Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přeložka silnice II/173 -obchvat Blatná 1. etapa" k.ú. Blatná, Hajany, Chlum u Blatné

Městský úřad Blatná 
odbor výstavby a územního plánování

třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel. 383 416 153 e-mail:cechackova@mesto-blatna.cz


*mublx007l04d*


MUBLX007L04D

Jihočeský kraj -Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice 1

Spis.značka vyřizuje V Blatné dne, OVÚP/13025/2014/KK Ing. Zuzana Čecháčková 21.6.2016 

Číslo jednací

MUBL 7151/2016

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍJihočeský kraj -Krajský úřad, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České
Budějovice 1, který na základě
plné moci zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO
70971641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 10, zastoupená ředitelem organizace Ing.
Janem Štíchou

(dále jen "žadatel") dne 17.12.2014 podal a dne 21.6.2016 naposledy doplnil žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:

"Přeložka silnice II/173 -obchvat Blatná 1. etapa"
k.ú. Blatná, Hajany, Chlum u Blatné


na pozemcích parc. č. 1099/1, 1128/4, 1139/1, 1150/8, 1150/9, 1193/1, 1193/48, 1193/57, 1197/4, 1199/2,
1199/5, 1202/1, 1210/1, 1210/14, 1210/15, 1210/17, 1219/1, 1220/1, 1223/2, 1229/1, 1229/2, 1229/16,
1229/17, 1229/18, 1230/1, 1230/2, 1242/2, 1242/4, 1273/24, 1273/25, 1284/6, 1288/2, 1289, 1291, 1292,
1293/2, 1300/3, 1300/11, 1300/12, 1300/13, 1300/15, 1395/1, 1395/3, 1395/7, 1395/9, 1405/1, 1405/19,
1405/20, 1429/5, 1429/27, 1429/29, 1429/30, 1429/31, 1772/4, 1772/13, 1783/9, 1789, 1912/1, 1912/2,
1938/1, 1938/24, 1938/25, 2047/14, 2047/20, 2047/21, 2047/22, 2056/11, 2056/12, 2056/13, 2056/14,
2056/15, 2066/10, 2066/12, 2066/13, 2068/4, 2068/5, 2068/10, 2073/3, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10,
2077/1, 2077/2, 2083/57, 2083/58, 2083/59, 2083/60, 2084/3, 2084/12, 2118 a 2130/1 v katastrálním
území Blatná, parc. č. 829/4, 829/18, 829/19, 1172/1 a 1173 v katastrálním území Hajany u Blatné, parc.
č. 1078, 1079, 1088/1, 1088/4, 1088/6, 1088/7, 1088/9, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1115/1 a 1117 v
katastrálním území Chlum u Blatné. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

SO 101 -Přeložka silnice II/173 km 0,000 -1,400
SO 104 -Úprava stávající silnice I/20
SO 105 -Napojení MK Řečická v km 0,860
SO 106 -Úprava silnice III/1738 (Hajanská)
SO 140 -Polní cesta na ZÚ
SO 141 -Polní cesta v km 0,251
SO 142 -Polní cesta v km 0,560
SO 143 -Polní cesta v km 0,934
SO 144 -Lesní cesta v km 1,200
(Platný podpis) Podepsal Václav Koubek <koubek@mesto-blatna.cz> Čas: 2016.06.27 15:13:26 +02'00' Důvod: kČ.j. MUBL 7151/2016 str. 2

SO 201 -Most v km 0,240
SO 202 -Most v km 0,750
SO 203 -Most v km 1,025
SO 302 -Propustek pod tratí ČD
SO 401 -Úpravy na vedení 22 kV v km 0,722
SO 402 -Úpravy na vedení 22 kV v km 0,958
SO 450 -Přeložka nadzemního vedení v km 0,860
SO 451 -Přeložka dálkového kabelu v km 1,398
SO 702-1 -Oplocení -1. etapa
SO 703 -Protihluková opatření

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů
od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny
Po a St 7.30 -12.00, 13.00 -17.00 hod a Pá 7.30-10.30 hod.).

Jelikož byla žádost o vydání územního rozhodnutí podána za platnosti stavebního zákona ve znění před
změnou 39/2015 Sb., doručuje stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení s velkým
počtem účastníků
účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a
dotčeným orgánům jednotlivě.

V souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad obci, která je účastníkem podle § 85
odst. 1 písm. b) stavebního zákona jednotlivě.Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení

o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením
pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Poučení:

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit podle § 89 odst. 1
stavebního zákona nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů
obce a zájmů
občanů
obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v
rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky a stanovený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ BlatnáČ.j. MUBL 7151/2016 str. 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

I. účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Město Blatná, tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Obec Hajany, IDDS: urjavhg
Obec Chlum, IDDS: tckamr2
II. účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Město Blatná, tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Obec Hajany, IDDS: urjavhg
Obec Chlum, IDDS: tckamr2
Josef Beneš, Písecká č.p. 974, 388 01 Blatná
Ing. Gerard Willem Bollen, tř. T. G. Masaryka č.p. 307, 388 01 Blatná
Michaela Bollenová, Dr. Jiřího Fifky č.p. 870, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Martin Dolejš, Zahradnická č.p. 39, 388 01 Blatná
Ing. Josef Flandera, Chlumská č.p. 1357, 388 01 Blatná
Vladimír Flandera, Sídliště
2 č.p. 342, 387 32 Sedlice u Blatné
Stefanos-Filipos Germenis, Betlémská č.p. 267/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Stanislava Haštabová, Příčná č.p. 447, 330 26 Tlučná
Jan Hildprandt, Svážná č.p. 939, 252 29 Dobřichovice
Petr Chvátal, Chlumská č.p. 1355, 388 01 Blatná
Adéla Jakšová, Březnická č.p. 228, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Ing. František Jeníček, Chlum č.p. 61, 388 01 Blatná
Markéta Klemšová, Třebská č.p. 465, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Josef Klíma, Řečice č.p. 18, 388 01 Blatná
Miroslav Klouda, Fügnerova č.p. 449, 388 01 Blatná
Petr Král, Řečice č.p. 14, 388 01 Blatná
Jiří Kudrna, 9. května č.p. 470, 388 01 Blatná
Jindřiška Kudrnová, 9. května č.p. 470, 388 01 Blatná
Roman Kůs, Nišovice č.p. 31, 387 01 Volyně
Ludmila Lebedová, K vysoké cestěč.p. 449/12, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Ing. Eduard Levý, Paštická č.p. 1010, 388 01 Blatná
Hana Maňasková, Krátká č.p. 1174, 388 01 Blatná
Jiří Mráz, Bezdědovice č.p. 102, 388 01 Blatná
Pavel Polanka, Sousedovice č.p. 60, 386 01 Strakonice 1
Jiří Rádr, Řečická č.p. 34, 388 01 Blatná
Luboš Rádr, Moskevská č.p. 1762/53, 360 01 Karlovy Vary 1
Alice Rádrová, Nad Lomnicí č.p. 1113, 388 01 Blatná
Ludmila Rádrová, Fügnerova č.p. 616, 388 01 Blatná
Ing. Michal Říha, Újezd č.p. 596/9, 150 00 Praha 5-Malá Strana
Václav Soukup, Žižkova č.p. 132, 388 01 Blatná
Josef Srb, Na Bílé husi č.p. 1072, 388 01 Blatná
Danuše Srbová, Na Bílé husi č.p. 1072, 388 01 Blatná
Jaroslava Strnadová, Skaličany č.p. 1, 388 01 Blatná
Martin Šebek, Koželužská č.p. 459, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Monika Šebková, Žižkova č.p. 124, 388 01 Blatná

Č.j. MUBL 7151/2016 str. 4

Zdeňka Šmákalová, Šilhova č.p. 754, 388 01 Blatná
Ing. Petr Temml, Davídkova č.p. 671/55, 180 00 Praha 8-Libeň
Michal Tvrdý, Řečice č.p. 16, 388 01 Blatná
Marta Veselá, Sadová č.p. 673, 262 72 Březnice
Bc. Miloslav Vít, Dis., tř. J. P. Koubka č.p. 97, 388 01 Blatná
Ing. Václav Vrána, tř. T. G. Masaryka č.p. 450, 388 01 Blatná
Jana Zdychyncová, Na Obůrce č.p. 345, 388 01 Blatná
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
HERLIN spol. s r.o., IDDS: pxdqcnr
INTERGRANIT s.r.o., IDDS: ur2cewh
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Průmysl kamene a.s., IDDS: aaf7hdv
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Svaz českých a moravských spotřebních družstev, U Rajské zahrady č.p. 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov

III. účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška – úřední deska)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
st. p. 1466, parc. č. 1113/8, 1128/5, 1128/7, 1137/1, 1139/2, 1141/11, 1141/13, 1141/14, 1150/2,
1150/3, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1193/3, 1193/6, 1193/9, 1193/32, 1193/34, 1193/43,
1193/44, 1193/45, 1193/46, 1193/49, 1193/50, 1193/52, 1193/53, 1193/55, 1193/56, 1193/58,
1197/2, 1197/3, 1199/3, 1210/3, 1210/8, 1210/9, 1210/10, 1210/11, 1210/12, 1210/13, 1210/16,
1210/19, 1210/20, 1210/21, 1220/2, 1223/1, 1229/10, 1229/12, 1229/13, 1229/14, 1229/15, 1229/19,
1229/20, 1229/32, 1229/33, 1230/3, 1242/3, 1242/7, 1242/9, 1242/10, 1242/11, 1242/16, 1242/17,
1273/26, 1281/2, 1284/1, 1284/2, 1284/7, 1284/8, 1288/3, 1300/1, 1300/9, 1300/10, 1300/14,
1395/8, 1401/1, 1405/8, 1405/21, 1405/22, 1405/24, 1411, 1429/28, 1429/32, 1772/14, 1772/15,
1772/17, 1772/18, 1783/5, 1783/6, 1783/8, 1788, 2047/18, 2056/16, 2056/18, 2056/24, 2066/3,
2066/9, 2066/11, 2066/14, 2068/3, 2068/6, 2068/8, 2068/11, 2068/13, 2073/5, 2073/6, 2077/3,
2083/7, 2083/27, 2083/43, 2083/54, 2083/70, 2084/11, 2084/13, 2117 v katastrálním území Blatná,
st. p. 60/1, 60/2, 60/3, parc. č. 829/15, 829/20, 829/21, 1170, 1172/2 v katastrálním území Hajany u
Blatné, parc. č. 95/3, 1087/1, 1087/2, 1087/4, 1089/4, 1116 v katastrálním území Chlum u Blatné

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hajany č.p. 71

IV. účastníci podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona
nepřihlásili se
V. dotčené správní úřady (doporučeně)
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
HZS JČ
kraje, ú.o. Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
KÚ Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
KÚ Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
MěÚ Blatná, odbor dopravy -silniční správní úřad, T. G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
MěÚ Blatná, Odbor životního prostředí, T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území Plzeňského a Jihočeského kraje, IDDS: m4eadvu
Policie ČR okresní ředitelství Strakonice, Územní odbor Strakonice, IDDS: eb8ai73
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
VI. ostatní (na vědomí)
Jihočeský kraj -Krajský úřad, IDDS: kdib3rr
spis -vlastní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář