Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S č. VIII/2017 

 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 17. 12. 2017 
 
 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: R. Kouba, 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 11 ze dne 1.11.2017 
5. Projednání Rozpočtového výhledu Obce Hajany 2018 - 2023 
6. Projednání Rozpočtu Obce Hajany na rok 2018 
7. Projednání Rozpočtu DSO NIVA na rok 2018 a Rozpočtového výhledu na 2019 a 2020 
8. Projednání prodeje pozemku p.č. 1402 
9. Projednání prodeje pozemku p.č. 1368 
10. Projednání prodeje STL soustava Kocelovice, Hajany Chlum (DSO NIVA) 
11. Projednání Směrnice k zadávání VZ malého rozsahu Obce Hajany č. 17/2017 
12. Projednání – jmenování hodnotící komise a náhradníků k VŘ „Infrastruktura v obci Hajany 
II. etapa“ , „Chodníky pro pěší trasa B a C“ a „Technické vybavení pro obec Hajany“ 
13. Projednání - ohodnocení (mzda) účetní obce Hajany 
14. Projednání ukončení úvěru na „Plynofikaci“ 
15. Projednání dotace POV Jihočeského kraje 
16. Projednání dotace POV MMR 
17. Projednání dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko“ 
18. Projednání žadatele a realizátora projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ 
19. Příkaz/plán k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany 
20. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
21. Různé 
 
 
 
 
1. 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
2. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Z. Jestřábová , V. Kuchta 
 
Hlasování: 
 
 
 
3. 
 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 
4. 
 
  
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 11 k 1.11.2017 ze dne 1.11.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 11. k 1.11.2017 ze dne 1.11.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
 
 
 
5. 
 
Usnesení č. 
 
79/2017 
 
 
 
Projednání Rozpočtového výhledu 2018 – 2023 obce Hajany. Byl předložen Rozpočtový výhled 
Obce Hajany na roky 2018 – 2023, který byl schválen. Schválený je vyvěšen na obechajany.cz 
 
Hlasování: 
 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
80/2017 
 
 
 
Projednání Rozpočtu Obce Hajany na rok 2018. Byl předložen Rozpočet Obce Hajany na rok 
2018, který byl schválen. Schválený je vyvěšen na obechajany.cz. 
 
Rozpočtové výdaje celkem 1 896 000 Kč 
 
Splátky úvěrů celkem 104 000 Kč 
 
Rozpočtové příjmy celkem ve výši 2 000 000 Kč 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
81/2017 
 
 
 
Projednání Rozpočtového výhledu DSO NIVA na rok 2019 - 2020 a Rozpočtu DSO NIVA na 
rok 2018. Byl předložen Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020 a Rozpočet DSO NIVA na rok 
2018, které byly schváleny. Schválené jsou zveřejněny na obechajany.cz. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
82/2017 
 
 
Projednání prodeje pozemku p.č. 1402. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: Nikola Solarová a Mihail Panfil. Pozemek bude prodán 
za cenu 300 Kč/m2. Celkem za cenu 1079 x 300,- = 323 700 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje 
starostu k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
Usnesení č. 
 
83/2017 
 
 
 
Projednání prodeje pozemku p.č. 1368. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: Jan Klíma. Pozemek bude prodán za cenu 350 Kč/m2. 
Celkem za cenu 1390 x 350,- = 486 500 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu 
Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
84/2017 
 
 
 
Projednání prodeje STL soustava Kocelovice, Hajany Chlum (DSO NIVA). Záměr prodeje byl 
řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce OÚ Hajany a www.obechajany.cz . DSO 
NIVA obdržel jednu žádost od: E.ON Distribuce, a.s. formou návrhu Kupní smlouvy. 
Plynofikace bude odprodána za cenu 9 346 510 Kč. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
85/2017 
 
 
 
Projednání Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hajany č. 17/2017. 
Byla předložena aktualizace směrnice č. 17/2017. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
86/2017 
 
 
 
Projednání – jmenování hodnotící komise a náhradníků k VŘ „Infrastruktura v obci Hajany II. 
etapa“ , „Chodníky pro pěší trasa B a C“ a „Technické vybavení pro obec Hajany“ 
 
 
 
Infrastruktura v obci Hajany II: 
 
 Hodnotící komise: Zdeňka Jestřábová, Miroslav Bláha a Marek Zíka 
 
 Náhradníci: Václav Kuchta, Roman Kouba a Milan Fiala 
 
 
 
Chodníky pro pěší trasa B a C: 
 
Hodnotící komise: Zdeňka Jestřábová, Miroslav Bláha a Gabriela Šafaříková 
 
Náhradníci: Václav Kuchta, Roman Kouba a Milan Fiala 
 
 
 
Technické vybavení pro obec Hajany: 
 
Hodnotící komise: Zdeňka Jestřábová, Miroslav Bláha, Gabriela Šafaříková 
 
Náhradníci: Václav Kuchta, Roman Kouba a Milan Fiala 
 
 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
 
13. 
 
Usnesení č. 
 
87/2017 
 
 Projednání - ohodnocení (mzda) účetní obce Hajany. Navržená a následně schválená měsíční 
odměna ve výši 6200 Kč (doposud 5200 Kč). 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
 
14. 
 
Usnesení č. 
 
88/2017 
 
 
 
Projednání ukončení úvěru na „Plynofikaci“. Obec Hajany musí z důvodu prodeje STL soustavy 
(plynofikace) ukončit předčasně úvěr u KB. Doplatek je 39 440 Kč. Bylo dojednáno, že ukončení 
úvěru bude ze strany KB umožněno. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
15. 
 
Usnesení č. 
 
89/2017 
 
 
 
Projednání dotace POV Jihočeského kraje. Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci POV JK 
2018 dle následujících priorit. 
 
1. Technické vybavení na údržbu zeleně (sečení trávy) 
2. Chodník kolem hřiště budovy p.č.15 
 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
  
 
16. 
 
Usnesení č. 
 
90/2017 
 
 
 
Projednání dotace POV MMR Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci POV MMR 2018. Jedná 
se o podání žádosti na úpravu návsi kolem kaple a volného prostoru u autobusové zastávky. 
(zeleň a zpevněné plochy, chodníky atd.) 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
 
17. 
 
Usnesení č. 
 
91/2017 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Blatensko“. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
  
 
18. 
 
Usnesení č. 
 
92/2017 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje, že žadatelem a realizátorem projektu „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II“ bude Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
 
 
19. 
 
Usnesení č. 
 
93/2017 
 
 
 
Příkaz/plán k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany. Zastupitelstvo 
schválilo Plán inventarizace hmotného a nehmotného majetku obce Hajany za rok 2017, která 
proběhne nejpozději do 28.2.2018. 
 
Hlasování: 
 
 
schváleno 
 
  
 
20. 
 
 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Projekt kanalizace a ČOV – ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti (leden) 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – projekt hotov 
 
 
 
 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků a provedené práce v lese 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu – projekt je již zpracován – nyní se řeší povolení s nakládáním s vodami 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – běží územní rozhodnutí 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání pokračování těžby v lomu – bude předmětem dalších jednání po novém roce 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2 
. Zadán projekt na úpravu zeleně v obci – výchozí materiál studie od MZe 
 
 
21. 
 
 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 19.11.2017 - 17.12.2017 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 19.11.2017: 1 308 545,42 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 19.11.2017: 443 991,59 Kč 
. Informace o průběhu stavby chodníků trasa B a C 
. Informace o průběhu plánované stavby kanalizace a MK v lokalitě obecních parcelách 
. Informace o průběhu těžby dřeva v obecním lese 
. Informace o dodání štěpkovače a kontejnerů na BIO odpad 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:28 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Zdeňka Jestřábová 
 
 
 
Václav Kuchta 
 
 
 
 
 
 
 
Členové zastupitelstva 
 
Podpis 
 
Miroslav Bláha 
 
 
 
Gabriela Šafaříková 
 
 
 
Marek Zíka 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 
 
29.12.2017 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář