Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 10. 2017

  Z Á P I S č. VI/2017 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 15. 10. 2017 
 
 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 8 ze dne 1.8.2017 
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 9 ze dne 1.9.2017 
6. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1407 
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 1378 
8. Projednání - Výběrové řízení na dodavatele Technické vybavení pro obec Hajany 
9. Projednání – Výběrové řízení na zhotovitele Chodník pro pěší trasa „B a C“ 
10. Projednání – Vlastní příspěvek na společném projektu SOB „Kompostéry pro občany“ 
11. Projednání – Smlouva o výpůjčce SOB „Kompostéry pro občany“ 
12. Projednání – Provozní a návštěvní řád hřiště 
13. Projednání – Dotace z POV na rok 2018 
14. Projednání – Převod pozemků p.č. 917/4 a 1119/2 do majetku obce Hajany 
15. Projednání – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330040782/009 
16. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
17. Různé 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
2. 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: V. Kuchta, Z. Jestřábová 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
3. 
 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 
4. 
 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 8 k 1.08.2017 ze dne 1.08.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 8. k 1.08.2017 ze dne 1.08.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
 
5. 
 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 9 k 1.09.2017 ze dne 1.09.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 9. k 1.09.2017 ze dne 1.09.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
60/2017 
 
 
 
Projednání vyhlášení prodeje pozemku p.č. 1407. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje 
pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1407. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
61/2017 
 
 
 
Projednání prodeje pozemku p.č. 1378. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Jaroslava Menharta. Pozemek bude prodán za cenu 
350 Kč/m2. Celkem za cenu 816 x 350,- = 285 600 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
62/2017 
 
Projednání – Výběrové řízení „Technické vybavení pro obec Hajany“. Zastupitelstvo projednalo 
Zprávu hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis Kupní smlouvy dle vítězné 
nabídky uchazeče RAMOS-KOO s.r.o., U Bílé Haldy 1264, Rokycany. 
 
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
9. 
 
Usnesení č. 
 
63/2017 
 
 Projednání – Výběrové řízení na zhotovitele stavby Chodníky pro pěší Trasa B a C. 
Zastupitelstvo projednalo Zprávu hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis 
smlouvy o dílo dle vítězné nabídky uchazeče Radek Šimsa, SLUŽBY – MECHANIZACE 
ZEMNÍ PRÁCE, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu 
obce k podpisu Smlouvy o dílo. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
64/2017 
 
 
Projednání – Vlastní příspěvek na společném projektu SOB „Kompostéry pro občany“. 
Zastupitelstvo projednalo vlastní příspěvek ve výši 41.975,51 tj. 15% z celkových nákladů na 
pořízení 78 ks kompostérů. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
65/2017 
 
 
 
Projednání – Smlouva o výpůjčce SOB „Kompostéry pro občany“. Zastupitelstvo schvaluje a 
pověřuje tímto starostu k podpisu Smlouvy o výpůjčce. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
66/2017 
 
 
 
Projednání – Provozní a návštěvní řád hřiště. Zastupitelstvo schvaluje předložený Provozní a 
návštěvní řád dětského hřiště (na návsi) a dětského hřiště u družstva. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
13. 
 
Usnesení č. 
 
67/2017 
 
 
Projednání – Dotace z POV na rok 2018. Padl návrh podat žádost dle následujícího pořadí. Vše 
bude záležet na podmínkách programu. 
 
1. pořízení techniky na sečení a údržbu zeleně v obci 
2. opravy polních cest 
 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
14. 
 
Usnesení č. 
 
68/2017 
 
Projednání – Převod pozemků p.č. 917/4 a 1119/2 do majetku obce Hajany. Zastupitelstvo 
souhlasí s převodem části pozemků v majetku Jihočeského kraje do vlastnictví Obce Hajany. Pro 
budoucí převod části pozemků pod stavbou chodníku byla uzavřená smlouva o právu provést 
stavbu. Převod pozemků p.č. 917/4 a p.č. 1119/2 v k.ú. Hajany u Blatné podle GP číslo 1136-
32/2017 ze dne 26.9.2017. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
15. 
 
Usnesení č. 
 
69/2017 
 
 
Projednání – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330040782/009. Zastupitelstvo 
projednalo a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1110 
v k.ú. Hajany. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
16. 
 
 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Projekt kanalizace a ČOV – ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti (leden) 
 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – podání září 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů 
. Je podána žádost o dotaci na práce v obecních lesech (probírka) 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu – projekt je již zpracován – nyní se řeší stavební povolení 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – byla předložena studie 
. Schválena dotace na dopravní automobil pro SDH Hajany 
. Dotace na výstavbu požární zbrojnice – 9. místo, žádost bude podána opět v příštím roce 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání pokračování těžby v lomu – bude předmětem dalších jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 
. Krov na kontejnery – z vlastního dřeva (obecní les) 
. Již dodány 3 ks laviček a 1 ks přístřešek na významná místa v obci 
 
 
 
17. 
 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 20.08.2017 - 15.10.2017 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 15.10.2017: 1 287 611,10 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 15.10.2017: 444 014,79 Kč 
. SOBáček - článek o SDH Hajany – starosta informoval zastupitele o vzniklé situaci, kterou 
bude dále řešit na valné hromadě SOBu. 
. Kompostéry – rozvoz občanům do konce listopadu. Realizace ve spolupráci s SDH. 
. Informace, že stále je k dispozici dřevo k samovýrobě. 
 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:28 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář