Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích

 

Archaický kostel s dřevěnou zvonicí z druhé poloviny 18. století je v jádru gotickou stavbou z přelomu 13. a 14. století s cenným exteriérem a interiéry včetně historických konstrukcí a prvků (křížové klenby, gotické portály, dveře).

historický vývoj

Nejstarší zpráva o kostele, respektive farnosti pochází z roku 1360, kdy zdejší farář uváděl do úřadu svého kolegu v Černívsku. Prvním farářem, jejž známe jménem byl Petr, který roku 1372 již nežil a na jeho místo byl dosazen kněz Oldřich. Patrony kostela byli v tu dobu pražský arcibiskup, Zdeněk z Rožmitálu, Jan ze Tchořovice a bratři Beneš a Zdeněk z Kocelovic, což ilustruje majetkovou situaci vsi, jejíž část příslušela k Rožmitálu a o zbytek se dělila místní šlechta s vladyky z nedalekých Tchořovic. Kocelovická farnost patřila na Blatensku ke středně zámožným, neboť v letech 1369–1405 odváděla papežské komoře 15 grošů desátku. K farnosti náležely vedle Kocelovic také Tchořovice a pravděpodobně i Hajany, jejichž majitel Hroch z Maršovic platil roku 1393 desátek kocelovické faře. Později byly Hajany přifařeny k Blatné. Katolická duchovní správa trvala při kostele ještě za husitských válek; roku 1426 sem byl dosazen kněz Mikuláš ze Starého Plzence. Patronem byl tehdy Jan Mládenec z Miličína, který spolu se syny Oldřichem a Domaslavem prodal kocelovické zboží roku 1433 svému sousedu Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína na Lnářích. Od těch dob vykonávala patronát nad kostelem lnářská vrchnost. Způsob zajišťování duchovní správy při kostele v době pohusitské není znám. Po roce 1620 dojížděl do Kocelovic farář z Kasejovic, a to až do roku 1786, kdy byla zřízena nová farnost při klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích, k níž byl kocelovický kostel připojen jako filiální. Od roku 2001 se v kostele opět konají pravidelné bohoslužby.

popis památkové hodnoty

Kocelovický kostel představuje zajímavou ukázku venkovské církevní architektury ze sklonku rané gotiky se zachovanými zbytky opevnění v mohutné hřbitovní zdi. Obecně se vznik kostela klade na přelom 13. a 14. století. Kostel je cenným architektonickým a urbanistickým prvkem v obci. Kostel sv. Bartoloměje s dřevěnou zvonicí je architektonicky zajímavou stavbu, v jádru gotickou, z přelomu 13. a 14. století, s cennými interiéry, s dochovanými historickými konstrukcemi a hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky. Spolu s křížovou klenbou na klínových žebrech vybíhajících z půlválcových přípor v presbytáři je nejvýraznějším gotickým prvkem hrotitý jižní portál se zkoseným vyžlabeným ostěním a původními, ovšem nově natřenými dveřmi se zachovaným kováním v podvěží, ve vstupní předsíni. Kostel je architektonicky doplněn o cennou dřevěnou zvonici na zděné podezdívce z druhé poloviny 18. století. Památková ochrana se vztahuje na areál kostela, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kompletní rekonstrukce kostela proběhla v letech 1989–1991 péčí a finančním přispěním administrátora farnosti P. Jiřího Mráze, děkana v Bělčicích a zejména kocelovického rodáka P. Václava Čadka, faráře v Choustníku na Táborsku. Byla provedena výměna elektroinstalace, opravena fasáda, položena nová podlaha z leštěné žuly. V letech 2000–2001 byly za finanční podpory P. Václava Čadka zhotoveny pro kostel dva nové zvony, které slavnostně posvětil 23. 6. 2001 českobudějovický biskup Mons. ThDr. Antonín Liška.

popis

Areál kostela sv. Bartoloměje se nachází ve středu obce, poblíž středové komunikace. Kocelovický kostel představuje zajímavou ukázku venkovské církevní architektury ze sklonku rané gotiky se zachovanými zbytky opevnění v mohutné hřbitovní zdi. Obecně se vznik kostela klade na přelom 13. a 14. století. Areál kostela je tvořen jednolodním kostelem s pětibokým presbytářem, sakristií a zvonicí, dále hřbitovem obklopující kostel, který je ohraničen ohradní zdí s bránou. V mohutné hřbitovní zdi se dochovaly zbytky opevnění.

Památková ochrana

  • 27457/3-4169 - kostel sv. Bartoloměje »

    - kulturní památka,
    - zapsáno do státního seznamu před r.1988

  • Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=686018&sequence=3&mode=fulltext&keywords=Hajany&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář