Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hajany - rozpočty

Příspěvky

Návrh rozpočtu obce Hajany pro rok 2014

3. 3. 2014

cerna-dira.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Hajany - rozpočet 2013

18. 7. 2013

http://www.nakupvakci.cz/userfiles/image/penize-2.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Závěrečný účet obce Hajany 2012

18. 7. 2013

http://pravyprostor.cz/wp-content/uploads/2013/07/MTR2db28f_tojepenez2.jpg

Více informací o financích obce Hajany: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/60829257

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Hajany - návrh rozpočtu na rok 2013

27. 11. 2012

cerna-dira.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Hajany - přehled příjmů a výdajů 1997 až 2011

28. 8. 2012

Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Nové rozdělení daní pro obce - jaké bude pro Hajany

24. 6. 2012

navrh-na-nove-rozdeleni-dani.2012-63432.bmp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku NIVA krajským úřadem JČ - tentokrát to není nuda

12. 6. 2012

...."Při přezkoumání hospodafenl dobrovolného svazku obcI dne 22.2.2012 kromě schváleného rozpočtu na rok 2011,
zápisu ze zasedání DSO NIVA ze dne 31.12.2010 a 24.3.2010 a Stanov Svazku obcí NIVA ze dne 29.10.2001
a informace o přijatých nápravných opatřenI ze dne 11.7.2011 nebyly předloženy žádné dokumenty vztahující se
k roku 2011.
To znamená, že nebyly předloženy např. rozpočtové opa třen f, ůčetnt sestavy sestavené k poslednlmu dni
v jednotlivých měslctcn, ani ke dni 31.12.2011 - výkaz pro hodnocenI plnění rozpočtu Fin 2-12 M, výkaz zisku
a ztráty, rozvaha, přfloha rozvahy, hlavnI kniha, účetni denlk, pokladnl knihy, dohody o hmotné zodpovědnosti,
knihy došlých a knihy odeslaných faktur, knihy pohledávek a závazků, pfípadné upomlnky, ůčetnl a pokladnl
doklady roku 2011 týkajlcf se běžných účtů, zřfzených fondů, sdružených prostředků vedlejšl hospodáfské činnosti,
případných živnostenských oprávnění, smlouvy o vytvoření dobrovolných svazků obci, včetně osvědčent
o registraci, smlouvy o vkladech majetku jiných právnických osob, veškeré vnitfnl pfedpisy a směrnice ÚSC
(o majetku, o oběhu acetntcn dokladů, účtovy rozvrh atd.) platné pro kontrolované obdobl, smlouvy o půjtkách,
úvěrech, zástavách majetku, věcných břemenech, kupní, daro vact, nájemní, směnné a vefejné záměry, smlouvy
a dalšf materiály k pfijatým i poskytnutým ůčetovym dotaclm, dokumentace k vefejným zakázkám, evidence
majetku (inventární knihy, knihy materiálových zásob, likvkiečn! protokoly, platný výpis z katastru nemovitostf
a doklady prokazujlcl provedenou inventarizaci majetku a závazků roku 2011".....

celé v textu

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Hajany - účetní rozvaha ze dne 19. 1. 2012 a další ze rok 2011

26. 5. 2012

peníze.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Návrh rozpočtu Obce Hajany a SOB pro rok 2012

12. 11. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0

Hajany ve statistice - příjmy, výdaje, dotace, lidé - grafy

27. 9. 2011

Hospodaření Vaší obce najdete na: http://www.regionservis.cz/databaze-mest-a-obci 
-
vyberte kraj>okres>obec

hospodaření okolních obcí
 
Celý příspěvek | Rubrika: Hajany - rozpočty | Komentářů: 0