Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S č. 2/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 6. 03. 2016

 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, M. Zíka, G. Šafaříková

Omluveni:

Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 Dále přítomni: Z. Kuželka st., R. Kouba, J. Jestřáb, P. Marass, E. Zíková, H. Gregorová, H.
Lisová, Z. Bartušková, V. Beranová, P. Vohryzka

 

Místostarosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,01 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání rezignace 4 členů zastupitelstva obce Hajany
5. Složení slibu nových členů (náhradníků)
6. Volba předsedy kontrolního výboru
7. Volba člena kontrolního výboru
8. Projednání Rozpočtového opatření č. 1 ze dne 1.1.2016
9. Projednání vyhlášení záměru pronájmu obecní hospody
10. Projednání rekonstrukce obecní hospody (kuchyně)
11. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 1379
12. Projednání prodeje pozemku č. 1373
13. Projednání smlouvy o dílo (M. Týma)
14. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti
15. Projednání příspěvku SVAZ tělesně postižených v ČR z.s.
16. Projednání srovnání obecního pozemku
17. Projednání podpisu Plánovací smlouvy – Tomáš Vokroj
18. Předložení zprávy o uplatňování územního plánu Hajany
19. Skartační komise (3 členná) – jmenování starostou
20. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
21. Různé


 

1.

 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování: 5 pro


schváleno

 

2.

 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Marek Zíka, Gabriela Šafaříková

Hlasování: 5 pro

schváleno

    
3.

   
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.

 
4.

  
Projednání rezignace 4 členů zastupitelstva obce Hajany. Starosta informoval o obdržení čtyř
rezignací na funkci zastupitele Obce Hajany. Rezignaci podal: Dana Vohryzková, Martina
Necudová, Renáta Vaněčková a Josef Meloun. Dále starosta informoval o rezignaci na člena
kontrolního výboru paní Renáty Vaněčkové a rezignaci na funkci předsedy kontrolního výboru
paní Martiny Necudové.

  
schváleno

  
5.
   

Složení slibu nových členů zastupitelstva obce Hajany paní G. Šafaříkové a pana M. Zíky.

Starosta vyzval paní G. Šafaříkovou a pana M. Zíku jakožto náhradníky do zastupitelstva, zda
souhlasí s vlastním zapojením do výkonu funkce zastupitele. Paní Šafaříková a pan Zíka souhlasí
se zapojením.

Starosta v souladu s paragrafem 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval paní G. Šafaříkovou a pana
Marka Zíku ke složení slibu. Před složením slibu starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak,
že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „„ Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Hajany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval paní
Šafaříkovou a pana Zíku ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 1). Paní Šafaříková a pan Zíka neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

  schváleno

   6.

Usnesení č.

22/2016

 

Volba předsedy kontrolního výboru. Starosta vyzval člen zastupitelstva k podání návrhů na
funkci předsedy kontrolního výboru:

- Předseda kontrolního výboru byla navržena Gabriela Šafaříková – souhlasí s návrhem


Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedu kontrolního výboru Gabrielu Šafaříkovou

Hlasování:4 pro , 1 zdržel se


Usnesení č.

22/2016

schváleno

 
 

7.

Usnesení č.

23/2016

 

Volba člena kontrolního výboru. Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci
člena kontrolního výboru:

- Člen kontrolního výboru byla navržena Hana Lisová – souhlasí s návrhem


Zastupitelstvo obce Hajany volí jako člena kontrolního výboru Hanu Lisovou

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

23/2016

schváleno

 
8.

Usnesení č.

24/2016

 

Projednání Rozpočtového opatření č. 1 – 1. ledna 2016 ze dne 1.1.2016. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 1 – 1. ledna 2016 ze dne 1.1.2016.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

24/2016

schváleno
 
9.

Usnesení č.

25/2016

 

Projednání vyhlášení záměru pronájmu obecní hospody. Současnému nájemci končí nájem dne
27.3.2016 Byl představen záměr pronájmu obecní hospody a to od 29.4.2016.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

25/2016

schváleno
 
 
10.

Usnesení č.

26/2016

 

Projednání rekonstrukce obecní hospody (kuchyně). Byl předložen návrh na rekonstrukci
kuchyně v obecní hospodě. Výměna inventáře a úprava kuchyně tak, aby splňovala základní
hygienické podmínky. Investice je odhadována cca ve výši 150 000,00 Kč.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

26/2016

schváleno

  
11.

Usnesení č.

27/2016

 

Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 1379. Byl předložen návrh na prodej stavební
parcely č. 1379.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

27/2016

schváleno

 
  12.

Usnesení č.

28/2016

 


Projednání prodeje pozemku p.č. 1373. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od paní Panfil. Parcela bude prodána za 300,-/m2.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

28/2016

schváleno

 
13.

Usnesení č.

29/2016

 

Projednání smlouvy o dílo (M. Týma). Byla předložena Smlouva o dílo na vypracování
projektové dokumentace víceúčelového zařízení, zajištění stavebního povolení, zajištění vydání
kolaudačního souhlasu. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování: 5 proUsnesení č.

29/2016

schváleno

 
  14.

Usnesení č.

30/2016

 


Projednání smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti. Byla předložena Smlouva o budoucí
smlouvě zřízení služebnosti. Jedná se o smlouvu se Správa a údržba silnic z důvodu vybudování
veřejného osvětlení na obecních parcelách. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

30/2016

schváleno

  

15.

Usnesení č.

31/2016


Projednání příspěvku SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR z.s. – Místní organizace Blatná.
Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 2000,00 Kč. Částka bude zaslána na účet č.
680 612 309/0800 v.s. 2016.

Hlasování: 5 proUsnesení č.

31/2016

schváleno

  

16.

Usnesení č.

32/2016

 

Projednání srovnání obecního pozemku. Padl návrh na zemní úpravu pozemku p.č. 1127. Jedná
se o srovnání povrchu a příprava na osetí travinou.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

32/2016

schváleno

  
17.

Usnesení č.

33/2016

 

Projednání podpisu Plánovací smlouvy – Tomáš Vokroj. Byla předložena Plánovací smlouva
mezi Obcí Hajany a panem Vokrojem. Jedná se o závazek obce, že do 31.12.2018 vybuduje
místní komunikaci v místě parcely p.č. 1376. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

33/2016

schváleno

 
18.

Usnesení č.

34/2016

 


Předložení zprávy o uplatňování územního plánu Hajany. Byla projednána nutnost vypracování
zprávy o uplatňování územního plánu Hajany. Padl návrh, že Obec Hajany požádá o zpracování
zprávy úřad územního plánování. Osoba určená k zastupování je starosta obce.

Hlasování: 5 pro


Usnesení č.

34/2016

schváleno

  
19.

   
Skartační komise (3 členná) – jmenování starostou. Starosta jmenuje skartační komisy ve
složení: Pavla Melounová – účetní, Zdeňka Jestřábová – místostarostka, Gabriela Šafaříková –
zastupitel.

   

20.

   
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
. Lávka přes potok – starosta vyřídí žádost o opravu osobně.
. Herlin – informace o průběhu jednání
. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno

21.


Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 25.1. - 6.3.2016.
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 6. 3. 2016: 1 036 859,03 Kč.
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 6. 3. 2016: 140.961,45 Kč.
. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany.
. Oznámení o přezkoumání hospodaření za rok 2015 dne 6.4.2016
. Povodí Vltavy – oznámení o čištění koryta Hajanského potoka
. Státní pozemkový úřad – udržovací práce na korytě Hajanského potoka
. Povodí Vltavy – ohlášení kácení na Hajanském potoce
. Obecní lesy – poškozené dříví (polom a kůrovec) – bude probíhat kácení do konce března
. Informace k projektu „obecní chodník“
. Informace k projektu víceúčelové zařízení
. Upozornění pana Vohryzky na zasahující výkop do obecního pozemku p.č. 1097 – nutné
vyřešit

Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:39 hodin.

 

Zapsal: Miroslav Bláha

 

Ověřovatelé zápisu

Podpis

Gabriela Šafaříková

 

Marek Zíka

  

Členové zastupitelstva

Podpis

Zdeňka Jestřábová

 

Miroslav Bláha

 

Václav Kuchta

Zdroj: web obce - úřední deska

 

 

 

 

  

Vyvěšeno dne

12.3.2016

Sejmuto dne

  


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář