Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hajany - kronika roky 1993 až 2000

18. 3. 2016

 

 

 

 

R O K 1 9 9 3
Již delší dobu se uvažovalo o osamostatnení osady Hajany od mesta
Blatná. Události nabraly spád v druhé polovine roku 1993. V této dobe mela
osada Hajany celkem 95 obcanu trvale bydlících, z toho 70 bylo starších 18
let.
Dne 23. 07. 1993 se konalo shromáždení obcanu, vyvolané z jejich
vlastní iniciativy, predevším za podpory pana Jana Kuželky, za úcelem
oddelení osady Hajany od mesta Blatná. Shromáždení se zúcastnilo 31
obcanu trvale bydlících v Hajanech. Byla zvolena komise pro konání
referenda ve složení: Jan Kuželka, Jaroslav Moulis a Marie Chvátalová.
Následujícího dne, tedy 24. 07. 1993, se pak konalo referendum, kde byla
položena otázka, zda obcané souhlasí ci nesouhlasí s osamostatnením osady
Hajany. Ze 70 obcanu, kterí meli možnost se vyjádrit, bylo 55 obcanu pro
osamostatnení a 15 obcanu se nevyjádrilo.
Dne 14. 08. 1993 byla na Mestský úrad Blatná podána žádost o
osamostatnení osady Hajany.
Dne 24. 08. 1993 se 9 místních obcanu zavázalo, že v prípade oddelení
osady Hajany od mesta Blatná, budou do místních voleb spravovat
záležitosti budoucí obce Hajany. Byli to: Bohuslav Šorna, Bohuslav Bláha,
Jan Bartuška, Jirí Dušek, Jan Kuželka, Josef Meloun, Pavel Vohryzka, Jirí
Žid a Marie Chvátalová.
Dne 18. 09. 1993 se uskutecnilo další místní referendum, kde za
prítomnosti pana Františka Machovce z Mestského úradu Blatná, probehlo
hlasování o samostatnosti osady Hajany. Z celkového poctu oprávnených
osob hlasovalo 59 osob. Pocet hlasu s odpovedí ANO byl 59, s odpovedí NE
byl 0.
Za predpokladu, že bude osada osamostatnena, byl zároven proveden
pruzkum kandidátu do obecního zastupitelstva, s takovýmto výsledkem:
Dušek J. - 54 hlasu, Vohryzka P. - 40 hlasu, Meloun J. ml. - 38 hlasu,
Šorna B. - 25 hlasu, Rada B. - 23 hlasu, Kuželka J. - 23 hlasu,
Bartuška J. - 21 hlasu, Bartuška M. - 20 hlasu, Židová M. - 17 hlasu.
Na Ministerstvo vnitra CR v Praze podalo mesto Blatná žádost dne
24. 09. 1993.
Dne 20. 10. 1993 prišlo z ministerstva rozhodnutí o neschválení návrhu
na osamostatnení Hajan, s oduvodnením, že by tak malá obec jen težko
plnila svoji funkci.
Dne 19. 11. 1993 byl podán rozklad /odvolání/ proti tomuto rozhodnutí.
Za pomoci starostky mesta Blatné paní Blanky Malinové a predevším pana
Ing. Josefa Kalbáce ze Strakonic nakonec dne 17. 12. 1993 prišlo rozhodnutí
Ministerstva vnitra CR o schválení samostatnosti obce Hajany s platností od


01. 01. 1994.
R O K 1 9 9 4
Zacátkem roku byly rešeny ruzné organizacní záležitosti nové obce.
Mesto Blatná se v rámci vyporádání majetku zavázalo prevést cástku
15.000,-- Kc nové obci Hajany, a tu také prevedlo. Dále byla ucinena
dohoda mezi ZD Lnáre a Mestem Blatná. Bylo domluveno, že ZD Lnáre
prevede drevenou budovu /chatu/ do vlastnictví obce Hajany za techto
podmínek: Mesto Blatná uhradí cástku 10.000,-- Kc a zbytek zustatkové
hodnoty tj. 20.592,-- Kc bude odepsán z majetkového podílu oprávnené
osoby pana Jana Boudy, který toto venuje obci Hajany. Dále Mesto Blatná
prevedlo obci Hajany základní prostredky v hodnote 373.660,-- Kc. Jednalo
se o bývalou požární zbrojnici /43.853,--/, autobusovou cekárnu /8.533,--/,
verejné osvetlení /20.573,--/, mosty /71.284,--/, kanalizaci /171.826,--/,
rozhlasové zarízení /14.119,--/, stríkacku motorovou DS 8 /40.284,--/,
porosty /3.188,--/. Pak ješte byly prevedeny drobné a krátkodobé predmety v
celkové hodnote cca 20.000,-- Kc.
Dne 15. 04. 1994 se konalo ustavující zasedání Obecního zastupitelstva v
Hajanech. Do zastupitelstva byli zvoleni tito obcané: Jirí Dušek, Pavel
Vohryzka, Josef Meloun, Jan Bartuška, Bohumil Rada, Zdenek Kuželka, Jirí
Žid, Bohuslav Šorna, Jitka Ublová. Všichni pak následne složili: „Slib clena
obecního zastupitelstva“ do rukou nejstaršího clena zastupitelstva pana
Šorny. Starostou byl zvolen pan Jirí Dušek a místostarostou pan Josef
Meloun.
Dne 01. 06. 1994 vstoupila v platnost Vyhláška o místních poplatcích,
kde byly zakotveny poplatky ze psu a poplatky za užívání verejného
prostranství.
V prubehu mesíce srpna byla schválena žádost pana Vlase na opravu
strechy u domu cp. 19. Dále pak paní Rícarové byla odsouhlasena drobná
stavba /vybudování zahradního bazenu a stavba zahradního krbu/, s tím,
že stavební povolení vydá stavební odbor MeÚ Blatná.
Již v srpnu 1994 zacala príprava voleb, které mely probehnout ve
dnech 18. a 19. 11. 1994. Bylo rozhodnuto, že pro volbu kandidátu do
obecního zastupitelstva, bude vyhlášena anketa „Koho si volici prejí mít
v zastupitelstvu“. Zapisovatelkou místní volební komise byla zvolena
paní Vera Kuželková.
V prubehu mesíce zárí a ríjna byla provedena oprava komunikace kolem
kaplicky.
Ve dnech 18. a 19. 11. 1994 probehly volby do obecního zastupitelstva.
Zvoleni byli: Miroslav Bartuška, Jan Bartuška, Jirí Dušek, Zdenek
Kuželka, Josef Meloun, Bohumil Rada, Bohuslav Šorna, Jitka Ublová a
Pavel Vohryzka. Starostou obce byl opet zvolen pan Jirí Dušek. Zástupcem
starosty byl zvolen pan Pavel Vohryzka. Funkci úcetní bude vykonávat paní
Vera Kuželková a pokladní paní Jitka Ublová.
V prosinci 1994 se pripravoval predevším rozpocet na rok 1995, kde
bylo pocítáno s provedením cástecné kanalizace a rekonstrukce komunikace
v lokalite Zbiroh.
V obci bylo evidováno 98 trvale bydlících obcanu, z toho bylo 20
detí do 15. let. V letošním roce se dne 17. 05. 1994 narodila Michaela
Vohryzková /cp. 67/. Dne 07. 11. 1994 zemrela paní Marie Šornová /cp. 42/.
Dne 15. 12. 1994 zemrela paní Julie Vránová /cp. 30/. Dne 05. 12. 1994 se
odstehovala paní Marie Manová s dcerami Marií a Dominikou /cp. 67/.


R O K 1 9 9 5
V letošním roce byl schválen vyrovnaný rozpocet v celkové výši
633.000,-- Kc.
V únoru letošního roku byly pokáceny 3 staré lípy /2 u požární
zbrojnice a 1 na návsi/ a to predevším z bezpecnostních duvodu. Lípy
byly ztrouchnivelé a hrozilo nebezpecí samovolného pádu. Také byl
proveden výrez soušek v lesním porostu zvaném „Hora“ panem Kuchtou a
panem Moulisem, za dozoru pana Korouse.
Bylo provedeno výberové rízení na vybudování kanalizace v lokalite
Zbiroh v celkové délce 212 m. Prihlásily se 2 firmy a sice Stavební firma K.
Stejskal a Strabag Blatná. Bylo rozhodnuto, že kanalizaci provede
firma K. Stejskala, protože jejich nabídka byla levnejší cca o 40 - 50 tisíc Kc.
V prubehu brezna a dubna byl schválen prodej parcel za úcelem výstavby
rodinných domku panu Jirímu Jestrábovi a Zdenku Vohryzkovi.
Také byl jako odborný dozor obecních lesu navržen a schválen pan
Ladislav Korous.
V prubehu mesíce cervna byla opravena strecha na místní
kaplicce. Celkové náklady na tuto opravu cinily 12.000,-- Kc.
V cervenci zacaly prípravy na vybudování kanalizace a následne i
komunikace. S panem Hainzem z cp. 1 byla domluvena výmena cásti
pozemku tak, aby pri rekonstrukci vozovky byla odstranena zatácka a
komunikace mohla vést rovne. V prubehu prázdnin pak byla vybudována
kanalizace. Celkové náklady na výstavbu cinily cca 450.000,-- Kc.
Prozatím se ale jedná o tzv. suchou kanalizaci, která se nebude využívat.
K výstavbe se pristoupilo predevším z duvodu opravy komunikace.
Práce na nové komunikaci zacaly koncem zárí a provádela je firma Strabag
Písek. Celkové náklady cinily cca 100.000,-- Kc. V souvislosti s
opravou komunikace byl také premísten 1 sloup elektrického vedení.
V srpnu oznámil pan Jirí Dušek, že odstupuje z funkce starosty ke dni
31. 10. 1995 ze zdravotních duvodu. Novým starostou byl zvolen pan
Pavel Vohryzka a pan Jirí Dušek se ujal funkce zástupce starosty.
Tato zmena byla provedena k 01. 11. 1995.
Obec Hajany prispela cástkou 1.000,-- Kc pro Anesteziologickoresuscitacní
oddelení nemocnice Strakonice na nákup flexibilního
bronchoskopu.
Celkový pocet trvale bydlících obyvatel byl 93. Dne 17. 05. 1995 se
narodil Václav Vanecek /cp. 58/. Dne 15. 06. 1995 zemrel pan Karel Kohout
/cp. 32/. Dne 31. 07. 1995 zemrela paní Milada Ublová /cp. 6/.


R O K 1 9 9 6
Naše obec venovala cástku 10.000,-- Kc jako príspevek na opravu
kostela v Paštikách.
Na únorovém zastupitelstvu pan Dušek všechny seznámil s hospodarením
za rok 1995. Také byl projednán a schválen rozpocet pro
rok 1996. Príjmy cinily celkem 1.294.000,-- Kc, výdaje 874.000,-- Kc a
420.000,-- Kc bylo schváleno na fond rezerv. Dále byla schválena
žádost paní Zdenky Vohryzkové o výstavbu zahradní chaty.
Zacátkem brezna se uskutecnila brigáda, pri níž bylo upraveno okolí
místní kaplicky. Také byly prorezány okolní lípy. Toto se uskutecnilo
za pomoci blatenských hasicu, kterí dodali vysokozdvižnou plošinu, a
za odborného dozoru pana Ladislava Korouse, vetve orezali. Na tuto brigádu
navázala další, které se zúcastnilo asi 12 místních obcanu.
Tentokrát se uklízelo a upravovalo okolí budovy obecního úradu. Také se
vyhrabala suchá tráva kolem rybnícka a vymýtily nekteré kroviny.
V dubnu byla paní Jitka Ublová jmenována zapisovatelkou volební
komise pro parlamentní volby, které se mely konat ve dnech 31. 05. a
01. 06. 1996. Pan Josef Meloun ml. byl jmenován za clena komise
pozemkového fondu.
V kvetnu se naše obec prihlásila do Programu obnovy vesnice.
Byl vypracován program, ve kterém byly stanoveny jednotlivé akce,
které by bylo potreba ve vesnici udelat. V návaznosti na prihlášení
do Programu obnovy vesnice se nechala vypracovat urbanistická
studie, kterou zajistila firma A+U Design z Ceských Budejovic. Tato
studie mela zajistit obci možnost získání dotací od státu na nekteré
akce stanovené v Programu obnovy vesnice.
V cervnu obec požádala Pozemkový úrad Strakonice o Komplexní
pozemkovou úpravu. Byla svolána verejná schuze, které se za Pozemkový
úrad zúcastnil pan Ing. Josef Cihla. Sešlo se približne asi 30 obcanu.
Pan Ing. Cihla prítomné informoval o veškerých krocích, které s
pozemkovou úpravou souvisí. Predevším bude nutné ješte dohledat vlastníky
nekterých pozemku.
Po prázdninách se sešlo místní zastupitelstvo, aby projednalo otázku
výstavby nové budovy obecního úradu. K jednání byl prizván pan Ing.
František Toufar. Ten se ujal zpracování projektu. Bylo nutno vytipovat
lokalitu, kde bude nová budova stát a také jak by mela vypadat, aby
zapadla do celkového rázu obce. To bylo nakonec konzultováno s
architektem, který zpracovával urbanistickou studii.
V ríjnu byla zastupitelstvem schválena urbanistická studie obce Hajany.
Z Tesly Blatná byla zakoupena stavební bunka, která by mela být používána
v dobe výstavby nového obecního úradu.
Celkový pocet trvale bydlících obyvatel je 96. V letošním roce se nikdo
nenarodil, nikdo nezemrel. Pristehovala se paní Marie Šavlová se synem
Vítezslavem /cp. 56/ a pan Tomáš Vencl /cp. 6/.


R O K 1 9 9 7
Zacátkem ledna se opet projednávaly záležitosti kolem stavby nové
budovy. Pan Ing. František Toufar predložil návrh a studii. Od puvodního
zámeru, postavit novou budovu na míste stávající, se upustilo z duvodu
malého prostoru. Byl vytipován pozemek ve stredu obce, vedle autobusové
zastávky.
Také byla provedena registrace hasicského sboru v Hajanech.
Velitelem jednotky se stal pan Zdenek Kuželka, který mel zajistit i
následná školení.
Obec odsouhlasila výstavbu rodinného domku manželum Jestrábovým
v lokalite Zbiroh.
I v letošním roce se prodávaly pozemky. Panu Radovi se prodal
pozemek c. 66/19 /pod cp. 72/, panu Hejnicovi pozemek c. 930/4
/pred cp. 2/, panu Vohryzkovi /pod cp. 67/ a paní Chvátalové /pod cp. 23/,
každému cást pozemku c. 66/2, ZD Lnáre pozemek c. 209/11, protože je
vlastníkem nemovitosti cp. 62, která na tomto pozemku stojí, panu Šípovi
pozemek c. 209/15, který je také vlastníkem nemovitosti cp. 61 stojící na
tomto pozemku.
Koncem zárí a v ríjnu se rešila situace kolem zavádení telefonních
prípojek v obci. Vetšina obcanu mela o telefonní prípojky zájem, protože
až do této doby bylo zavedení telefonu problémem. Hlavním duvodem
byl nedostatek císel. Výkopové práce byly zahájeny 06. 10. 1997.
V ríjnu se také jednalo o zakoupení studny, jejímž vlastníkem bylo
doposud Zemedelské družstvo Lnáre. Tato studna je zásobárnou vody
pro nekolik domku v blízkosti /jsou to cp. 61, 62 a 70/.
V listopadu probíhalo cištení vodního toku v naší obci Státní melioracní
správou. Obec zajistila povolení ke vstupu na obecní pozemky c. 209/3 a
167/2. Poté, co byl potok melioracní správou vycišten, následovala ješte
brigáda místních obcanu. Pri té bylo okolí koryta docišteno a upraveno.
Dne 16. 02. 1997 se narodil Pavel Stulík /cp. 6/. Dne 21. 04. 1997
zemrela paní Miloslava Dušková /cp. 50/. V prosinci 1997 se odstehovala
rodina Benešova /cp. 61/ a Petra Bláhová /cp. 36/. Pocet obyvatel byl 94.


R O K 1 9 9 8
V lednu se zhodnotilo hospodarení lonského roku, které skoncilo
prebytkem cca 900.000,-- Kc a pripravoval se rozpocet pro rok 1998.
Také se jednalo o výstavbe nové trafostanice. Protože byl predložen návrh,
který by vyžadoval poražení 4 lip pri silnici smerem od Blatné, byl tento
návrh zamítnut. Bude nutno hledat jinou, vhodnejší variantu. Dále byl
schválen prodej parcely c. 73 a pozemku c. 209/14 manželum Michlovým,
kterí od ZD Lnáre odkoupili okál cp. 62. Probíralo se vykácení starých
stromu na Višnovce a jejich následné uklizení. Toto dostal za úkol pan
Kuželka.
Na zasedání zastupitelstva v únoru se projednával rozpocet. Ten byl
schválen v celkové výši 2.110.000,-- Kc. Nejvetší cást financních
prostredku byla pocítána na výstavbu nové budovy obecního úradu.
Dalším bodem jednání bylo projednání nové varianty výstavby trafostanice.
Podarilo se nalézt variantu, pri níž se nebudou muset kácet velké
lípy, ale pouze 1 topol a nálety kolem místního potoka. Schválen byl i
prodej cásti pozemku c. 930/5 paní Sedlákové /cp. 7/ a cást pozemku 209/1
panu Kuchtovi /cp. 69/.
Koncem cervna 1998 již delší dobu pršelo a celá situace se zhoršila
v pátek dne 26. 06. 1998. V odpoledních hodinách prišel prívalový déšt.
Ve vecerních hodinách zacala v místním rybnícku stoupat voda. Behem
nekolika hodin se situace vyhrotila natolik, že voda zacala vytékat pres cestu.
Nedaleký splávek byl již také zatopen a voda stála na ceste.
Místní obcané se snažili cistit jak odtok u splávku, tak i u rybnícka a
pozdeji i v místním potoce. Okolo 20 hodiny byla situace témer
nezvladatelná a musely být privolány na pomoc posily hasicu z Blatné. Ti
prijeli a pomáhali pri udržování odtoku vody až do soboty do 3,30 hodiny.
Nejhorší situace nastala v rekreacním domku u Mrkvicku /cp. 48/, kde voda
v noci dosahovala až do výše 15 centimetru v obytné cásti. U Spálenských
/cp. 47/ meli zaplavený dvur a zahradu. Voda se zastavila tesne pred prahem
obytné cásti domu. Následující den, tedy v sobotu v dopoledních hodinách,
opet prijeli hasici z Blatné, aby pomohli pri likvidaci následku povodne.
Predevším vycerpali vodu ze studní, které byly zatopené, a následne studny
vycistili.
V cervenci se zastupitelé sešli, aby definitivne rozhodli o výstavbe nové
budovy obecního úradu. Bylo rozhodnuto, že veškeré správní
rízení bude zajištovat Ing. František Toufar. Ten dostal od obce plnou
moc, aby mohl zajistit vše potrebné k výstavbe. S konecnou platností byl
vybrán pozemek, protože puvodne zamýšlený opet nevyhovoval. Bylo
rozhodnuto, že nová budova bude stát na míste bývalé hasicárny a skladu,
který užívalo ZD Lnáre a Myslivecké sdružení. Tato budova bude zbourána.
Pan Ing. Toufar zajistí demolicní výmer a znalecký posudek
na stávající objekt. Znalecký posudek požaduje Okresní úrad, protože je
majitelem pozemku i objektu. Výberové rízení na stavbu nové budovy
zajistí též pan Ing. Toufar. Starosta obce Pavel Vohryzka musí zajistit
prevod pozemku od Okresního úradu Strakonice. Požádali jsme Okresní úrad
o bezúplatný prevod pozemku. Jednání se neustále protahovala.
Návštevou kanceláre prednosty pana Ing. Kalbáce se vše urychlilo. Za jeho
pomoci byla sepsána nájemní smlouva na predmetný pozemek s Okresním
úradem, který nám ho pronajal za symbolickou cástku 1,-- Kc za rok.
V polovine srpna se mimorádne sešlo zastupitelstvo. Na programu
jednání bylo stanovení poctu clenu nove voleného obecního zastupitelstva ve
volbách konaných ve dnech 13. a 14. 11. 1998. Pocet clenu byl stanoven na
7 osob. Zapisovatelkou do místní volební komise byla jmenována paní Jitka
Venclová.
Na zacátku zárí se v zastupitelstvu projednávala výstavba zahradního
domku o rozmerech 6 x 12 m na parcele c. 549/9. Investorem byla paní
Tomášková. Její žádost byla schválena. Zastupitelstvo se vrátilo k
jednání se ZD Lnáre ohledne vrtané studny. Bylo rozhodnuto, že vrt bude i s
príslušenstvím odkoupen za odhadní cenu, tj. 81.750,-- Kc, a to nejpozdeji
do 30. 09. 1998. Obec má zájem na vlastnictví tohoto vrtu, nebot i nová
budova obecního úradu bude na tento vrt napojena.
Byla ustanovena komise pro výberové rízení na stavbu nové budovy ve
složení: Pavel Vohryzka, Bohumil Rada, Zdenek Kuželka, Miroslav
Bartuška, Josef Meloun, Ing. František Toufar. Koncem zárí byly známy
výsledky výberového rízení. Celkem do tohoto rízení bylo prihlášeno
5 firem: Vojenské stavby Praha, Mipol - Miroslav Poleno Radomyšl,
Karel Stejskal Blatná, Stavoinvest Písek a Jirí Huml Chlum. Vybrána byla
Stavební firma K. Stejskal.
Koncem zárí a zacátkem ríjna byla provedena demolice stávající
stodoly. Demolici zajistila soukromá firma pana Radka Šimsy. Zborenou sut
odvážel s traktorem pan Zdenek Kuželka.
Ve dnech 13. a 14. 11. 1998 probehly volby do Obecního zastupitelstva.
Sestaveny byly 2 kandidátky: Sdružení nezávislých kandidátu 1 a Sdružení
nezávislých kandidátu 2. Do zastupitelstva byli zvoleni tito clenové:
Pavel Vohryzka, Jirí Dušek, Josef Meloun, Miroslav Bartuška, Bohumil
Rada, Zdenek Kuželka, Jitka Venclová. Na prvním zasedání nového
zastupitelstva, které se konalo 27. 11. 1998, byl starostou zvolen pan
Pavel Vohryzka a zástupcem starosty pan Bohumil Rada.
Predsedou financní komise byl zvolen pan Jirí Dušek. Všichni
clenové také složili „Slib clena obecního zastupitelstva“.
Zacátkem listopadu byla konecne v Hajanech postavena telefonní
budka. Umístena byla naproti kaplicce, u plotu paní Beranové /cp. 4/.
Stavební povolení na výstavbu nové budovy bylo získáno zacátkem
listopadu. Ihned, po nabytí právní moci stavebního povolení, byla zahájena
stavba. Zacalo se s výkopovými pracemi. Do konce roku pak bylo videt cást
hrubé stavby. Musel se prostavet minimálne 1 milion korun. Obec totiž
získala státní dotaci ve výši 500.000,-- Kc. Abychom si ji mohli ponechat,
musela se prostavet cástka jednou tak vysoká.
Celkový pocet obyvatel byl 89. Nikdo se nenarodil a nikdo nezemrel.
Odstehovali se pan Ing. Vrána /cp. 71/ a rodina Wagnerova /cp.11/.


R O K 1 9 9 9
Zacátkem roku se hodnotil uplynulý rok 1998 a pripravoval se rozpocet
pro rok 1999. Bylo zahájeno jednání spolecne s obcí Chlum o otevrení cásti
lomu Škalí se spolecností Herlin s. r. o..
V první polovine ledna byla zlikvidována cerná skládka pri ceste
smerem do kravína. Likvidaci zajistila firma Radka Šimsy za pomoci
místních obcanu.
Musela být poražena jedna lípa na parcele c. 209/10. Lípa byla dutá,
cástecne suchá a také bránila ve výstavbe chodníku okolo nové budovy
„Obecního domu“.
Zacátkem dubna se konala brigáda na úklid a zvelebení obce. Obcané
uklízeli kolem staré budovy obecního úradu a kolem rybnícka, hrabali suché
listí na prostranství proti Spálenským, kde by v budoucnu melo
být vybudováno hrište. Také kolem kaplicky se zametlo a shrabalo
staré listí. Tam se nezapomelo uklidit i uvnitr. O natrení a uklizení zastávky
se postaral pan Václav Procházka s Mirkem Bláhou.
S JCE Strakonice byla uzavrena smlouva o preložce rozvodného zarízení
pro potrebu pripojení stavby „Obecního domu“. Výše nákladu
byla od JCE stanovena na 58.800,-- Kc.
Firme Kvinta s. r. o. byly odprodány všechny akcie JCE a JCP v celkové
výši 400.000,-- Kc.
Zacátkem cervna se již chýlila ke konci stavba „Obecního domu“.
I v letošním roce byla stavba financována cástecne pomocí dotace
od státu, která cinila 300.000,-- Kc. Protože by tato cástka nestacila,
požádali jsme o dotaci v kancelári prednosty Okresního úradu pana
Ing. Kalbáce. Zde jsme získali dalších 500.000,-- Kc. Probíhaly již
dokoncovací práce uvnitr objektu a venku se zacalo s chodníky a
parkovištem. Probehlo výberové rízení na zhotovení interiéru místního
hostince. Na zhotovení zarízení byla nakonec vybrána firma Drevokov
Blatná. Pro kompletaci elektrické instalace byla vybrána firma Elektro
Hlavác Belcice. Dne 26. 07. 1999 probehlo kompletní predání stavby
Obecního domu, ve kterém se nachází pohostinství, prostory pro
prodejnu a v patre kancelár obecního úradu, prostory pro knihovnu a
spolecenská místnost.
Ve ctvrtek dne 29. 07. 1999 se konalo slavnostní otevrení „Obecního
domu“, na které byli pozváni všichni obcané vesnice a to jak trvale
bydlící v obci, tak i chalupári. Slavnostního otevrení se zúcastnil i
prednosta OÚ pan Ing. Josef Kalbác. Všechny úcastníky v 17 hodin
privítal starosta obce Hajany pan Pavel Vohryzka. Po nem se ujal slova
pan Ing. Kalbác. O otevrení hospody a zajištení jejího dobrého chodu se
postarala slecna Jana Boudová.
V pátek dne 30. 07. 1999 se konala ve spolecenské místnosti Poutová
tanecní zábava. O hudbu se postarala skupina Radka Šimsy.
Koncem zárí probehlo jednání, spolecne se zástupci obcí Kocelovice
a Chlum, ohledne plynofikace obce. Jednalo se s firmou Proplyn
Ceské Budejovice, která zpracuje projekt.
V prubehu roku se také schvalovaly prodeje pozemku a predevším
opravy a rekonstrukce místních domku. Pozemek c. 930/5 se prodal
panu Štepánovi /cp. 8/. Rekonstrukce domku se schválila paní Eve Stulíkové
v cp. 6 a paní Hane Mikešové cp. 25. Stávající terasy u domku cp. 69 se
rozhodl zastrešit pan Václav Kuchta. Co se týce domku cp. 29, byla panu
Gregorovi schválena demolice obytné cásti.
V listopadu a prosinci se projednávala žádost firmy LS Speed Lnáre o
pronájem volných prostor /puvodne zamýšlená prodejna/v Obecním dome.
Nakonec jsme se domluvili ke spokojenosti obou stran. Prostory byly
pronajaty na dobu neurcitou. Nájemné ciní 24.000,-- Kc rocne a je splatné
predem, vždy do konce ledna každého roku.
Do nekterých domku byla zavedena voda ze studny zakoupené od
ZD Lnáre. Všichni majitelé domku si sami financovali prípojky a cena vody
za 1 m3 byla stanovena na 8,-- Kc.
Koncem listopadu zahájila firma Uhlík - Rubáš prípravné práce na
posílení elektriny v obci.
V roce 1999 byl celkový pocet obyvatel v obci 87. Dne 02. 02. 1999
se narodila Michaela Chvátalová /cp.23/, dne 19. 08. 1999 se narodila
Milada Stulíková a dne 12. 09. 1999 se narodila Anna Venclová /cp. 6/. Dne
11. 05. 1999 zemrel pan Josef Vrána /cp. 30/. Dne 27. 10. 1999 zemrela paní
Milada Chvátalová /cp. 23/. V letošním roce se pristehoval pan Ladislav
Peroutka /cp. 61/. Odstehovali se paní Marie Židová st. a ml., pan Jirí Žid
/cp. 44/ a pan Josef Potužník /cp. 59/.


R O K 2 0 0 0
Zacátkem roku byl opet projednáván rozpocet na rok 2000 v
celkové výši 370.000,-- Kc.
Spolecne s obcí Chlum a za pomoci pana JUDr.Mrázka byla sepsána
nájemní smlouva se spolecnosti Herlin s. r. o. na pronájem Lomu Škalí.
V breznu se konala brigáda, pri níž byla uklizena obec. Mužská cást
brigádníku navíc zabudovala do zeme dva oznacníky zastávek autobusu.
Zastávka smerem do Blatné musela být premístena, protože nevyhovovala z
hlediska bezpecnosti požadavkum DI Strakonice.
Zacátkem dubna byl starostou obce Pavlem Vohryzkou jmenován
nový velitel hasicu pan Václav Vanecek. Zároven byla zvolena zásahová
jednotka dobrovolných hasicu ve složení:
Velitel jednotky : Václav Vanecek
Velitel družstva : Zdenek Kuželka
Strojníci : Bohumil Rada, Miroslav Bláha
Hasici : Pavel Vohryzka, Josef Meloun, Václav Procházka,
Miroslav Bartuška, Jirí Jestráb
Dne 30. 04. 2000 byla po mnoha letech slavnostne postavena „májka“
na volném prostranství u Hajanské hospody.
V prubehu kvetna se pilne pripravovalo družstvo hasicu na soutež, která
se mela konat dne 27. 05. 2000 v Buzicích. Trénovalo se pod
vedením pana Františka Káchy vždy o sobotách a nedelích na louce u
rybnícka Kahouna. V sobotu 27. 05. 2000 se v poledne družstvo vypravilo
do Buzic. Ze 12 soutežících družstev obsadilo naše družstvo /ve složení
Vohryzka Pavel, Procházka Václav, Hrbek Miroslav, Meloun Josef, Vanecek
Václav, Moulis Roman, Rada Petr/ krásné 4. místo.
Behem mesíce kvetna bylo firmou Uhlík-Rubáš kompletne dokonceno
posílení elektrického vedení v obci. Také bylo vybudováno hrište naproti
Spálenským u cesty do kravína.
V mesíci cervnu se konalo historicky první setkání rodáku a prítel obce
Hajany. Nikdo nemel s takovouto akcí žádné zkušenosti a tak jsme v první
rade sháneli adresy, kde se dalo. S dostatecným predstihem byly rozeslány
pozvánky takríkajíc na všechny svetové strany. V den D byla místní hospoda
témer preplnena, žádné místecko nezustalo volné. Celou akci zahájil svým
proslovem starosta obce pan Pavel Vohryzka. Všechny prítomné seznámil
s prubehem událostí od osamostatnení obce Hajany až po dnešní setkání. Po
proslovu pana starosty se ujal slova prednosta Okresního úradu Strakonice
pan Ing. Josef Kalbác. Dále následovalo vystoupení místních detí, které
s nimi nacvicila paní Jitka Venclová. Místní ženy pripravily obcerstvení
v podobe guláše, chlebícku, chutovek a všech možných sladkostí. Již pri
obcerstvení meli všichni možnost navzájem si popovídat, pobavit se a hlavne
si zavzpomínat na mladá léta. Kdo mel zájem mohl si prohlédnout prostory
v prvním patre budovy Obecního domu. Zde se nachází v první rade kancelár
obecního úradu, spolecenská místnost a knihovna. V kancelári obecního
úradu byly dále k prohlédnutí staré fotografie obce, které zapujcili místní
obcané. A samozrejme také dochovaná kronika. Príjemné odpoledne
zakoncila tanecní zábava s hudbou pan Zelenky. Všichni zúcastnení si jiste
odnesli krásné zážitky a vetšina se teší na další setkání za pet let.
Další neprehlédnutelnou událostí letošního roku je velmi významné
výrocí postavení místní kaple. Letos je tomu práve sto let, co byla místní
kaple postavena. Vzhledem k tomu, že v minulých nejméne padesáti letech,
nebyly vynaloženy žádné prostredky na její opravu a obnovu, bylo témer
nutností, stavbu pri tomto výrocí dustojne opravit.
Kompletní opravu provedla firma pana Humla z Chlumu. Uvnitr kaple byly
opraveny omítky, do výše oken se porídily tzv. sanacní omítky, které mají
odvádet vlhkost. Nedotcený zustal akorát prenádherne modrý, zlatými
hvezdami posetý strop. Zvencí byla porízena nová fasáda. Samozrejme se
nezapomnelo ani na nové oplocení. Opravu a údržbu veškerého mobiliáre,
tzn. oltár, lavice a nekteré sošky si vzal na starost pan František Kácha. Ten
provedl veškeré práce bez nároku na jakoukoliv odmenu. Celkové náklady
na opravu kaple a oplocení cinily témer 400 tisíc korun. Podekování patrí
všem hajanským obcanu, kterí se podíleli dle svých možností financními
prostredky. Celkem bylo vybráno 14.450,-- korun, které byly použity na
nové oplocení.
Sbírka na opravu místní kaple:
Cp. 2 - Jirí Novák 50,-- Kc
Cp. 3 - M. Hejnicová 80,-- Kc
Cp. 4 - Marie Beranová 100,-- Kc
Cp. 5 - František Tetaur 200,-- Kc
Cp. 6 - Josef Ubl 1000,-- Kc
- Stulíkovi 300,-- Kc
- Venclovi 300,-- Kc
Cp. 7 - Jana Sedláková + p. Janota 100,-- Kc
Cp. 8 - Petr Štepán 60,-- Kc + malba nápisu na kapli
Cp. 9 - Milada Klozarová 100,-- Kc
Cp. 10 - Jan Bartuška 20,-- Kc
Cp. 11 - Ladislav Wagner 1000,-- Kc
Cp. 12 - Božena Hrubešová 10,-- Kc
Cp. 14 - pí. Tíchová 100,-- Kc
Cp. 15 - Václav Ubl 200,-- Kc
Cp. 16 - Jaroslav Merhart 100,-- Kc
Cp. 17 - Josef Meloun st. 500,-- Kc
Cp. 18 - Bohuslav Bláha 200,-- Kc
Cp. 19 - Karel Vlas 100,-- Kc
Cp. 20 - Kuželka Jan 1000,-- Kc
- Kuželka Zdenek 1000,-- Kc
cp. 23 - Josef Chvátal 50,-- Kc
cp. 25 - Hana Mikešová 200,-- Kc
cp. 26 - Petr Lichtenstein 100,-- Kc
cp. 32 - Ludmila Buchová 50,-- Kc
cp. 35 - Jana Hrbková 50,-- Kc
cp. 36 - Jana Bláhová 1000,-- Kc
cp. 38 - Motykovi 50,-- Kc
cp. 41 - Dana Rícarová 500,-- Kc
cp. 42 - Bohuslav Šorna 100,-- Kc
cp. 47 - Pavel Spálenský 500,-- Kc
- Alena Spálenská 200,-- Kc
cp. 48 - Alena Mrkvicková 50,-- Kc
cp. 49 - Jaroslava Soukupová 100,-- Kc
cp. 50 - Jirí Dušek 100,-- Kc
cp. 51 - Helena Káchová 100,-- Kc + oprava mobiliáre kaple
cp. 53 - pí. Suchá 200,-- Kc
cp. 54 - Jirí Novák 200,-- Kc
cp. 56 - Marie Šavlová 100,-- Kc
cp. 57 - Jan Bouda 1000,-- Kc
- Jaroslav Král 10,-- Kc
cp. 58 - Václav Vanecek 100,-- Kc
cp. 61 - p. Šíp 50,-- Kc
cp. 65 - Josef Meloun 500,-- kc
cp. 66 - Miroslav Bartuška 200,-- Kc
cp. 67 - Pavel Vohryzka 1000,-- Kc + veškeré práce s destou
cp. 68 - Josef Michálek 100,-- Kc
cp. 70 - Jaroslav Moulis 100,-- Kc
cp. 72 - Bohumil Rada opracoval a venoval kámen na oplocení
cp. 74 - Jirí Jestráb 500,-- Kc
Vera Soukupová 200,-- Kc
chata Zdenka Vohryzková 200,-- Kc
chata Marie Trykarová 200,-- Kc
chata Tomášková 100,-- Kc
20,-- Kc
---------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vybráno 14450,-- Kc
Pri tomto velmi kulatém výrocí postavení místní kaple byla zároven
obnovena tradice Hajanské pouti. Velká sláva zacala v nedeli 30. cervence
2000 v 10,30 hodin slavnostní hymnou a položením vence k pomníku
padlých v 1. svetové válce. K poslechu na návsi vyhrávala Hudba pana
Koubka. Dále následoval projev starosty obce pana Pavla Vohryzky. Po nem
se ujal slova prednosta Okresního úradu Strakonice pan Ing. Josef Kalbác.
Ten se velice rád zúcastnil celé akce spolecne s generálem ve výslužbe
panem Perkou a predsedkyní Konfederace politických veznu paní Kulovou.
Po dlouhých letech se zde opet sloužila Mše Svatá. Tohoto úkolu se po
vleklých vyjednávání s církví zhostil pan vikár Krejza z Mirotic. Slavnostní
den byl zakoncen tanecní zábavou v místní hospode, na které hrála skupina
Normal.

 

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář