Jdi na obsah Jdi na menu
 


O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257 www.hajany.net ,
e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

Z Á P I S č. 6/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 19. 07. 2015

Omluveni: M. Bláha
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále přítomni: V. Vaněček, J. Jestřáb, H. Lisová, E. Zíková
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,15 hodin.

Program jednání:
Volba ověřovatelů zápisu Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Projednání předloženého výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
Projednání zprávy kontrolního výboru Projednání zprávy finančního výboru
Projednání rozpočtových změn č. 4
Různé

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
 Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Před jednáním zastupitelstva se dostavil p. XXX, předal starostce obce dopis včetně přílohy k projedání.
Projednání záležitosti bylo odloženo na příští zasedání zastupitelstva obce.

 1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. Z. Jestřábová a pí. M. Necudová
 Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky a připomínky,
 tudíž se považuje za schválený.

 3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení
 plnění rozpočtu k 30. 06. 2015 (viz příloha).

 4. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru
 za I. pololetí roku 2015.

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za I. pololetí roku 2015
.
 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 za měsíc červen 2015 (viz příloha).

 7. Různé

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 13. 06. 2015 – 17. 07. 2015.

 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 06. 2015: 693.959,61Kč.
 Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 30. 06. 2015: 97.317,85 Kč.

 Starostka informovala o programu Hajanské pouti.

 Starostka informovala o těžbě dřeva v obecním lese (samovýroba)
 – na návrh zastupitelů bude dřevo nabídnuto p. XXX – zajistí p. Kuchta.
 Pokud nebude ze strany p. XXX o dřevo zájem, p. Kuchta vyklidí dřevo z lesa sám.

 P. Jestřáb a pí. Zíková předložili požadavky na zaplacení vystoupení skupiny historického šermu
 na hasičském soustředění ve Vrbně (jedná se o částku cca 6.000,-Kč).

 Dále proběhla diskuse k účasti družstev na hasičských závodech, nákupu požární techniky pro SDH,
 nákupu triček a dalšího vybavení pro SDH.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 30. 08. 2015 od 15,00 hodin.
 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 16,15 hodin.

 Zapsala: Vohryzková Dana

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář