Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S č. III/2018 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 15. 4. 2018 

 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
 
 
Dále přítomni: 
 
 
 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 3 ze dne 1.3.2018 
5. Projednání zprávy kontrolního výboru 
6. Projednání zprávy finančního výboru 
7. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1366 
8. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1371 
9. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1367 
10. Projednání - pronájmu části pozemku p.č. 930/5 
11. Projednání - výběrové řízení na dodání dopravního automobilu pro SDH 
12. Projednání - výběrové řízení na úpravu návsi vč. chodníku 
13. Projednání - upřesnění podmínek úvěrové smlouvy na kanalizaci a cestu 
14. Projednání - Darovací smlouva na pozemek p.č. 917/4 
15. Projednání - finanční příspěvek na rok 2018 – Oblastní charita Strakonice 
16. Projednání – Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1403 
17. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
18. Různé 
 
1. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
 
schváleno 
 
 
2. 
 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: M. Zíka, G. Šafaříková 
 
Hlasování: 
 
 
schváleno 
 
 
3. 
 
 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
 
4. 
 
Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 1.3.2018 ze dne 1.3.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 3. k 1.3.2018 ze dne 1.3.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Hlasování: 
 
 
5. 
 
Usnesení č. 
 
33/2018 
 
 
 
Projednání zprávy kontrolního výboru. Byla předložena zpráva z jednání Kontrolního výboru č. 
3/2017 ze dne 3.2.2018. Zastupitelstvo projednalo tyto zprávu. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
33/2018 
 
schváleno 
 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
34/2018 
 
 
 
Projednání zprávy finančního výboru. Byla předložena zpráva z jednání Finančního výboru č. 
3/2017 ze dne 28.1.2018. Zastupitelstvo projednalo tyto zprávu. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
34/2018 
 
schváleno 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
35/2018 
 
 
 
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1366. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: paní Lucie Týmové. Pozemek bude prodán za cenu 350 
Kč/m2. Celková výměra 1186 x 350 Kč = 415.100 Kč . Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
35/2018 
 
schváleno 
 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
36/2018 
 
 
 
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1371. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pana Michala Ondračky. Pozemek bude prodán za cenu 
350 Kč/m2. Celková výměra 1598 x 350 Kč = 559.300 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
36/2018 
 
schváleno 
 
 
9. 
 
Usnesení č. 
 
37/2018 
 
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1367. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pana Tomáše Kocoura a Kristýny Jíchové. Pozemek 
bude prodán za cenu 350 Kč/m2. Celková výměra 1282 x 350 Kč = 448.700 Kč. Zastupitelstvo 
zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
37/2018 
 
schváleno 
 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
38/2018 
 
 
 
Projednání - pronájmu části pozemku p.č. 930/5. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen po dobu 
min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pana Petra Lichtensteina. Pozemek bude 
pronajatý za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Celková výměra 
15 x 5 Kč = 75 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Nájemní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
38/2018 
 
schváleno 
 
 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
39/2018 
 
 
 
Projednání - výběrové řízení na dodání dopravního automobilu pro SDH. Zastupitelstvo 
projednalo Zprávu hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis Kupní smlouvy dle 
vítězné nabídky uchazeče Milan Král a.s., Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice. 
 
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
39/2018 
 
schváleno 
 
 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
40/2018 
 
 
Projednání - výběrové řízení na úpravu návsi vč. chodníku. Zastupitelstvo projednalo Zprávu 
hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis Kupní smlouvy dle vítězné nabídky 
uchazeče Václav Polák, Vranovice 120, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. 
 
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
Proti 
 
 
Zdržel se hlasování 
 
Usnesení č. 
 
40/2018 
 
schváleno 
 
 
13. 
 
Usnesení č. 
 
41/2018 
 
 
 
Projednání - upřesnění podmínek úvěrové smlouvy na kanalizaci a cestu. Zastupitelstvo 
projednalo upřesnění podmínek Úvěrové smlouvy za účelem výstavby kanalizace II. etapa a MK. 
 
Podmínky úvěru jsou stanoveny pohyblivá úroková sazba, která odpovídá součtu 1M PRIBOR a 
pevné odchylky ve výši 0,68 % p.a. z jistiny Úvěru. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
41/2018 
 
schváleno 
 
  
 
14. 
 
Usnesení č. 
 
42/2018 
 
 
 
Projednání – Darovací smlouva na pozemek p.č. 917/4 o výměře 127 m2. Darovací smlouva byla 
projednána a zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Darovací Smlouvy č. 
010/18/021/01/00 přičemž jako obdarovaný je Obec Hajany a dárce Jihočeský kraj. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
42/2018 
 
schváleno 
 
 
15. 
 
Usnesení č. 
 
43/2018 
 
 
 
Projednání – finanční příspěvek na rok 2018 – Oblastní charita Strakonice. Zastupitelstvo 
projednalo žádost. Příspěvek nebyl schválen. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
 
Proti 
 
 
Zdržel se hlasování 
 
Usnesení č. 
 
43/2018 
 
schváleno 
 
 
 
16. 
 
Usnesení č. 
 
44/2018 
 
 
 
Projednání – Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1403. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1403. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
44/2018 
 
schváleno 
 
 
 
17. 
 
 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – žádost podána 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – čekáme na stavební pov. 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2 
. Údržba Višňovka (požádáno o 5 ks nových stromků) – stromky jsou vysazeny 
. Informace o průběhu řízení Obchvat Blatná. Obec Hajany požádala kraj o stanovení ceny za 
dotčený pozemek. 
. Informace o jednání se společností Herlin – společnost Herlin provede úpravu hranic. 
. Svoz VO a NO odpadu termín stanoven na 28.4.2018 + info bioodpad 
 
 
18. 
 
 
 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 18.3.2018 - 15.4.2018 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 15.04.2018: 725 817,28 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 15.04.2018: 548 299,59 Kč 
. Informace o průběhu těžby dřeva 
. Informace o rekultivaci zelených ploch 
. Informace oslava 700 let obce Hajany 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:21 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Gabriela Šafaříková 
 
 
 
Marek Zíka 
 
 
 
 
 
 
 
Členové zastupitelstva 
 
Podpis 
 
Miroslav Bláha 
 
 
 
Zdeňka Jestřábová 
 
 
 
Václav Kuchta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 
 
5.5.2018 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář