena nová vyhláška, která bude upravovat volný pohyb na obecních  pozemcích. Ve  vyhlášce budou zahrnuty sankce/pokuty za porušení této vyhlášky.
      
     
      

 10. Projednání opravy hasičského vozidla, která byla provedena v roce 2012 společností Pavel VOHRYZKA - Autodoprava. Místostarosta informoval zastupitele, na základě informací od Velitele SDH Hajany, o stavu a faktech souvisejících s opravou  hasičského vozu Š706.
          

 

     11. Různé
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 31. 08.2015 – 02. 10. 2015.
          
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 09. 2015: 1.126.519,58 Kč.
Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 30. 09. 2015: 110.866,25 Kč.

 

Starostka obce Hajany paní D. Vohryzková podala písemně rezignaci na funkci starostky obce Hajany, a to ke dni 16. 10. 2015. Přítomní zastupitelé   rezignaci přijali a souhlasili s tímto termínem. 16.10.2015 dojde k předání veškeré agendy 
 místostarostovi obce p. M. Bláhovi. Ten bude na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích, § 104 zastupovat funkci starosty až do doby zvolení nového starosty obce.                        

       

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,15 hodin.


 Zapsala: Vohryzková Dana

        

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář