Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S č. IV/2018 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 17. 6. 2018 
 
 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Dále přítomni: 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 4 ze dne 1.4.2018 
5. Projednání - Rozpočtového opatření č. 5 ze dne 1.5.2018 
6. Projednání - Závěrečného účtu obce Hajany za rok 2017 
7. Projednání – prodej pozemku p.č. 1403 
8. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1404 
9. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1363 
10. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1365 
11. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1399 
12. Projednání – vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1364 
13. Projednání – Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
14. Projednání – Žádost o podporu ZÚŠ Open 
15. Projednání - výběrové řízení na úpravu návsi vč. chodníku – dodatek 
16. Projednání – počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 
17. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
18. Různé 
 
1. 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
schváleno 
 
 
2. 
 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Z. Jestřábová, V. Kuchta 
 
schváleno 
 
3. 
 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
4. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 4 k 1.4.2018 ze dne 1.4.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 4. k 1.4.2018 ze dne 1.4.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
5. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 5 k 1.5.2018 ze dne 1.5.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 5. k 1.5.2018 ze dne 1.5.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
6. 
 
Usnesení č. 
 
46/2018 
 
 
 
Projednání - Závěrečného účtu obce Hajany za rok 2017. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo 
závěrečný účet obce Hajany za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Hajany za rok 2017, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017, rozvahy k 
31.12.2017 a výkazu zisků a ztráty k 31.12.2017 dle přiložených písemností. 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany po projednání souhlasí a schvaluje závěrečný účet „bez výhrad“. 
 
Návrh závěrečného účtu obce Hajany byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 15.4.2018 do 
17.6.2018 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.obechajany.cz ve stejném 
termínu. 
 
Zastupitelstvo obce Hajany zároveň přijímá následující opatření: 
 
1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
 
Porušení právního předpisu: 
 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 
Ustanovení: § 30 odst. 7 písm. a) 
 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: 
 
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné 
určení majetku a závazků. 
 
Popis zjištěné chyby a nedostatku: 
 
Inventurní soupis účtu 021 k 31.12.2017 obsahuje i účet 021 0200, který má dle hlavní knihy za 
12/2017 zůstatek ve výši -105.600 Kč. Inventurní soupis tohoto účtu neobsahuje skutečnosti, 
které by prokazovaly tento zůstatek. 
 
Namátkovou kontrolou inventurního soupisu účtu 031 k 31.12.2017, konkrétně analytického účtu 
031 530, bylo zjištěno skutečný stav dle soupisu je ve výši 354.195, 94 a účetní stav dle hlavní 
knihy za období 12/201 je ve výši 360.453,88 Kč. 
 
Hlasování: 
 
46/2018 
 
schváleno 
 
7. 
 
Usnesení č. 
 
47/2018 
 
 
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1403. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pan Jan Stach a Lucie Burešová. Pozemek bude prodán 
za cenu 300 Kč/m2. Celková výměra 1188 x 300 Kč = 356.400 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje 
starostu k podpisu Kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 
schváleno 
 
8. 
 
Usnesení č. 
 
48/2018 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1404. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1404. 
 
Usnesení č. 
 
48/2018 
 
schváleno 
9. 
 
Usnesení č. 
 
49/2018 
 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1363. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1363. 
 
Hlasování: 
Usnesení č. 
 
49/2018 
 
schváleno 
 
10. 
 
Usnesení č. 
 
50/2018 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1365. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1365. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
50/2018 
 
schváleno 
 
11. 
 
Usnesení č. 
 
51/2018 
 
Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1399. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1399. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
51/2018 
 
schváleno 
 
12. 
 
Usnesení č. 
 
52/2018 
 
 
Projednání – vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1364. Bylo projednáno vyhlášení záměru 
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1364. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
52/2018 
 
schváleno 
13. 
 
Usnesení č. 
 
53/2018 
 
 
Projednání – Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. Žádost byla zamítnuta. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
53/2018 
 
schváleno 
14. 
 
Usnesení č. 
 
54/2018 
 
Projednání – Žádost o podporu ZÚŠ Open. Padl návrh darovat 2000 Kč a byl schválen. 
 
Hlasování: 
 
Usnesení č. 
 
54/2018 
 
schváleno 
15. 
 
Usnesení č. 
 
55/2018 
 
 
Projednání - výběrové řízení na úpravu návsi vč. chodníku – dodatek. Zastupitelstvo projednalo 
uzavření dodatku s Václav Polák, Vranovice 120, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. 
 
na změnu termínu dokončení díla a to z důvodu pozdě vydaného stavebního povolení. Termín se 
prodlužuje do 31.10.2018. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku 
č. 1. 
 
Hlasování: 
 
 
 
Usnesení č. 
 
55/2018 
 
schváleno 
16. 
 
Usnesení č. 
 
56/2018 
 
Projednání – počtů členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022. Byl podán návrh na 
sedm členů v zastupitelstvu obce Hajany pro volební období 2018 – 2022. Tento byl schválen. 
 
Hlasování: 
 
 
Usnesení č. 
 
56/2018 
 
schváleno 
 
17. 
. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – žádost podána 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – stavební povolení vydáno 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2 
. Informace o průběhu řízení Obchvat Blatná. Obec Hajany požádala kraj o stanovení ceny za 
dotčený pozemek. 
. Informace o jednání se společností Herlin – společnost Herlin provede úpravu hranic. 
. Informace o průběhu ošetření stromů v k.ú. Hajany. 
18. 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 15.4.2018 - 17.6.2018 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 17.06.2018: 1 384 829,91 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 17.06.2018: 548 277,99 Kč 
. Informace o průběhu těžby dřeva 
. Informace oslava 700 let obce Hajany 
. Objednáno zasíťování obecních parcel 
. Pódium – výstavba proběhne koncem června 
. Volby – podána informace o průběhu voleb do zastupitelstva 
. Retenční nádrž – zahájené stavební řízení – úprava na stálou vodní plochu 
. Dotace lesní cesta – schválená žádost, nyní se musí udělat VŘ na zhotovitele 
. Žádost o dotaci na Požární zbrojnici je podána 
. Žádost o grant „STROMY ČEZ“ je podána 
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:11 hodin. 
 
Zapsal: Miroslav Bláha 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Z. Jestřábová 
V. Kuchta 
Miroslav Bláha 
G. Šafaříková 
M. Zíka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 3. 10. 2021 5:47)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis tablets

is erectile dysfunction curable

(hydrocychloroquine, 14. 8. 2021 16:45)

what is hydroxychloroquine used for https://plaquenilx.com/# what is hydroxychloroquine for

Dronsebeiree dzjli

(pharmaceptica.com, 1. 7. 2021 5:42)

hydrochloroqine https://www.pharmaceptica.com/

Dronsebeiree qfenb

(pharmaceptica.com, 18. 6. 2021 1:07)

tadalafil dosage bodybuilding https://pharmaceptica.com/

Buy Cialis Online 49124544

(Phillipp, 17. 6. 2020 4:51)

generic cialis canada cialis 20mg cialis cheapest price