Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. III/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 28. 5. 2017

4. 6. 2017

 Z Á P I S č. III/2017 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 28. 5. 2017 


 

 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: R. Kouba, J. Jestřáb, V. Procházka 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 3 ze dne 1.3.2017 
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 4 ze dne 1.4.2017 
6. Projednání účetní závěrky 2016 
7. Projednání závěrečného účtu za rok 2016 
8. Projednání prodeje pozemku p.č. 1378 
9. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1369 
10. Projednání vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1053 
11. Projednání uzavření Dohody o provedení práce 
12. Projednání uzavření Dohody o provedení práce 
13. Projednání Žádosti o finanční příspěvek – Základní umělecká škola 
14. Projednání ceny za parcely 
15. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
16. Různé 
 
 
 
 
1. 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
 
 
2. 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: G. Šafaříková a M. Zíka 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
3. 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
4. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 1.03.2017 ze dne 1.03.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 3. k 1.03.2017 ze dne 1.03.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
5. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 4 k 1.4.2017 ze dne 1.4.2017. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 4 k 1.4.2017 ze dne 1.4.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
35/2017 
 
 
 
Projednání účetní závěrky 2016. Byla projednána a schválena účetní závěrka Obce Hajany za rok 
2016 dle přiložených dokumentů: Výkaz zisků a ztráty, Příloha, Rozvaha a Roční zpráva o 
výsledcích finančních kontrol za rok 2016. 
 
Výnosy celkem: 5 192 078,79 
 
Náklady celkem: 5 158 987,27 
 
Rozdíl: 33 091,52 
 
Schvalovací orgán efektivně posoudil rizika a možné ztráty, které mohly v průběhu roku účetní 
jednotku ovlivnit, a tím mohl zamezit problémům, které by mohly vést k neschválení účetní 
závěrky. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
7. 
 
Usnesení č. 
 
36/2017 
Projednání závěrečného účtu Obce Hajany za rok 2016. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo 
závěrečný účet obce Hajany za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Hajany za rok 2016, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016, rozvahy 
k 31.12.2016 a výkazu zisků a ztráty k 31.12.2016 dle přiložených písemností. 
 
Zastupitelstvo obce Hajany po projednání souhlasí a schvaluje závěrečný účet „bez výhrad“. 
Návrh závěrečného účtu obce Hajany byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 6.5.2016 do 
28.5.2017 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.obechajany.cz ve stejném 
termínu. 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany zároveň přijímá následující opatření: 
 
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících 
se rozpočtových prostředků 
 
Porušení právního předpisu: 
 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
 
Ustanovení: § 13 odst. 2 
 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: 
 
Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění. 
 
Popis zjištěné chyby a nedostatku: 
 
Obec Hajany uvedla lhůtu pro odeslání písemné zprávy o plnění přijatých opatření na den 31. 3. 2017. 
Ale na KÚ byla doručena dne 17. 4. 2017. 
 
 
 
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
 
Porušení právního předpisu: 
 
 
 
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 
 
Ustanovení: § 8 odst. 2 
 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: 
 
Inventurní soupis, resp. dodatečný inventurní soupis, neobsahoval požadované údaje. U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, 
www.kraj-jihocesky.cz Stránka 4 
 
 
 
Popis zjištěné chyby a nedostatku: 
 
Inventurní soupisy účty 021 Stavby a 031 Pozemky k 31.12.2016 nebyl vyhotoven v členění podle 
analytických účtů uvedených v hlavní knize k 12/2016. 
 
 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
37/2017 
Projednání prodeje pozemku p.č. 1378. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od paní Marie Boudové. Pozemek bude prodán za cenu 300 
Kč/m2. Celkem za cenu 816 x 300,- = 244 800 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
9. 
 
Usnesení č. 
 
38/2017 
Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1369. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1369. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
39/2017 
Projednání vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1053. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
pronájmu pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1053. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
11. 
 
Usnesení č. 
 
40/2017 
Projednání uzavření Dohody o provedení práce. Byl projednán návrh na uzavření Dohody o 
provedení práce s panem Václavem Procházkou. Navržená odměna je ve výši 100 Kč/hod. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
41/2017 
Projednání uzavření Dohody o provedení práce. Byl projednán návrh na uzavření Dohody o 
provedení práce s panem Josefem Plechatým. Navržená odměna je ve výši 200 Kč/hod. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
13. 
 
Usnesení č. 
 
42/2017 
Projednání Žádosti o finanční příspěvek – Základní umělecká škola. Byl projednán návrh 1000 
Kč, který byl schválen. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
14. 
 
Usnesení č. 
 
43/2017 
Projednání ceny za obecní parcely. Od dělící cesty, která protíná obecní parcely směrem ke 
Tchořovicím padl návrh 350 Kč/m2 a od této cesty k hlavní silnici padl návrh ponechat 
stávajících 300 Kč/m2. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
27. 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti 
. Dětské hřiště – do 15.7.2017 bude realizace (příprava pozemku – úprava stoky) 
. Připravuje se žádost o dotaci na vytvoření třech stromových alejí v katastru Hajany 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů 
. Je podána žádost o dotaci na práce v obecních lesech (probírka) 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu – schválení Povodí Vltavy, projekt je již zpracován 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci 
. Je podaná žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH Hajany 
. Je podaná žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnice 
28. 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 2.4.2017 - 28.5.2017 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 28.5.2017: 1 976 048,03 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 28.5.2017: 113 078,99 Kč 
. Vesnice roku 2017 – 6.6.2017 v 11 hod – navštíví obec komise 
. Byli osloveni celkem čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci 
. Pouť – místostarostka byla požádána o přípravu plánu 
. Bude zakoupen druhý lodní kontejner 
. Bude zakoupen druhý měřič rychlosti. Nyní se čeká na povolení odboru dopravy. 
. Anketa zvonění místní kaple ukončena – pouze jeden hlas byl pro celkové vypnutí – 
současný stav bude ponechán. 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:47 hodin. 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Gabriela Šafaříková 
 
 
 
Marek Zíka 
 
 
 
 
 
 
 
Členové zastupitelstva 
 
Podpis 
 
Miroslav Bláha 
 
 
 
Zdeňka Jestřábová 
 
 
 
Václav Kuchta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 
 
4.06.2017 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář