Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S č. 4/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 29. 05. 2016

 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, M. Zíka, G. Šafaříková

Omluveni:

Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: J. Jestřáb, J. Marassová, V. Beranová, P. Vohryzka, V. Prager, Z. Kuželka

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,01 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.548/2016-SML//401885
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 2
6. Projednání Rozpočtového opatření č. 3
7. Projednání pronájmu části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1312
8. Projednání výsadby stromků – obecní lesy
9. Projednání závěrečného účtu DSO NIVA za rok 2015
10. Projednání pořádání zábav v obci Hajany
11. Projednání programu – Vesnice roku 2016
12. Projednání Kupní smlouvy E.ON č. 11722012
13. Projednání Smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě č.
15005742
14. Projednání žádosti k udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku
143441
15. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
16. Různé


 

1.
astupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:

5

Pro

Schváleno

 

2.

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Marek Zíka, Gabriela Šafaříková

Hlasování:

5

Pro

 schváleno

 

3.

 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


4.

Usnesení č.

44/2016

 


Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.548/2016-SML//401885. Jedná
se o zřízení služebnosti v rámci realizace stavby „Hajany u Blatné – úprava vedení VO“.
Zastupitelstvo souhlasí a zplnomocňuje starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí.

Hlasování:

5

Pro

Usnesení č.

44/2016

schváleno

 

5.

Usnesení č.

45/2016

 

Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 31.3.2016 ze dne 31.3.2016. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 2. k 31.3.2016 ze dne 31.3.2016.

Hlasování:

5

Pro


schváleno6.

Usnesení č.

46/2016

 

Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 1.4.2016 ze dne 1.4.2016. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 3 k 1.4.2016 ze dne 1.4.2016.

Hlasování:

5

Pro

schváleno

 

7.

Usnesení č.

47/2016


 

Projednání pronájmu části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1312. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen
po dobu min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Pragerových. Parcela bude
pronajata za 5 Kč/m2/rok. Sepsání nájemní smlouvy je vyhrazená činnost radě obce, kterou
zastupuje starosta. Zastupitelé hlasovali o ceně nájemného ve výši 5 Kč/m2/rok.

Hlasování:

5

Pro

schváleno

 

8.

Usnesení č.

48/2016

 

Obecní lesy – projednání dalšího plánu. Starosta představil aktuální stav ohledně těžby dřeva,
následného prodeje dřeva a plánu zpětného zalesnění. Dále informoval o možnosti zakoupení
části lesa sousedícího s obecním lesem. Zastupitelstvo hlasovalo zda má Obec Hajany zájem o
zakoupení lesa.

Hlasování:

5

Pro

schváleno9.

Usnesení č.

49/2016

 

Projednání závěrečného účtu DSO NIVA za rok 2015. Byl projednán závěrečný účet DSO NIVA
za rok 2015. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet DSO NIVA za rok 2015 spolu
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO NIVA za rok 2015, výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu k 31.12.2015, rozvahy k 31.12.2015 a výkazu zisků a ztráty k 31.12.2015 dle
přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání souhlasí s celoročním
hospodařením DSO NIVA „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce
Obce Hajany od 9.4.2016 do 13.5.2016 a zároveň na internetových stránkách Obce Hajany
www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:

5

Pro

schváleno

 

10.

Usnesení č.

50/2016


 

Projednání pořádání zábav v obci Hajany. Hajanská pouťová zábava, Memoriál Václava
Vaněčka. Zastupitelstvo odsouhlasilo dvě výše uvedené zábavy.

Hlasování:

5

Pro

schváleno

 

11.

Usnesení č.

51/2016

 

Projednání programu – Vesnice roku 2016. Zastupitelstvu byl představen podrobný program
Vesnice roku 2016. Hodnocení proběhne dne 8.6.2016 od 8 hod.

Hlasování:

5

Pro

schváleno12.

Usnesení č.

52/2016

 

Projednání Kupní smlouvy E.ON č. 11722012. Záměr prodeje části pozemku (19 m2) p.č. 1396/2
byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od společnosti
E.ON Česká republika s.r.o. Na předmětném pozemku bude vybudována trafostanice.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování:

5

Pro

schváleno13.

Usnesení č.

53/2016

 

Projednání Smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě č.
15005742. Jedná se o přípojku k projektu Víceúčelové zařízení na pozemku p.č. 1127.

Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Smlouvy o připojení odběrného plynového
zařízení k distribuční soustavě č. 15005742

Hlasování:

5

Pro

schváleno14.

Usnesení č.

54/2016

 


Projednání žádosti k udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku 143441.
Zastupitelstvo hlasovalo o udělení souhlasu společnosti Baronetto s.r.o. Jedná se o pravidelnou
linku Praha – Plánice.

Hlasování:

5

Pro

schváleno

 

15.

 

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo řešeno.
 

16.

 

Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 17.4. - 29.5.2016
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 29. 5. 2016: 881 516,24 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 29. 5. 2016: 34 408,59 Kč
. Vybudováno nové hnízdo kontejnerů – poděkování

. Svoz NO, VO a železa – poděkování
. Budování hřiště na pozemku p.č. 1127– informace o průběhu a poděkování
. Informace o průběhu opravy MK Zbiroh – cesta opravena
. Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin
. Občané si stěžují na ZD Lnáře – jízdy přes obec Hajany (znečištění obce)
. Předložení zprávy o uplatňování územního plánu Hajany bude projednáno 8.6.2016 na Měú
Blatná
. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany
. Informace ze SOB – schválená dotace na nádoby na odpad (plast 3,2 m3+ kov 1,1m3)
. Projednání o technice na sečení trávy – mulčovací stroj (obec by měla pořídit)
. Reklamace cesty – spojovací z ZD na cestu Tchořovice
 

Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 15:56 hodin.

 

Zapsal: Miroslav Bláha

 

Ověřovatelé zápisu

Podpis

Gabriela Šafaříková

 

Marek Zíka

  

Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha

 

Zdeňka Jestřábová

 

Václav Kuchta

 

 

 

 

  

Vyvěšeno dne

5.6.2016

Sejmuto dne

Zdroj: web obce Hajany

  


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář