Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. I/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 11. 2. 2018

18. 2. 2018

  Z Á P I S č. I/2018 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 11. 2. 2018 
 
 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: M. Zíka – opustil jednání zastupitelstva v 17:35 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: H. Gregorová, J. Gregor 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 12 ze dne 1.12.2017 
5. Projednání - Rozpočtového výhledu 2018 - 2023 
6. Projednání - Inventarizační zprávy obce Hajany za rok 2017 
7. Projednání - vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 930/5 
8. Projednání - návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330046625/001 
9. Projednání - mimořádný neinvestiční příspěvek SOB 
10. Projednání - odkoupení cesty na Řečici p.č. 2071/5 od města Blatná 
11. Projednání - pojízdná prodejna do obce Hajany 
12. Projednání - studie ČOV a kanalizace 
13. Projednání - údržba stromů v k.ú. Hajany 
14. Projednání - žádost o dotaci v rámci grantového programu společnosti ČEZ 
15. Projednání - projekčních prací na zeleň v obci 
16. Projednání - převod pozemků pod chodníkem trasa „B a C“ 
17. Projednání - zahájení projektových prací na retenční nádrži 
18. Dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu 
19. Projednání přijmutí zaměstnance na poloviční úvazek 
20. Projednání - návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330047330/001 
21. Projednání doplatku odměn členům volební komise za II. kolo prezidentských voleb 
22. Projednání – Územní plán schválení zadání změny č.1 ÚP Hajany 
23. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
24. Různé 
 
 
1. 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
 
 
schváleno 
 
 
2. 
 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: M. Zíka, G. Šafaříková 
 
Hlasování: 
 
 
 
 
schváleno 
 
 
3. 
 
 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
4. 
 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 12 k 1.12.2017 ze dne 1.12.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 12. k 1.12.2017 ze dne 1.12.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
 
5. 
 
Usnesení č. 
 
1/2018 
 
 
 
Projednání Rozpočtového výhledu 2018 – 2023 obce Hajany. Byl předložen Rozpočtový výhled 
Obce Hajany na roky 2018 – 2023, který byl schválen. Rozpočtový výhled je upraven o úvěrový 
rámec na kanalizaci a cestu. Schválený je vyvěšen na obechajany.cz . 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
1/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
2/2018 
 
 
 
Projednání - Inventarizační zprávy obce Hajany za rok 2017. Zastupitelstvu byla předložena 
inventarizační komisí „Inventarizační zpráva za rok 2016“. Zastupitelstvo schvaluje tuto zprávu. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
2/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
3/2018 
 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 930/5. Bylo projednáno vyhlášení 
záměru prodeje části pozemku p.č. 930/5. Záměr byl odsouhlasen. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
3/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
4/2018 
 
 
 
Projednání - návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330046625/001. Jedná se o 
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. – o umístění el. přípojky 
na pozemcích ve smlouvě. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
4/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
9. 
 
Usnesení č. 
 
5/2018 
 
 
 
Projednání - mimořádný neinvestiční příspěvek SOB. Byl projednán mim. Neinvestiční 
příspěvek SOB ve výši 200 Kč. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
Proti 
 
 
Zdržel se hlasování 
 
Usnesení č. 
 
5/2018 
 
schváleno 
 
 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
6/2018 
 
 
 
Projednání - odkoupení cesty na Řečici od města Blatná. Jedná se o č.p. 2071/5 v k.ú. Blatná. 
Zastupitelstvo požaduje znát cenu, za kterou bude tento pozemek obci Hajany nabídnut a 
odprodán – toto bude předmětem jednání zastupitelstva města Blatná. Pokud bude cena 
přijatelná, tak má obec Hajany zájem tuto cestu odkoupit. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
6/2018 
 
schváleno 
 
 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
7/2018 
 
 
 
Projednání - pojízdná prodejna do obce Hajany. Zastupitelstvo schvaluje zkušební provoz na 6 
měsíců. Příspěvek obce je 2000 Kč/kvartál. 
 
Hlasování: 
 
 
 
Usnesení č. 
 
7/2018 
 
schváleno 
 
 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
8/2018 
 
 
 
Projednání - studie ČOV a kanalizace. Byla předložena studie proveditelnosti kanalizace a ČOV. 
Studie zahrnuje tři varianty. 1. domácí čistírny, 2. jendu centrální ČOV a 3. dvě centrální ČOV. 
Zastupitelstvo schvaluje, že bude dále rozpracována 3. varianta tj. dvě centrální ČOV a to 
z důvodu, že tato varianta je levnější a méně náročná na budování kanalizace. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
13. 
 
Usnesení č. 
 
9/2018 
 
 
 
Projednání - údržba stromů v k.ú. Hajany. Byla předložena nabídka na arboristický (výchovný a 
udržovací řez stromů v k.ú. Hajany). Celkem bude ošetřeno více než 100 stromů. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
14. 
 
Usnesení č. 
 
10/2018 
 
 
 
Projednání - žádost o dotaci v rámci grantového programu společnosti ČEZ. Zastupitelstvo 
schvaluje podání žádosti v 6/2018. 100% grant na liniovou výsadbu. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
 
 
15. 
 
Usnesení č. 
 
11/2018 
 
 
 
Projednání - projekčních prací na zeleň v obci. Byla předložena nabídka na projekční práce – 
návrh řešení zeleně na pozemcích 1109, 1110, 66/2 a 1396/1. Bude požádán kraj o dotaci. 
 
Hlasování: 
 
 
 
schváleno 
 
 
 
16. 
 
Usnesení č. 
 
12/2018 
 
 
 
Projednání - převod pozemků pod chodníkem trasa „B a C“ p.č. 1119/4 a 1119/5 do majetku 
obce Hajany. Zastupitelstvo souhlasí s převodem části pozemků v majetku Jihočeského kraje do 
vlastnictví Obce Hajany. Pro budoucí převod části pozemků pod stavbou chodníku byla uzavřená 
smlouva o právu provést stavbu. Převod pozemků p.č. 1119/4 a p.č. 1119/5 v k.ú. Hajany u 
 
 
 
Blatné podle GP číslo 1145-6/2018 ze dne 10.02.2018. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
17. 
 
Usnesení č. 
 
13/2018 
 
 
 
Projednání - projednání zahájení projektových prací na retenční nádrži. Jedná se zpracování 
projektu na změnu retenční nádrže na vodní dílo se stálou hladinou. Návrh je zadat tyto práce 
zpracovateli, který retenční nádrž projektoval. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
18. 
 
Usnesení č. 
 
14/2018 
 
 
 
Dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu. Byl představen 
dodatek – zvýšení nákladů na svoz odpadů. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu dodatku. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
 
 
 
19. 
 
Usnesení č. 
 
15/2018 
 
 
 
Projednání přijmutí zaměstnance na poloviční úvazek nebo DPČ. Tato pozice je náhradou za 
stávající smlouvu DPP. Návrh na zaměstnání pana Milana Fialy. Navržená mzda ve výši 100 
Kč/hodina čistého. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
Proti 
 
 
 
schváleno 
 
 
20. 
 
Usnesení č. 
 
16/2018 
 
 
 
Projednání - návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330047330/001. Jedná se o 
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. – o umístění el. přípojky 
na pozemcích ve smlouvě. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
chváleno 
 
 
21. 
 
Usnesení č. 
 
17/2018 
 
 
 
Projednání - doplatku odměny členům volební komise za II. kolo prezidentských voleb. Byla 
představena situace odměňování členů volební komise. Bylo navrženo doplatit členům rozdíl do 
výše odměny za první kolo z rozpočtu obce. Celkem se jedná o tři členy volební komise. 
Odměna bude proplacena v měsíci únoru. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
 
 
22. 
 
Usnesení č. 
 
18/2018 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany po projednání: 
 
a) Bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání s dotčenými orgány a ostatními 
účastníky 
b) Bere na vědomí, že z projednání nevzešly požadavky na podstatnou změnu návrhu zadání. 
c) Schvaluje v souladu s § 6 odst. (5) písm. b) a § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
 
 
 
 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Zadání změny č. 1 územního plánu 
Hajany. 
d) Ukládá pořizovateli MěÚ Blatná pořídit návrh Změny č. územního plánu Hajany v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
včetně prováděcích vyhlášek. 
 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
  
 
23. 
 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – projekt hotov 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu – projekt je již zpracován – povolení na nakládání s vodami je vyřešeno 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – územní rozhodnutí vydáno 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2 
 
 
24. 
 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 17.12.2017 - 11.2.2018 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 11.02.2018: 812 330,06 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 11.12.2018: 533 094,59 Kč 
. Informace o těžbě dřeva - ve Škalí budou v březnu kácet hasiči Blatná - praxe 
. Informace – údržba višňovka (požádáno o 5 ks nových stromků) 
. Informace o průběhu řízení Obchvat Blatná Obec Hajany požádala kraj o stanovení ceny za 
dotčený pozemek. 
. Informace o jednání se společností Herlin – nedodržení hranic pozemku lomu 
 
 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 17:48 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Gabriela Šafaříková 
 
 
 
Marek Zíka 
 
 
 
 
 
 
 
Členové zastupitelstva 
 
Podpis 
 
Miroslav Bláha 
 
 
 
Zdeňka Jestřábová 
 
 
 
Václav Kuchta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 
 
18.2.2018 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář