Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 29. března 2015 .."a světe div se, už ani ne po 14 dnech. Co se děje?

OBEC            HAJANY
Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.hajany.net , e-mail: obec.hajany@tiscali.cz, tel. +420 383 420 181, +420 602 444 330

 


                                               Z Á P I S č. 3/2015

            ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 29. 03. 2015
Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, V. Kuchta, M. Necudová

Omluveni: Z. Jestřábová, J. Meloun

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: V. Vaněček

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 15,05 hodin.

Program jednání:
          Volba ověřovatelů zápisu
     1.
          Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
     2.
          Projednání prodeje pozemku
     3.
          Projednání uzavření smlouvy
     4.
          Projednání smlouvy o zřízení sužebnosti
     5.
          Různé
     6.


      Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:                                       0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti


   1. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: pí. R. Vaněčková a p. V. Kuchta
Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    5 Pro          0 Proti

     2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

          Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti
          němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


        Usnesení č. 12/2015
     3. Byl projednán a schválen prodej pozemku p. č. 1376 v k. ú. Hajany u Blatné panu XXX.
            Cena za 1 m2 byla stanovena na 300,-- Kč.
            Parcela bude prodána za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
            V kupní smlouvě bude zapsáno věcné předkupní právo pro obec Hajany.
               V případě, že by majitel chtěl pozemek dále prodat, musí jej nejprve nabídnout
               obci Hajany za obvyklou cenu, maximálně do výše, za kterou pozemek koupil.
            Kupující má povinnost udržovat pozemek (sečení trávy) i v případě, že nebude
               ihned stavět.


Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti
Usnesení č. 12/2015 bylo schváleno.


        Usnesení č. 13/2015
     4. Byla projednána a schválena Smlouva o odběru odpadu za účelem provedení likvidace
        s Technickými službami města Blatná. Jedná se především o likvidaci bioodpadu.
        Občané obce mohou odkládat v provozovně Chlumská ul., Blatná. Po telefonické
        dohodě s p. Srbem mohou občané jednotlivě ukládat kdykoliv ve smluvený čas.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti
Usnesení č. 13/2015 bylo schváleno.

Komentář: co znamená "především" ??? Smlouva se týká všeho? odpadu, nebo tam můžeme po telefonické dohodě odvézti jen posekanou trávu nebo větve.??? Co znamená "jednotlivě", znamená to, že se musíme k odvozu do sběrného dvoru sdružovat??? A jedná se vůbec o sběrný dvůr::, adresa ukazuje na rodinné domy na začátku Blatné - od nás za lesem vlevo?? Nemohl by být jazyk zápisů usnesení trochu srozumitelnější a ne tak "tajnosnubný"???


        Usnesení č. 14/2015
     5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
        mezi Jihočeským krajem - České Budějovice prostřednictvím Správy a údržby silnic
        Jihočeského kraje - České Budějovice a Obcí Hajany v návaznosti na stavbu s názvem:
        „Inženýrské sítě pro výstavbu RD v obci Hajany“. Jedná se o uložení kanalizace do
        pozemku p. č. 917/1 v k. ú. Hajany u Blatné.
        Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
        s Jihočeským krajem, České Budějovice prostřednictvím Správy a údržby silnic
        Jihočeského kraje, České Budějovice.

Hlasování:                                                             0 Zdržel se hlasování
                     5 Pro          0 Proti
Usnesení č. 14/2015 bylo schváleno.

Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí


     6. Různé
          Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 02. 03.
           2015 – 27. 03. 2015.

          Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 27. 03. 2015: 628.348,30Kč .

          Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 27. 03. 2015: 83.729,45 Kč.

          Starostka informovala o sběru kovového odpadu. Do té doby než bude pořízen
           kontejner je možno drobný kovový odpad (plechovky, víčka od jogurtů apod.)
           odkládat na OÚ v úředních hodinách – pátek 17,00 – 18,00 hodin

          Brigáda – jarní úklid obce, příprava dřeva na čarodějnice, přivezení májky – sobota
           25. 04. 2015, sraz v 9,00 hodin u OÚ – organizuje obec a SDH Hajany

          Svoz nebezpečného odpadu – sobota 16. 05. 2015 od 9,00 do 10,00 hodin
          Svoz velkoobjemového odpadu – sobota 16. 05. 2015 od 9,00 do 12,00 hodin

          Svoz železa – sobota 16. 05. 2015 během dopoledne

          Připravované akce:
                Čarodějnice 30. 4. 2015
                       o stavění májky od 17,00 hodin u hospody
                       o přirozená komunikace s koněm od 18,00 hod.

          Informace k panelu rychlosti – zástupce firmy Empemont s. r. o. navštívil Hajany,
           zhodnotil situaci na místě, přislíbil návrh řešení a případné zapůjčení zařízení
           k vyzkoušení.

 


           Setkání rodáků a přátel obce Hajany – termín byl stanoven na 11. 07. 2015, na
            příštím zasedání zastupitelstva bude projednán program a příprava.


          Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 03. 05. 2015 od 15,00 hodin.


          Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 15,50 hodin.


          Zapsala: Vohryzková Dana

          Ověřovatelé zápisu:

 

          Členové zastupitelstva obce:

 


                                                              Vyvěšeno dne:

                                                               Sejmuto dne:

 

 

 


                    Vyhlášení záměru prodek.Pozemku
Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne O l. 03.
2015 usnesením Č. 10/2015 o vyhlášení záměru prodeje pozemku číslo 1376
(druh pozemku: zahrada) v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.
Záměr prodeje se vyhlašuje na pozemek vyznačený žlutě v katastrální mapě,
která je nedílnou součástí tohoto záměru prodeje pozemku.


Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu
vlastnictví Č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb. o
obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému
záměru se mohou zájemci vyjádřit.a.předložit své nabídky do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru.

 

V Hajanech dne 10.03.2015


                                                                       t(~
                                                              Dana Vohryzková
                                                              taro tka obce Hajany

 


                                                           dne:
                                           Vyvěšeno

                                              ejmuto dne:

Zveřejněno   na elektronické   úřední desce \\ \\ \\                .net v stejném termínu.
                                                       .haJ(.lJl\

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář