Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání zastupitelů ze dne 15.7.2018

 O B E C H A J A N Y

Hajany 73, 388 01 Blatná
IČO: 60829257
www.obechajany.cz , e-mail: podatelna@obechajany.cz, +420 602 444 330
15.07.2018
Z Á P I S č. V/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 15. 7. 2018
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová
Omluveni:
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále přítomni:
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 17,05 hod.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 6 ze dne 1.6.2018
5. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1404
6. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1363
7. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1364
8. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1365
9. Projednání - prodeje pozemku p.č. 1399
10. Projednání - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 65/10
11. Projednání - vyhlášení záměru prodeje p.č. 1401
12. Projednání - vyhlášení záměru prodeje p.č. 1406
13. Projednání - výběrové řízení „Rekonstrukce lesní cesty“
14. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
15. Různé
1.
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:
5
Pro
0
Proti
0
Zdržel se hlasování schváleno
2.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: G. Šafaříková, M. Zíka
Hlasování:
5
Pro
0
Proti
0
Zdržel se hlasování schváleno
3.
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.
 
4.
Projednání Rozpočtového opatření č. 6 k 1.6.2018 ze dne 1.6.2018. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 6. k 1.6.2018 ze dne 1.6.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Hlasování: 0 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
 
5. Usnesení č. 57/2018
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1404. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pan Zdeněk Tkadlec. Pozemek bude prodán za cenu 300
Kč/m2. Celková výměra 1185 x 300 Kč = 355 500 Kč . Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu
k podpisu Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 57/2018 schváleno
 
6. Usnesení č. 58/2018
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1363. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pan Miloslav Simandl. Pozemek bude prodán za cenu
350 Kč/m2. Celková výměra 1111 x 350 Kč = 388 850 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu
k podpisu Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 58/2018 schváleno
 
7. Usnesení č. 59/2018
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1364. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pan Jiří Irra. Pozemek bude prodán za cenu 350 Kč/m2.
Celková výměra 940 x 350 Kč = 329 000 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu
Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 59/2018 schváleno
 
8. Usnesení č. 60/2018
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1365. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pan Miloslav Pecho. Pozemek bude prodán za cenu 350
Kč/m2. Celková výměra 985 x 350 Kč = 344 750 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu
k podpisu Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 60/2018 schváleno
 
 
9. Usnesení č. 61/2018
Projednání - prodeje pozemku p.č. 1399. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: paní Honzíková. Pozemek bude prodán za cenu 300
Kč/m2. Celková výměra 1024 x 300 Kč = 307 200 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu
k podpisu Kupní smlouvy.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 61/2018 schváleno
 
11. Usnesení č. 62/2018
Projednání – vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 65/10. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 65/10.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 62/2018 schváleno
 
12. Usnesení č. 63/2018
Projednání – vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1401. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1401.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 63/2018 schváleno
 
13. Usnesení č. 64/2018
Projednání – vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1406. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1406.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 64/2018 schváleno
 
 
14. Usnesení č. 65/2018
Projednání - výběrové řízení „Rekonstrukce lesní cesty“. Zastupitelstvo projednalo Zprávu
hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis Kupní smlouvy dle vítězné nabídky
uchazeče Radek Šimsa, Služby – mechanizace zemní práce, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná.
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 65/2018 schváleno
 
 
15.
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:
 Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce
 Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání
 Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2
 Informace o průběhu řízení Obchvat Blatná. Obec Hajany požádala kraj o stanovení ceny za
dotčený pozemek.
 Informace o jednání se společností Herlin – společnost Herlin provede úpravu hranic.
 Objednáno zasíťování obecních parcel
 Retenční nádrž – stavební povolení vydáno
 Žádost o dotaci na Požární zbrojnici je podána
 Žádost o grant „STROMY ČEZ“ je podána
16.
Různé:
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 17.6.2018 - 15.7.2018
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 15.07.2018: 1 001 523,03 Kč
 Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 15.07.2018: 563 492,99 Kč
 Informace oslava 700 let obce Hajany
 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 17:40 hodin.
Zapsal: Miroslav Bláha
Ověřovatelé zápisu Podpis
Gabriela Šafaříková
Marek Zíka
Členové zastupitelstva Podpis
Miroslav Bláha
Zdeňka Jestřábová
Václav Kuchta
Vyvěšeno dne Sejmuto dne
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář