Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S č. 5/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 26. 06. 2016

 


Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, M. Zíka, G. Šafaříková

Omluveni:

Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: J. Jestřáb, J. Marassová, P. Vohryzka, Z. Kuželka, R Kouba

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,01 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 4
5. Projednání závěrečného účtu Obce Hajany za rok 2015
6. Projednání pořízení pozemku (les)
7. Projednání – internet na OÚ – Nájemní smlouva KONET s.r.o.
8. Projednání – Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV 2016
9. Projednání zakoupení dalších modulů pro systém TRIADA
10. Projednání žádosti o vyjádření k udělení licence k provozování veř. linkové dopravy č.
380800 a 380760 pro dopravce ČSAD STTRANS a.s.
11. Projednání uzavření Dohody o provedení práce
12. Projednání – narovnání vlastnictví obecního vodovodu + zařazení do majetku obce
13. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
14. Různé


 

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:

5

Pro

schváleno2.Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová a Václav Kuchta

Hlasování:

5

pro
 


schváleno

 

3.


Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


4.

Usnesení č.

55/2016

Projednání Rozpočtového opatření č. 4 k 1.5.2016 ze dne 1.5.2016. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 4. k 1.5.2016 ze dne 1.5.2016.

Hlasování:

5

ProUsnesení č.

55/2016

schváleno


5.

Usnesení č.

56/2016


Projednání závěrečného účtu Obce Hajany za rok 2015. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo
závěrečný účet obce Hajany za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Hajany za rok 2015, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, rozvahy
k 31.12.2015 a výkazu zisků a ztráty k 31.12.2015 dle přiložených písemností.

Zastupitelstvo obce Hajany po projednání souhlasí a schvaluje závěrečný účet „bez výhrad“.
Návrh závěrečného účtu obce Hajany byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 5.6.2016 do
26.6.2016 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném
termínu.

 

Zastupitelstvo obce Hajany zároveň přijímá následující opatření:

 

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem


Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Ustanovení: § 14 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.3. Stavby".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventurního soupisu k účtu 021 0640 budovy bylo zjištěno, že jsou zde evidovány
inventarizační položky, které nejsou stavbou, ale samostatnou hmotnou movitou věcí nebo souborem
hmotných věcí po názvem "zhodnocení kaple 2012 - hodinový stroj 5/2012 fa 47, cena: 60.000 Kč"
a pod názvem " zhodnocení kaple 2012 - natahovací stroj 11/2012 fa 128, cena: 45.600 Kč.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 3 odst. 2 písm. a)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka neoznačila všechny části inventarizačních položek inventarizčním identifikátorem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventurních soupisů majetku a závazků bylo zjištěno, že účetní jednotka neoznačila
všechny inventarizační položky inventarizačním identifikátorem, který by zajišťoval jednoznačné
určení inventarizovaného majetku (např. v inv. soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný
majetek je pouze název inventarizační položky, počet ks a celková cena). Účetní jednotka nevede
seznam a popis inventarizačních identifikátorů.


Hlasování:

5

Pro


Usnesení č.

56/2016

schváleno6.

Usnesení č.

57/2016

Projednání pořízení pozemku (les). Zastupitelstvo projednalo možnost zakoupení lesního
pozemku o výměře 7718 m2 za cenu 45 000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje zakoupení lesního
pozemku a pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy a vyřízení veškerých náležitostí
souvisejících s převodem vlastnictví.

Hlasování:

5

Pro


Usnesení č.

57/2016

schváleno


7.

Usnesení č.

58/2016

 

Projednání – internet na OÚ – Nájemní smlouva KONET s.r.o. Zastupitelstvo jednalo o možnosti
rozšíření internetových služeb pro: Obecní úřad – zabezpečená wifi, Hajanská hospoda –
zabezpečená wifi, Hajanská hospoda – free wifi (hosté). Pokud KONET s.r.r. nebude souhlasit
s rozšířením služeb zdarma bude smlouva vypovězena.

Hlasování:

5

ProUsnesení č.

58/2016

schváleno

 

8.

Usnesení č.

59/2016

 

Projednání – Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV 2016. Zastupitelstvo schvaluje
podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV 2016 a pověřuje tímto starostu k podpisu.

Hlasování:

5

Pro


Usnesení č.

59/2016

schváleno9.

Usnesení č.

60/2016

 

Projednání zakoupení dalších modulů pro účetní systém TRIADA. Jedná se o modul Evidence
obyvatel, Mzdy, El. spisová služba.

Hlasování:

5

Pro


Usnesení č.

60/2016

schváleno


10.

Usnesení č.

61/2016


Projednání žádosti o vyjádření k udělení licence k provozování veř. linkové dopravy č. 380800 a
380760 pro dopravce ČSAD STTRANS a.s.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

61/2016

schváleno

11.

Usnesení č.

62/2016

 

Projednání uzavření smlouvy „Dohoda o provedení práce“ s panem Václavem Kuchtou.
Navržená odměna je ve výši 100 Kč/hod.

Hlasování:

4

Pro

0

Proti

1


Usnesení č.

62/2016

schváleno

12.

Usnesení č.

63/2016

 

Projednání vlastnictví obecního vodovodu + zařazení do majetku. Zastupitelstvo jednalo
případném odkoupení stavby vodovod do vlastnictví obce od občanů, kteří hradili část
vodovodu, který je napojen na obecní část.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

63/2016

schváleno

12.

Usnesení č.

64/2016

 

Místní komunikace – ocenění MK a zařazení do majetku obce. Zastupitelstvo jednalo o způsobu
zařazení MK (stavby) do účetnictví tj. majetku obce. Stavby MK se musejí nechat ocenit a
následně zavést do účetnictví.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

64/2016

schváleno


15.


Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno.
. Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin
. Občané si stěžují na ZD Lnáře – jízdy přes obec Hajany (znečištění obce)
. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany

16.


Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 29.5. - 26.6.2016
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 26. 6. 2016: 946 025,66 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 26. 6. 2016: 34 408,59 Kč
. Vesnice roku 2016 – poděkování všem občanům za přípravu a prezentaci v den hodnocení
. Informace - Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu parlamentu ČR
. Předložení zprávy o uplatňování územního plánu Hajany – průběh jednání
. Informace o saldu poplatků za odpad a psi
. Informace z jednání Valné hromady DSO NIVA
. Projednání o technice na sečení trávy – mulčovací stroj (obec by měla pořídit)
. Informace Reklamace cesty – spojovací z ZD na cestu Tchořovice
. Informace k výletu do Karlových Varů
. Hajanská pouť – program
. Dětské hřiště – možnost zakoupení hracích prvků (hrad)
. Další postup na znehodnoceném obecním pozemku č. 1097 – Obec předá k řešení právní
kanceláři

Moje poznámka: Vohryzková nám neprodala parcelu dvora, po letitém boji, jsme dosáhli alespoň nájmu, chtěla 150,- Kč za metr v době, kdy stát reguloval nájem na 5,- Kč za metr. Vohryzka se mi na veřejném zasedání vysmíval a opakovaně nás nazýval hlupáky. Obec za toto její jednání zaplatila 10000,- Kč pokutu Ministerstvu financi (nikdy nezveřejnila).Nájem 20,- Kč za metr platíme.  Vohryzkovi si vydlabali (někdy před 9 lety) kus obecního pozemku a nestydí se a ještě lžou (jako vždy), že je to jejich.


Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:07 hodin.

Zapsal: Miroslav Bláha


Ověřovatelé zápisu

Podpis

Zdeňka Jestřábová

Václav Kuchta


Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha

Gabriela Šafaříková

Marek Zíka


Vyvěšeno dne

6.7.2016

Zdroj: web obce Hajany, originální soubor lze najít v části "úřední deska"

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář