Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S č. IV/2017 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 9. 7. 2017 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Dále přítomni: J. Nováková 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 5 ze dne 1.5.2017 
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 1369 
6. Projednání pronájmu pozemku p.č. 1053 
7. Projednání Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330043154/001 
8. Projednání Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JK 2017 
9. Projednání Smlouva č. 1030039077/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
10. Projednání průběhu opravy budovy na pozemku 8/4 
11. Projednání programu Anenská pouť 2017 
12. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
13. Různé 
1. 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
2. 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Z. Jestřábová, V. Kuchta 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
3. 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
4. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 5 k 1.05.2017 ze dne 1.05.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 5. k 1.05.2017 ze dne 1.05.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
5. 
 
Usnesení č. 
 
44/2017 
Projednání prodeje pozemku p.č. 1369. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Radka Andrleho. Pozemek bude prodán za cenu 300 
Kč/m2. Celkem za cenu 1641m2 x 300,- = 492 300 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
45/2017 
 
 
 
Projednání pronájmu pozemku p.č. 1053. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 
dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od paní Gabriely Šafaříkové. Pozemek bude pronajat za 
cenu 5 Kč/m2/rok. Celkem tedy za cenu 2226 m2 x 5,- = 11 130 Kč/rok. Vzhledem k vlastnostem 
a povaze pozemku, bude poskytnuta sleva z celkové ceny nájmu a to ve výši 70%. 
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Nájemní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
7. 
 
Usnesení č. 
 
46/2017 
Projednání Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330043154/001. Jedná se o zřízení 
věcného břemene na pozemcích 1283, 1329, 1378, 1394, 1396/1, 1398 a 1399 kde je umístěn 
zemní kabel VN a NN, uzemnění a kabelové pilíře. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
47/2017 
Projednání Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JK 2017. Jedná se o dotaci na 
chodník trasa B a C. Starosta informoval o průběhu vyřízení stav. povolení. Zastupitelstvo 
zplnomocňuje starostu k podpisu Smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
9. 
 
Usnesení č. 
 
48/2017 
Projednání Smlouva č. 1030039077/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se 
o budoucí zřízení věcného břemene na el. kapličku na pozemku 8/4. Zastupitelstvo 
zplnomocňuje starostu k podpisu Smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
49/2017 
Projednání průběhu opravy nemovitosti na pozemku 8/4. Zastupitelstvo bylo informováno o 
průběhu rekonstrukce. Oprava probíhá dle plánu (je zhotoven krov). V roce 2017 bude zhotovena 
nová střecha a nejnutnější stavební práce. Vše bude hrazeno z rozpočtu obce. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
50/2017 
 
 
 
Projednání programu Anenská pouť 2017. Místostarostka přestavila kompletní program od pátku 
až do neděle. Páteční zábava je v režii nájemce hospody. Na celý víkend jsou objednány kolotoče 
– nutný finanční příspěvek obce ve výši cca 5 ti. Kč. Obec bude dále hradit občerstvení pro 
faráře a jeho hosty a účinkující. Pozvánky budou rozneseny do 16.8.2017. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
12. 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti 
. Připravuje se žádost o dotaci na vytvoření třech stromových alejí v katastru Hajany 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů 
. Je podána žádost o dotaci na práce v obecních lesech (probírka) 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu – schválení Povodí Vltavy, projekt je již zpracován 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci 
. Je podaná žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH Hajany 
. Je podaná žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnice 
. Byli osloveni celkem čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci 
. Druhý lodní kontejner – přivezou dne 13.7.2017 
. Byl zakoupen druhý měřič rychlosti – již namontován 
. Dopravní zrcadlo na Zbiroh je povoleno a objednáno 
 
28. 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 29.5.2017 - 9.7.2017 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 9.7.2017: 1 614 674,09 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 9.7.2017: 113 058,99Kč 
. Vesnice roku 2017 – poděkování všem občanům, kteří se podíleli na přípravách. 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:08 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
Ověřovatelé zápisu 
Zdeňka Jestřábová 
Václav Kuchta 
Členové zastupitelstva 
Miroslav Bláha 
Gabriela Šafaříková 
Marek Zíka 
 
Vyvěšeno dne 
 
10.07.2017 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář