Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdroj: web obce - úřední deska - zastupitelstvo. Zde stáhnete originál.

Z Á P I S č. 1/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 24. 01. 2016


Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová,
J. Meloun,
 


Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je

zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: Z. Kuželka st., R. Kouba, J. Jestřáb, J.
Marassová, E. Zíková, J. Bláhová,
H. Gregorová, J. Kuželka, H. Lisová, G. Šafaříková, Z. Bartušková, M. ZíkaMístostarosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání

zastupitelstva obce v 15,01 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 7
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 9
6. Projednání Rozpočtového opatření č. 10
7. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu za rok 2015
8. Projednání výsledků hospodaření za rok 2015
9. Projednání inventarizace
10. Projednání zprávy kontrolního výboru
11. Projednání zprávy finančního výboru
12. Projednání účetní závěrky za rok 2015
13. Projednání výběru uchazeče na pozici knihovnice
14. Projednání odprodeje obecního dříví – zájem občanů
15. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě
16. Projednání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni – Obec Hajany
17. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
18. Projednání výše poplatků za odvoz odpadů, za psy a vodu
19. Projednání záměru zpracování projektu – víceúčelové
zařízení
20. Projednání zpracování projektu kanalizace
21. Projednání nákupu kontejnerů na tříděný odpad
22. Jmenování člena zásahové jednotky obce Hajany
23. Projednání záměru prodeje pozemku č. 1373
24. Projednání kulturních akcí do konce 1. kvartálu 2016
25. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
26. Různé


1.

Zatupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:

5
Pro
0
Proti

schváleno

2.

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová
a Václav Kuchta

Hlasování:
4
Pro
0
Proti
1
Zdržel se hlasování


schváleno

3.

Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce. Byla písemně vznesena námitka ohledně volby starosty. Projednání námitky bylo zařazeno na
program jednání.

4.
Usnesení č.
1/2016

Projednání Rozpočtového opatření č. 7 – 1. září 2015 ze dne 1.09.2015. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 7 – 1. září 2015 ze dne 1.09.2015

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
1/2016
schváleno

5.
Usnesení č.
2/2016

Projednání Rozpočtového opatření č. 9 – 1. listopadu 2015 ze dne 1.11.2015. Bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 9 – 1. listopadu 2015 ze dne 1.11.2015

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
2/2016
schváleno

6.
Usnesení č.
3/2016

Projednání Rozpočtového opatření č. 10 – 1. prosince 2015 ze dne 1.12.2015. Bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 10 – 1. prosince 2016 ze dne 1.12.2015

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
3/2016
schváleno

7.
Usnesení č.
4/2016

Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí 
předložený výkaz pro hodnocení

plnění rozpočtu k 31.12.2015.
Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
4/2016
schváleno

8.

Usnesení č.
5/2016

Projednání výsledků hospodaření za rok 2015. Byly projednány

a schváleny výsledky
hospodaření za rok 2015:

- příjmy 2 460 310,75
- výdaje 1 745 424,25
- rozdíl 714 886,50

Hlasování:
5
Pro
0
Proti
3
Zdržel se hlasování

Usnesení č.
5/2016
neschváleno


9.
Usnesení č.
6/2016

Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2015 (viz. příloha).

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
6/2016
schváleno

10.
Usnesení č.
7/2016

Projednání zprávy kontrolního výboru. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu kontrolního výboru ze dne 9.1.2016.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
7/2016
schváleno

11.
Usnesení č.
8/2016

Projednání zprávy finančního výboru. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu finančního výboru ze dne 16.1.2016.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
8/2016
schváleno


12.
Usnesení č.
9/2016

Projednání účetní závěrky za rok 2015. Byla projednána a schválena účetní závěrka Obce Hajany za rok 2015 dle dokumentů v příloze:
- Výkaz zisků a ztrát
- Rozvaha
- Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015


Výnosy 2 452 670,75 Kč
Náklady 2 195 631,50 Kč
Rozdíl 257 039,25 Kč

Schvalovací orgán efektivně posoudil riziko a možné ztráty, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím mohl zamezit problémům, které by mohly vést k neschválení účetní závěrky.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
9/2016
schváleno


13.
Usnesení č.
10/2016

Projednání výběru uchazeče na pozici knihovnice.

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo, že
knihovnici bude od 1.2.2016 zastávat Hana Gregorová.
Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
10/2016
schváleno


14.
Usnesení č.
11/2016

Projednání odprodeje dříví. Zastupitelstvo obce rozhodlo a schvaluje, že palivové dřevo bude odprodáno občanům obce. Plán těžby bude dohodnut s odpovědnou osobou za správu lesa.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
11/2016
schváleno


15.
Usnesení č.
12/2016


Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Hajany a panem Zdeňkem Kuželkou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy.


Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
12/2016
schváleno

16.
Usnesení č.
13/2016

Projednání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi Svazkem obcí NIVA a Obcí Hajany. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k
podepsání smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
13/2016
schváleno


17.
Usnesení č.
14/2016


Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hajany a ZD Lnáře. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy.


Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
14/2016
schváleno

18.
Usnesení č.
15/2016

Projednání výše poplatků za odvoz odpadů, za psy a vodu.

Padl návrh, aby poplatky zůstali ve
stejné výši jako v roce 2014.


Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
15/2016
schváleno

19.
Usnesení č.
16/2016

Projednání záměru zpracování projektu – víceúčelové zařízení. Padl návrh, že projekt bude přepracován. V objektu bude zázemí pro SDH (2x garáž a příprava na dva podkrovní byty). Je nutné vypracovat nové stavební povolení.


Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
16/2016
schváleno

20.
Usnesení č.
17/2016

Projednání zpracování projektu kanalizace. Padl návrh na vypracování kompletního projektu kanalizace v obci Hajany včetně čistírny odpadních vod.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
17/2016
schváleno

21.
Usnesení č.
18/2016
 
Projednání nákupu kontejnerů na tříděný odpad. Padl návrh na zakoupení kompletní sady kontejnerů na tříděný odpad, které budou umístěny naproti Obecnímu úřadu.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti

Usnesení č.
18/2016
schváleno

 

22.
Usnesení č.
19/2016

Jmenování člena zásahové jednotky obce Hajany. Byl jmenován nový člen zásahové jednotky Obce Hajany pan Roman Kouba.


Hlasování:
5
Pro
0
Proti


Usnesení č.
19/2016
schváleno


23.
Usnesení č.
20/2016


Projednání a schválení záměru prodeje pozemku č. 1373 v k.ú. Hajany u Blatné. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti
1
Zdržel se hlasování

Usnesení č.
20/2016
schváleno


24.
Usnesení č.
21/2016

Projednání kulturních akcí do konce 1. kvartálu 2016.

Hlasování:
5
Pro
0
Proti
1
Zdržel se hlasování

Usnesení č.
21/2016
schváleno


25.
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.


. Lávka přes potok – starosta vyřídí žádost o opravu osobně.


. Herlin – informace o průběhu jednání


. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném
prostranství – zatím nebylo řešeno


. Spisová služba – výzva k archivaci dokumentů za období
1999 – 2004

26.
Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 14.12. - 24.1.2016.

. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 12. 2015: 1 074 903,57 Kč.
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 31. 12. 2015: 127.233,05 Kč.

. Pořízení zásahového vozidla Tatra 148 – obec zvažuje výměnu


. Starosta požádal SDH o zajištění brigády – úklid obce, spálení větví a svoz větví


. Účetní obce – chce ukončit DPP


. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany

Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v

16:39 hodin.
Zapsal: Miroslav Bláha
Ověřovatelé zápisu
Podpis
Zdeňka Jestřábová
Václav KuchtaČlenové zastupitelstva

Podpis
Martina Necudová
Miroslav Bláha
Josef Meloun

 

 

 

 

    


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář