Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S č. II/2018 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 18. 3. 2018 
 
 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 1 ze dne 1.1.2018 
5. Projednání - Rozpočtového opatření č. 2 ze dne 1.2.2018 
6. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017 
7. Projednání výsledků hospodaření za rok 2017 
8. Projednání účetní závěrky 2017 
9. Projednání - prodeje části pozemku p.č. 930/5 
10. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1366 
11. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1371 
12. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1367 
13. Projednání - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 930/5 
14. Projednání - výběrové řízení na dodávku traktoru na sečení 
15. Projednání - žádost o fin. příspěvek na rok 2018 - Svaz tělesně postižených v ČR z.s. 
16. Projednání - Dar BabyBox – Strakonice 
17. Projednání - Územní plán schválení zadání změny č.1 ÚP Hajany 
18. Projednání - ukončení DSO NIVA 
19. Projednání - podání žádosti o dotaci - oprava lesní cesty 
20. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
21. Různé 
 
 
 
 
1. 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
schváleno 
 
2. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Z. Jestřábová, V. Kuchta 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
schváleno 
 
 
3. 
 
 
 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 
4. 
 
 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 1 k 1.1.2018 ze dne 1.1.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 1. k 1.1.2018 ze dne 1.1.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
 
5. 
 
 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 1.2.2018 ze dne 1.2.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 2. k 1.2.2018 ze dne 1.2.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
19/2018 
 
 
 
Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017. Projednání výkazu pro hodnocení 
plnění rozpočtu za rok 2017. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro 
hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017. 
 
Rozpočtové příjmy ve výši: 6 102 676,30 Kč (Rozpočet po změnách 6 157 664,22 Kč) 
 
Rozpočtové náklady ve výši: 5 323 323,23 Kč (Rozpočet po změnách 5 837 333,93 Kč) 
 
Rozdíl: 779 353,07 Kč 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
19/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
20/2018 
 
 
 
Projednání výsledků hospodaření za rok 2017. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 
výsledky hospodaření za rok 2017. 
 
Výnosy celkem: 5 635 047,30 Kč 
 
Náklady celkem: 2 842 907,73 Kč 
 
Rozdíl: 2 792 139,57 Kč 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
20/2018 
 
schváleno 
 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
21/2018 
 
 
 
Projednání účetní závěrky 2017. Byla projednána a schválena účetní závěrka Obce Hajany za rok 
2017 dle přiložených dokumentů: Výkaz zisků a ztráty, Příloha, Rozvaha a Roční zpráva o 
výsledcích finančních kontrol za rok 2017. 
 
Výnosy celkem: 5 635 047,30 Kč 
 
Náklady celkem: 2 842 907,73 Kč 
 
Rozdíl: 2 792 139,57 Kč 
 
Schvalovací orgán efektivně posoudil rizika a možné ztráty, které mohly v průběhu roku účetní 
jednotku ovlivnit a tím mohl zamezit problémům, které by mohly vést k neschválení účetní 
závěrky. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
21/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
 
9. 
 
Usnesení č. 
 
22/2018 
 
 
 
Projednání - prodeje části pozemku p.č. 930/5. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 
15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od: Miroslav Bláha. Pozemek bude prodán za cenu 
35 Kč/m2. Celková výměra bude stanovena na základě geometrického plánu . Zastupitelstvo 
zplnomocňuje starostu a místostarostku k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
22/2018 
 
schváleno 
 
 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
23/2018 
 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1366. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1366. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
Usnesení č. 
 
23/2018 
 
schváleno 
 
 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
24/2018 
 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1371. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1371. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
Zdržel se hlasování 
 
Usnesení č. 
 
24/2018 
 
schváleno 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
25/2018 
 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1367. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1367. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
Usnesení č. 
 
25/2018 
 
schváleno 
 
13. 
 
Usnesení č. 
 
26/2018 
 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 930/5. Bylo projednáno vyhlášení 
záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Hajany č.p. 930/5. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
Usnesení č. 
 
26/2018 
 
schváleno 
 
 
 
14. 
 
Usnesení č. 
 
27/2018 
 
 
 
Projednání - výběrové řízení na dodávku traktoru na sečení. Zastupitelstvo projednalo Zprávu 
hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis Kupní smlouvy dle vítězné nabídky 
uchazeče AGROZET a.s., U Sirkárny 501/30, 371 55 České Budějovice. 
 
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
vání 
 
Usnesení č. 
 
27/2018 
 
schváleno 
 
 
 
15. 
 
Usnesení č. 
 
28/2018 
 
 
 
Projednání - žádost o fin. příspěvek na rok 2018 - Svaz tělesně postižených v ČR z.s. 
Zastupitelstvo projednalo příspěvek ve výši 2000 Kč. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
Usnesení č. 
 
28/2018 
 
schváleno 
 
 
 
16. 
 
Usnesení č. 
 
29/2018 
 
 
 
Projednání - Dar BabyBox – Strakonice. Zastupitelstvo projednalo příspěvek ve výši 2000 Kč. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
Usnesení č. 
 
29/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
17. 
 
Usnesení č. 
 
30/2018 
 
 
 
Projednání - Územní plán schválení zadání změny č.1 ÚP Hajany. 
 
I) Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí uplatněná stanoviska a jejich vyhodnocení 
 
II) Zastupitelstvo obce Hajany dle § 6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona v samostatné 
působnosti 
 
rozhoduje o pořízení Změny č. 1 územního plánu Hajany. Zastupitelstvo obce Hajany dále 
stanovuje, 
 
že Změna č. 1 územního plánu Hajany bude pořizována zkráceným způsobem dle § 55a 
stavebního 
 
zákona. Obsah územního plánu nebo jeho změny tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu = rozhodnutí 
 
o obsahu (tento materiál doporučujeme zveřejnit společně s přijatým usnesením). 
 
 
 
Tímto usnesením se ruší usnesení č. 18/2018 ze dne 11.2.2018. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
Usnesení č. 
 
30/2018 
 
schváleno 
 
 
 
18. 
 
Usnesení č. 
 
31/2018 
 
 
 
Projednání usnesení - ukončení DSO NIVA 
 
ke zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Niva, IČ 70939721 k datu 1.5.2018. 
 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje 
 
a) zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Niva, IČ 70939721, se sídlem 
Chlum 43, PSČ 388 01, s likvidací; 
 
b) podle § 189 občanského zákoníku povolání Miroslava Bláhy, předsedy Svazek obcí Niva, do 
funkce likvidátora bez nároku na odměnu za výkon této funkce. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
Usnesení č. 
 
31/2018 
 
schváleno 
 
 
 
 
19. 
 
Usnesení č. 
 
32/2018 
 
 
 
Projednání - podání žádosti o dotaci - oprava lesní cesty. Zastupitelstvo projednalo podání 
žádosti o dotaci na opravu lesní cesty p.č. 1046/2. V případě přiznání dotace schvaluje vlastní 
podíl dle podmínek dotace. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
 
Usnesení č. 
 
32/2018 
 
schváleno 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – žádost podána 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – územní rozhodnutí vydáno 
 
 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2 
. Údržba Višňovka (požádáno o 5 ks nových stromků) – stromky obdržíme zdarma 
. Informace o průběhu řízení Obchvat Blatná. Obec Hajany požádala kraj o stanovení ceny za 
dotčený pozemek. 
. Informace o jednání se společností Herlin – společnost Herlin provede úpravu hranic na 
vlastní náklady. 
 
21. 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 11.2.2018 - 18.3.2018 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 18.03.2018: 683 862,28 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 18.03.2018: 533 084,59 Kč 
. Informace o průběhu těžby dřeva 
. Svoz VO a NO odpadu termín stanoven na 28.4.2018 
. Probíhá VŘ na dopravní automobil a rekonstrukci návsi vč. části chodníku 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:23 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Zdeňka Jestřábová 
 
 
 
Václav Kuchta 
 
 
 
 
 
 
 
Členové zastupitelstva 
 
Podpis 
 
Miroslav Bláha 
 
 
 
Gabriela Šafaříková 
 
 
 
Marek Zíka 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 
 
25.3.2018 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář