Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program Ustavujícího a I. řádného zasedání zastupitelů

O Z N Á M E N Í O U S T A V U J Í C Í M Z A S E D Á N Í 

N O V Ě Z V O L E N É H O Z A S T U P I T E L S T V A 

O B C E H A J A N Y 

 

Obecní úřad Hajany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání obce 
Hajany, svolané dosavadním starostou obce Miroslavem Bláhou v souladu s § 91 odst. 1 
zákona o obcích. 

dne 28. 10. 2018 v 18,00 hodin na Obecním úřadu Hajany 
 

Návrh programu ustavujícího jednání: 

 
1. Zahájení ustavující schůze zastupitelstva obce 
2. Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
4. Volba ověřovatelů zápisu 
5. Schválení programu ustavující schůze 
6. Určení zapisovatele 
7. Volba starosty 
8. Volba místostarosty 
9. Volba předsedy finančního výboru 
10. Volba předsedy kontrolního výboru 
11. Rozhodnutí o odměnách starosty a místostarosty 
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí předsedy finančního a kontrolního výboru 
14. Různé/Diskuse 
 
Vyvěšeno dne: 20. 10. 2018 

 O Z N Á M E N Í O K O N Á N Í 

I. zasedání zastupitelstva obce Hajany 

dne 28.10. 2018 v 19,00 hodin na Obecním úřadu Hajany 

 

Návrh programu jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání ZO (z 28.10.2018), čtením 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
5. Projednání - Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 1.9.2018 
6. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 
7. Projednání – Odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva 
8. Projednání – Mimořádný členský příspěvek 
9. Projednání – vícepráce obecní komunikace 
10. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
11. Různé 
 

Vyvěšeno dne: 20. 10. 2018 

 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář