Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Z Á P I S č. 7/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 11. 09. 2016

 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, G. Šafaříková

Omluveni: M. Zíka

Přítomno 4 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: Z. Kuželka, V. Beranová, V. Šafařík

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 6 ze dne 1.7.2016
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 7 ze dne 1.8.2016
6. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 209/2
7. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1373
8. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1377
9. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1372
10. Projednání vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1097
11. Projednání – Zpráva o uplatňování územního plánu Hajany
12. Projednání – Žádost o podporu provozu Autobusové linky Praha – Hajany - Plánice
13. Projednání – Žádost o poskytnutí finančního daru – Záchranná stanice živočichů Makov
14. Projednání – Prodej dřeva II. etapa kůrovec 2016
15. Projednání – Darovací smlouva
16. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
17. Různé


1.

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:

schváleno

2.

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Václav Kuchta a Zdeňka Jestřábová

Hlasování:

schváleno


3.

Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


4.

Usnesení č.

73/2016


Projednání Rozpočtového opatření č. 6 k 1.7.2016 ze dne 1.7.2016. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 6. k 1.7.2016 ze dne 1.7.2016.

Hlasování:4 pro -0 proti

Usnesení č.

73/2016

schváleno

5.

Usnesení č.

74/2016


Projednání Rozpočtového opatření č. 7 k 1.8.2016 ze dne 1.8.2016. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 7. k 1.8.2016 ze dne 1.8.2016.

Hlasování: 4 pro - 0 proti

Usnesení č.

74/2016

schváleno


6.

Usnesení č.

75/2016


Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 209/2. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 209/2.

Hlasování: 4 pro - 0 proti

Usnesení č.

75/2016

schváleno

7.

Usnesení č.

76/2016Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1373. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1373.

Hlasování:4 pro - 0 proti

Usnesení č.

76/2016

schváleno


8.

Usnesení č.

77/2016

Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1377. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1377.

Hlasování: 4 pro - 0 proti

Usnesení č.

77/2016

schváleno


9.

Usnesení č.

78/2016Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1372. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1372.

Hlasování: 4 pro - 0 proti


Usnesení č.

78/2016

schváleno


10.

Usnesení č.

79/2016


Projednání vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1097. Bylo projednáno vyhlášení
záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1097.

Hlasování: 0 pro - 4 proti 


Usnesení č.

79/2016

neschváleno


11.

Usnesení č.

80/2016


Projednání – Zpráva o uplatňování územního plánu Hajany. Byla předložena Zpráva o
uplatňování územního plánu Hajany srpen 2016, kterou vypracovala Ing. Martina Linhartová a

Mgr. Vlastimil Peterka. Návrh zprávy byl řádně vyvěšen na úřední desce včetně elektronické
úřední desky. Zastupitelstvo projednalo tuto zprávu:

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního
plánu Hajany.
2. Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých
z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hajany.
3. Schvaluje v souladu § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím § 47 odst. (5) stavebního
zákona v návaznosti na § 6 odst. (5) písm. b) a f) Zprávu o uplatňování územního plánu
Hajany obsahující pokyny pro zpracování návrhu na Změny č. 1 územního plánu Hajany.
4. Volí starostu obce Hajany pana Miroslava Bláhu jako určeného zastupitele (dle § 47 odst.
1 stavebního zákona) pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 1 územního
plánu Hajany včetně zpracování právního stavu.
5. Žádá pořizovatele – úřad územního plánování – Městský úřad Blatná o předání pokynu
zpracovateli pro vyhotovení návrhu Změny č. 1 územního plánu Hajany dle § 50 odst. (1)
stavebního zákona.

Hlasování: 4 pro - 0 proti

Usnesení č.

80/2016

schváleno


12.

Usnesení č.

81/2016


Projednání – Žádost o podporu provozu Autobusové linky Praha – Hajany – Plánice.
Zastupitelstvo projednalo žádost s následujícím výsledkem.

Hlasování: 0 pro - 4 proti


Usnesení č.

81/2016

neschváleno13.

Usnesení č.

82/2016

Projednání – Žádost o poskytnutí finančního daru – Záchranná stanice živočichů Makov.
Zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 2.000,-.

Hlasování: 4 pro - 0 proti


Usnesení č.

82/2016

schváleno


14.

Usnesení č.

83/2016


Projednání – Prodej dřeva II. etapa kůrovec 2016. Zastupitelstvo bylo seznámeno, jaké množství
dřeva bylo vytěženo v II. etapě 2016. Zastupitelstvo projednalo prodej dřeva na palivo občanům
obce Hajany za cenu 550 Kč/m3. Dřevo na řezivo bylo odvezeno na přejímku – zajistil pan
Plechatý – výčet množství bude předložen.

Hlasování: 4 pro - 0 proti

Usnesení č.

83/2016

schváleno

15.

Usnesení č.

84/2016

 

Projednání – Darovací smlouva - Svazek obcí Blatenska. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu
v plném rozsahu a pověřuje tímto starostu obce k podpisu Darovací smlouvy – podpora vydání
knihy „Povídání o skřítcích“.

Hlasování: 4 pro - 0 proti

Usnesení č.

84/2016

schváleno16.


Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno.
. Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu
. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany

17.Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 29.7. - 11.9.2016
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 11. 9. 2016: 955 123,03 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 11. 9. 2016: 48 116,99 Kč
. Oprava MK – informace o průběhu reklamace. Poděkování všem za brigádu.
. Informace k průběhu projektu chodníky - nyní probíhají jednání s dopravní policií
. Dětské hřiště – Poděkování všem za brigádu.
. Loučení s létem – Poděkování za perfektně provedenou akci.
. Dne 30.9.2016 – proběhne audit na Obci Hajany
. Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti
. Dotace na bioodpad – Obec požádá o dotaci na štěpkovač a kontejnery na bio odpad


Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:16 hodin.

Zapsal: Miroslav Bláha

Ověřovatelé zápisu

Podpis

Zdeňka Jestřábová
Václav Kuchta


Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha
Gabriela Šafaříková
Marek Zíka


Vyvěšeno dne

17.9.2016
Sejmuto dneweb obce

Zdroj: web Obce Hajany, kde najdete originál ke stažení

   


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář