Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S č. 3/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 17. 04. 2016

 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, M. Zíka, G. Šafaříková

Omluveni:

Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: R. Kouba, J. Jestřáb, P. Marass, J. Marassová, E. Zíková, H. Gregorová, H.
Lisová, V. Beranová, P. Vohryzka, J. Čermáková, H. Mikešová, J. Gregor, J. Novák, J.
Pragerová, V. Prager, Z. Kuželka

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,01 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání pronájmu obecní hospody
5. Projednání prodeje pozemku v k.ú. Hajany p.č. 1379
6. Projednání záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hajany p.č. 1097
7. Projednání záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1312
8. Projednání rekonstrukce obecní hospody
9. Projednání kulturních akcí a zábav v obci Hajany
10. Projednání prodej dřeva z obecních lesů
11. Projednání přihlášení do soutěže Vesnice roku
12. Projednání Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany
13. Jmenování 2 členů kulturní komise
14. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
15. Různé


1.

 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:

5

Pro


schváleno

 

2.

 Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová, Václav Kuchta

Hlasování:

5

Pro


schváleno

 
3.


 Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


4.

 
Projednání pronájmu obecní hospody. Vyhlášení záměru obce Hajany pronajmout obecní
hospodu bylo řádně vyvěšeno od 6.3.2016 do 28.3.2016 na úřední desce. Obec Hajany obdržela
jednu žádost od paní Jany Marassové. Obecní hospoda bude pronajata od 18.3.2016 paní Janě
Marassové za cenu nájemného 1500,-/měsíc. Nájemce si bude hradit veškeré náklady spojené
s provozem obecní hospody (elektřina, topení, voda a odpady). Sepsání Nájemní smlouvy je
vyhrazená činnost radě obce, kterou zastupuje starosta.

Hlasování:

0

Pro

0

Proti

0

Zdržel se hlasování

 

5.

Usnesení č.

35/2016


 Projednání prodeje pozemku v k.ú. Hajany p.č. 1379. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu
min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od paní Venduly Sýbkové a pana Čížka.
Parcela bude prodána za 300,-/m2. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy.

Hlasování:

5


Usnesení č.

35/2016

schváleno6.

Usnesení č.

36/2016

 Projednání záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hajany p.č. 1097. Vyhlášení záměru prodeje
části pozemku byl projednán na základě žádosti pana Pavla Vohryzky ze dne 1.4.2016. Záměr
prodeje nebyl zastupitelstvem schválen. Starosta vyzval přítomného pana Vohryzku
k okamžitému oplocení nebezpečné stráně.

Hlasování:
4

Pro
1
proti

Usnesení č.
36/2016
neschváleno

 
 

7.

Usnesení č.

37/2016

Projednání záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1312. Bylo projednáno vyhlášení
záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1312.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

37/2016

schváleno

 
8.

Usnesení č.

38/2016


Projednání rekonstrukce obecní hospody. Starosta informoval o průběhu rekonstrukce obecní
hospody a obecního domu. Po převzetí obecní hospody od původního nájemce bylo zjištěno, že
je nutné rekonstrukci provést ve větším rozsahu, než bylo plánováno. Investice rekonstrukce
kuchyně včetně zařízení bude v plánované výši cca 150 000 Kč. Další oblasti rekonstrukce:
posílení elektroinstalace, vybudování topení včetně nových kamen s výměníkem, změna
dispozice výčepního pultu, rozvody vody a malování. Celková investice je odhadována cca na
250 000 Kč. Finální investice bude představena po ukončení rekonstrukce tj. 28.3.2016.

Hlasování:

5

Pro


Usnesení č.

38/2016

schváleno

 
9.

Usnesení č.

39/2016


Projednání kulturních akcí a zábav v obci Hajany. Byl představen paní místostarostkou seznam
všech kulturních akcí, které obec čekají do konce roku 2016. Seznam byl odsouhlasen v plném
rozsahu.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

39/2016

schváleno

 

10.

Usnesení č.

40/2016Projednání prodeje dřeva z obecních lesů. Starosta informoval o průběhu vytěžení dřeva
z obecních lesů. Veškeré napadené dřevo kůrovcem je vykáceno a probíhá vyvážení dřeva a
úklid větví v lese. Řezivo v délce 4m bude komerčně prodáno a palivové dřevo v délce 2m bude
nabídnuto občanům Hajan. Zastupitelstvo projednalo ceny, za které bude dřevo prodáno:

- Borovice v délce 4m – bude nabídnuta za 1500 Kč/m3
- Smrk v délce 4m – bude nabídnut za 1700 Kč/ m3
- Borovice a smrk v délce 2m bude nabídnuto občanům Hajan za 550 Kč/m3
- Dřevo - samovýroba (les u státní silnice) bude odprodáno za 200 Kč/m3


Hlasování:

4

Pro

1

Proti


Usnesení č.

40/2016

schváleno

  

11.

Usnesení č.

41/2016


 Projednání přihlášky do soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo společně s občany projednali
přihlášení Obce Hajany v letošním roce do soutěže Vesnice roku. Po krátké diskusi bylo
rozhodnuto, že se obec Hajany přihlásí.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

41/2016

schváleno12.

Usnesení č.

42/2016


Projednání vydání nové Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany.
Starosta představil návrh Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany
č. 17/2016. Směrnice bude vydána k datu 17.4.2016 s účinností od 1.5.2016. Směrnice nahrazuje
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany ze dne 14.3.2014.

Hlasování:

5  pro

Usnesení č.

42/2016

schváleno

  

13.

Usnesení č.

43/2016
 

Jmenování členů komise kultury (kulturní referenti). Starosta navrhl, aby v obci vznikla
dvoučlenná kulturní komise, která bude zodpovědná za organizaci a přípravu všech kulturních
akcí. Byly navrženy paní Hana Gregorová a paní Edita Zíková. Za obec bude ve věcech
kulturních akcí jednat paní místostarostka.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

43/2016

schváleno

 
 

14.

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
. Lávka přes potok – starosta vyřídí žádost o opravu osobně.
. Herlin – informace o průběhu jednání.

. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno.
. Informace k průběhu prací na kultivaci obecního pozemku p.č. 1127
. Informace k průběhu jednání s zájemcem o pozemek p.č. 1373
. Informace - zalesnění obecního lesu
. Informace - objednání kontejnerů na tříděný odpad
. Předložení zprávy o uplatňování územního plánu Hajany
. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany.


15.

 
Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 7.3. - 17.4.2016.
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 6. 3. 2016: 1 134 118,47 Kč.
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 6. 3. 2016: 34 421,99Kč.
. Informace k projektu „obecní chodník“ – schválená dotace ve výši 220 000,-
. Informace k projektu víceúčelové zařízení
. Informace z jednání s Povodí Vltavy
. Informace Svazek NIVA – E.ON
. Informace o průběhu opravy MK Zbiroh
. Brigáda 23.4.2016 – čarodějnice a jarní úklid obce
. Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin
. Občané si stěžují na ZD Lnáře – jízdy přes obec Hajany (znečištění obce)


  

Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:28 hodin.

 

Zapsal: Miroslav Bláha

 

Ověřovatelé zápisu

Podpis

Zdeňka Jestřábová

 

Václav Kuchta

  

Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha

 

Gabriela Šafaříková

 

Marek Zíka

 

 

 

 

  

Vyvěšeno dne

24.3.2016

Sejmuto dne

  


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář