Jdi na obsah Jdi na menu
 Z Á P I S č. 8/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016


Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová
Omluveni:
Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále přítomni: V. Beranová, J. Marassová, R. Kouba
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod.


Program jednání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 8 ze dne 1.9.2016
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 209/2
6. Projednání prodeje pozemku p.č. 1373
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 1377
8. Projednání prodeje pozemku p.č. 1372
9. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1370
10. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 61/6
11. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1117/1
12. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1417
13. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky
14. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
15. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku ze psů
17. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Hajany
18. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.6 /2016 o chovu psů a jiných domácích hospodářských zvířat
19. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.7/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
20. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.8/2016 o nočním klidu
21. Projednání podpisu Darovací smlouvy – Záchranná stanice živočichů Makov
22. Projednání – Prodej dřeva II. etapa kůrovec 2016
23. Projednání spolupráce s panem Šavrdou
24. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany
25. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
26. Různé

1.
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
schváleno
2.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Marek Zíka a Gabriela Šafaříková
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
schváleno
3.
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.
4.
Projednání Rozpočtového opatření č. 8 k 1.9.2016 ze dne 1.9.2016. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 8. k 1.9.2016 ze dne 1.9.2016. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Hlasování: 0 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

5. Usnesení č. 85/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 209/2. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Miroslava Bláhy. Pozemek bude prodán za cenu 35
Kč/m2. Celkem za cenu 1846 x 35,- = 64.610 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje místostarostku
k podpisu Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 85/2016 schváleno

6. Usnesení č. 86/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 1373. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Voleských. Parcela bude prodána za 300,-/m2.
Celkem za cenu 1219 x 300,- = 365.700 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu
Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 86/2016 schváleno


7. Usnesení č. 87/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 1377. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Marka Chaloupky. Parcela bude prodána za 300,-
/m2. Celkem za cenu 906 x 300,- = 271.800 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu
Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 87/2016 schváleno

8. Usnesení č. 88/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 1372. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Holmanových. Parcela bude prodána za 300,-
/m2. Celkem za cenu 1348 x 300,- = 404.400 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu
Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 88/2016 schváleno


9. Usnesení č. 89/2016
Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1370. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1370.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 89/2016 schváleno

10. Usnesení č. 90/2016
Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 61/6. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 61/6.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 90/2016 schváleno

11. Usnesení č. 91/2016
Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1117/1. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1117/1.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 91/2016 schváleno

12. Usnesení č. 92/2016
Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1417. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1417.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 92/2016 schváleno

13. Usnesení č. 93/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky: č. 1/2002,
2/2004, 2/2010 a 1/2013.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 93/2016 schváleno

14. Usnesení č. 94/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 obce o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 94/2016 schváleno


15. Usnesení č. 95/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 95/2016 schváleno

16. Usnesení č. 96/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 96/2016 schváleno


17. Usnesení č. 97/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území obce Hajany.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 97/2016 schváleno


18. Usnesení č. 98/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 6 /2016 o chovu psů a jiných domácích hospodářských
zvířat.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 98/2016 schváleno

19. Usnesení č. 99/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č.7/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 99/2016 schváleno

20. Usnesení č. 100/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č.8/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 100/2016 schváleno


21. Usnesení č. 101/2016
Projednání podpisu Darovací smlouvy – Záchranná stanice živočichů Makov. Zastupitelstvo
zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí daru ve výši 2.000,-.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 101/2016 schváleno


22. Usnesení č. 102/2016
Projednání – Prodej dřeva II. etapa kůrovec 2016. Zastupitelstvo bylo informováno o odprodeji
veškerého palivového dřeva občanům obce. Dále byla projednána cena za prodej dřeva na
řezivo: 51,93 m3 za cenu 1700 Kč, 34,2 m3 za cenu 1200 Kč, 2,88 m3 za cenu 1400 Kč a palivové
dřevo 78,5 m3 za cenu 550 Kč.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 102/2016 schváleno

23. Usnesení č. 103/2016
Projednání uzavření smlouvy „Dohoda o provedení práce „ s panem Vladimírem Šavrdou.
Navržená odměna je ve výši 100 Kč/hod.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 102/2016 schváleno

24.
Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany. Zastupitelstvo bere na
vědomí informace.
Hlasování: Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č.25

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:
 Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
 Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti
 Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu
 Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany
 Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti
 Dotace na bioodpad – Obec požádá o dotaci na štěpkovač a kontejnery na bio odpad


26.
Různé:
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 11.9. - 23.10.2016
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 23. 10. 2016: 967 266,59 Kč
 Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 23.10. 2016: 83 856,99 Kč
 Oprava MK – informace o reklamaci – dojednán asfaltový kryt po celé - do 4/2017
 Informace k průběhu projektu chodníky – podána žádost na stav. úřad na etapu „A“
 Dětské hřiště prostor směrem k družstvu – Podání žádosti o dotaci
 Informace o žádosti na el. přípojky obecních parce „Etapa II“.
 POV – vyhlášen program na rok 2017
 Blatenské listy – poplatek 4 Kč/ ks – letošní rok uhradila obec.
 Studie zeleň v obci – zadán projekt Česká zemědělská univerzita v Praze
 Beseda - paní Valerie Zavadská dne 19.11.2016
 Video o obci – obec nechá zpracovat video o obci Hajany
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 17:14 hodin.

Zapsal: Miroslav Bláha
Ověřovatelé zápisu Podpis
Gabriela Šafaříková
Marek Zíka
Členové zastupitelstva Podpis
Miroslav Bláha
Zdeňka Jestřábová
Václav Kuchta
Vyvěšeno dne 29.10.2016 Sejmuto dne

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář