Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S č. VII/2017 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 19. 11. 2017 
 
 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 10 ze dne 1.10.2017 
5. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1402 
6. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1368 
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 1407 
8. Projednání – Rozšířené zadání změny č. 1 ÚP Hajany 
9. Projednání – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330045237/001 
10. Projednání – Smlouva o dílo 
11. Projednání - OZV č. 1/2017 Školský obvod ZŠ 
12. Projednání - OZV č. 2/2017 Školský obvod MŠ 
13. Projednání – Spisový a skartační řád 
14. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
15. Různé 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
2. 
 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: G. Šafaříková, M.Zíka 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
 
 
3. 
 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
4. 
 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 10 k 1.10.2017 ze dne 1.10.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 10. k 1.10.2017 ze dne 1.10.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
 
5. 
 
Usnesení č. 
 
70/2017 
 
 
Projednání vyhlášení prodeje pozemku p.č. 1402. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje 
pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1402. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
71/2017 
 
 
 
Projednání vyhlášení prodeje pozemku p.č. 1368. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje 
pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1368. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
72/2017 
 
 
Projednání prodeje pozemku p.č. 1407. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Jaroslava Menharta. Pozemek bude prodán za cenu 
300 Kč/m2. Celkem za cenu 856 x 300,- = 256 800 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
73/2017 
 
Projednání – Rozšířené zadání změny č. 1 ÚP Hajany 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany po projednání: 
 
 
 
I. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání s dotčenými orgány a 
ostatními účastníky. 
II. Bere na vědomí, že z projednání nevzešly požadavky na podstatnou změnu návrhu 
zadání. 
III. Schvaluje v souladu § 6 odst. (5) písm. b) a § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Zadání změny č. 1 
územního plánu Hajany. 
IV. Ukládá pořizovateli MěÚ Blatná pořídit návrh Změny č. 1 územního plánu Hajany 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek. 
 
 
 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
9. 
 
Usnesení č. 
 
74/2017 
 
 
 
Projednání – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330045237/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
75/2017 
 
 
Projednání – Smlouva o dílo – natočení prezentačního videa o obci Hajany. Zastupitelstvo 
schvaluje podpis Smlouvy o dílo a natočení videa. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
76/2017 
 
Projednání - OZV č. 1/2017 Školský obvod ZŠ. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2017 
obvod ZŠ. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
77/2017 
 
 
Projednání - OZV č. 2/2017 Školský obvod MŠ. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2017 
obvod MŠ. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
13. 
 
Usnesení č. 
 
78/2017 
 
 
Projednání – Spisový a skartační řád. Zastupitelstvo schvaluje Spisový a skartační řád obce 
Hajany. Spisová služba bude vedena elektronicky. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
 
14. 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Projekt kanalizace a ČOV – ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti (leden) 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – projekt hotov 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků a provedené práce v lese 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu – projekt je již zpracován – nyní se řeší stavební povolení 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – územní rozhodnutí 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání pokračování těžby v lomu – bude předmětem dalších jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2 
. Již dodány 3 ks laviček, 2 ks nádob na posyp a 2 ks košů – SMOOS 
. Kompostéry – rozvoz občanům proběhl. Reklamace dodávky o 25 ks méně 
 
 
 
15. 
 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 15.11.2017 - 19.11.2017 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 19.11.2017: 1 184 181,98 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 19.11.2017: 444 001,59 Kč 
. Informace o průběhu odprodeje plynofikace v obci Hajany (DSO NIVA) 
. Informace o dokončení skladovací kolny - poděkování 
. Zadán projekt na úpravu zeleně v obci – výchozí materiál studie od MZe 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:09 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha